Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2010-2
<< indholdsfortegnelse >>

E.D.2 Etableringskonto og iværksætterkonto

IndledningReglerne om etableringskonti findes i lovbekendtgørelse nr. 1012 af 5. oktober 2006 om indskud på etableringskonto (ETBL (etableringskontoloven)) med senere ændring ved lov nr. 1580 af 20. december 2006, lov nr. 1587 af 20. december 2006 og lov nr. 1343 af 19. december 2008. Ved sidstnævnte lovændring er lovens titel ændret til lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto. Til etableringskontoloven knytter sig bekendtgørelse nr. 430 af 27.maj 2009 om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto.

Reglerne om indskud på iværksætterkonto er et supplement til etableringkontoordningen, der tilsigter at forbedre denne for kontohaverne på den måde, at indskud på iværksætterkonto kan fradrages ved opgørelsen af den personlige indkomst og dermed få en større fradragsværdi. Ordningen træder i kraft den 1. januar 2009. Etableringskontoordningen fortsætter sideløbende med den nye ordning.

Den fulde skattemæssige fradragsværdi i iværksætterkontoordningen modsvares af, at det i modsætning til etableringskontoordningen ikke vil være muligt at afskrive yderligere på de anskaffede aktiver. Hvis iværksætterkontomidler benyttes til dækning af driftsudgifter, vil der heller ikke i denne situation kunne opnås yderligere fradrag. Benyttes iværksætterkontomidlerne til erhvervelse af aktier, skal der ske fuld genbeskatning ved anvendelse af indskuddene hertil. Den fulde skattemæssige fradragsværdi modsvares desuden af, at indskudsbeløb, der hæves uden at gå til dækning af udgifter m.v. i forbindelse med etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed, afgiftsbelægges med 60 pct. Iværksætterkontoordningen etableres som en overbygning på den eksisterende etableringskontoordning. Bortset fra de ovennævnte principper for fradrag og beskatning udstrækkes de gældende principper for etableringskontoindskud til iværksætterkontoindskud. Eksempelvis er reglerne for, hvornår etablering kan anses for at være sket, fælles for iværksætter - og etableringskontomidler, ligesom reglerne for, hvad midlerne kan anvendes til, er fælles.

Ved lov nr. 151 af 15. marts 2004 blev etableringskontoordningen udvidet. For det første kan etableringskontoindskud herefter anvendes til etablering af virksomhed i selskabsform. For det andet nedsattes etableringsgrænsen, og endeligt blev området for de udgifter, som etableringskontoindskud kan anvendes til dækning af udvidet.

Ændringen har virkning fra 1. juli 2004.

Ved lov nr. 1580 af 20. december 2006 ændredes grænsen for, hvornår en virksomhed i overvejende grad anses for at bestå i udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende efter ETBL (etableringskontoloven) § 7, stk. 2, nr. 2. Ændringen er beskrevet under afsnit E.D.2.5.1.2 Etablering af virksomhed i selskabsform. Lovændringen trådte i kraft den 1. januar 2007.

Ved lov nr. 1587 af 20. december 2006 ændres aldersgrænsen for hvem, der er berettiget til at foretage indskud på en etableringskonto i ETBL (etableringskontoloven) § 2. Ændringen er beskevet under afsnit E.D.2.1 Hvem kan foretage indskud. Ligeledes ændres aldersgrænsen for hvornår etablering skal være sket i henhold til ETBL (etableringskontoloven) § 8, stk. 1. Ændringen er beskrevet under afsnit E.D.2.5.6 Frist for etablering. Samtidigt ændres aldersgrænsen for, hvornår der skal ske genbeskatning, jf. ETBL (etableringskontoloven) § 10, stk. 1. Ændringen er beskrevet under afsnit E.D.2.5.5 Hævning af indskud - hvornår og hvordan.

Ændringerne i lov nr. 1587 af 20. december 2006 følger af en gradvis forhøjelse af efterløns- og folkepensionsalderen mv., og ændringerne træder i kraft den 1 juli 2009, jf. lovens § 19.

Ved lov nr. 90 af 20. februar 2008 blev satserne for afskrivning og fradrag forøget med henblik på at forbedre forholdene for iværksættere. Loven trådte i kraft den 30. januar 2008 og har virkning fra og med indkomståret 2007, jf. lovens § 2. Ændringerne er indskrevet i afsnit E.D.2.5.1.2 Etablering af virksomhed i selskabsform og i afsnit E.D.2.6 Forlods afskrivning og dækning af udgifter afholdt til brug for virksomheden.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

Advokat Tommy V. Christiansen vil blive afhørt om sine bemærkninger om klienten på et offentligt retsmøde den 15. april 2021.

Lej et værelse ud i din bolig
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.

Dommerne i Østre Landsret lader næsten altid skattemyndighederne vinde over den skattepligtige
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

SKAT er blevet splittet op
,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2020
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.