Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2012-2
<< indholdsfortegnelse >>

D.11.16 Rejsebureauvirksomhed mv. (ophævet)

Fritagelsen er ved lov nr. 520 af 12. juni 2009 ophævet med virkning fra 1. januar 2011.

Om den ophævede fritagelse, se evt. Momsvejledning 2010-2, D.11.16.

Overgangsordning-godtgørelse

I forbindelse med ophævelsen af fritagelsen for rejsebureauvirksomhed mv. gælder en overgangordning. Se § 3, stk 4, i lov nr. 520 af 12. juni 2009, som ændret ved § 7, nr. 3, i lov nr. 1361 af 8. december 2010 (ændret nummerering).

Virksomheder omfattet af momspligten efter ophævelsen af den tidligere § 13, stk. 1, nr. 16, kan anmode om godtgørelse af købsmoms på nødvendige udgifter til indkøb til tilpasning af it-udstyr og software, rådgivning m.v., som er afholdt inden den 1. januar 2011, når leveringerne er afgiftspligtige.

Godtgørelsen omfatter fradragsberettigede udgifter, der ikke tidligere er fradraget.

Anmodning om godtgørelse kan tidligst indsendes den 1. januar 2011 og kan senest indsendes samtidig med angivelsen for den afgiftsperiode, som udløber den 30. juni 2011. Udgifterne skal kunne dokumenteres på anmodning af SKAT, og dokumentationen skal opbevares i 5 år efter anmodningstidspunktet.

Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.