Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

A.B.4.2.1.1 Opgørelse af momstilsvaret

Indhold

Dette afsnit handler om opgørelse af momstilsvaret.

Afsnittet indeholder:

  • Opgørelse af momstilsvaret
  • Udgående afgift (salgsmoms)
  • Indgående afgift (købsmoms)

Opgørelse af momstilsvaret

Virksomheder, der er registreret efter ML (momsloven) §§ 47, 49, 51 eller 51 a, skal for hver afgiftsperiode opgøre den udgående og den indgående afgift. Forskellen mellem den udgående og den indgående afgift er virksomhedens afgiftstilsvar. Se ML (momsloven) § 56, stk. 1.

Udgående afgift (salgsmoms)

Den udgående afgift i en afgiftsperiode er afgiften af virksomhedens leverancer, erhvervelser fra andre EU-lande, indførsel af varer fra steder uden for EU, fraførsler fra afgiftsoplag m.v. og betalingspligtige køb efter ML (momsloven) § 46, stk. 1, for hvilke afgiftspligten er indtrådt i perioden. Se ML (momsloven) § 56, stk. 2.

Reglerne om momspligtige leverancer er beskrevet i afsnit D.A.4 Momspligtige transaktioner.

Indgående afgift (købsmoms)

Den indgående afgift i en afgiftsperiode er afgiften på virksomhedens fradragsberettigede indkøb m.v. efter momslovens kapitel 9 i perioden. Se ML (momsloven) § 56, stk. 3. Reglerne for fradragsberettigede indkøb er beskrevet i afsnit D.A.11 Fradrag.

Når der skal betales afgift af en vare efter ML (momsloven) § 32, stk. 2, eller når der er indkøbt kunstgenstande, som er afgiftsberigtiget af sælgeren på et reduceret grundlag efter ML (momsloven) § 30, stk. 3, eller ML (momsloven) § 31, må denne afgift, hvis varen er købt til videresalg, først medregnes til den indgående afgift i den afgiftsperiode, i hvilken videresalget sker. Se ML (momsloven) § 56, stk. 3. Reglerne er uddybet i afsnit D.A.8 Momsgrundlaget.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.