Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2010-2
<< indholdsfortegnelse >>

E.B.2.1 Eget vareforbrug og anden privat anvendelse

Foreligger der ikke løbende bogføring af varer udtaget til eget forbrug, er SKAT berettiget til at fastsætte værdien heraf efter et skøn. Ved udøvelsen af dette skøn må der tages hensyn til varesortimentets omfang, herunder om den pågældende over varekontoen indkøber varer, der ikke er almindelige for vedkommende branche. Desuden må der lægges vægt på husstandens størrelse, herunder antallet af børn og deres alder, samt antallet af medhjælpere på kost o.s.v.

Påstand om, at der ikke udtages varer til eget forbrug, eller at de udtagne varer betales kontant, bør kun godkendes, hvis skatteyderen kan bevise, at dette er rigtigt. Bevis kan f.eks. føres ved fremlæggelse af kuponer, paragonnotaer, kontoudskrifter eller lignende eller på anden måde. Endvidere må kræves, at den selvangivne indkomst levner plads til et passende privatforbrug. Selvom en handlende angiver ikke at udtage en bestemt varegruppe til sig selv, kan der evt. være tale om udtagning til gæster og gaver.

SKM2004.39.ØLR (Dissens). En købmand, der var interessent i og drev et supermarked, var blevet forhøjet med værdi af forbrug af egne varer. Landsrettens flertal fandt, at skatteyderen i tilstrækkeligt omfang havde løftet sin bevisbyrde for, at han ikke havde udtaget dagligvarer uden betaling. Der var herefter ikke baggrund for at foretage skønsmæssig ansættelse. Retten lagde bl.a. vægt på skatteyderens og dennes hustrus forklaringer, som man fandt troværdige, og på kontoudtog, som understøttede forklaringerne.

Se endvidere SKM2003.255.VLR, SKM2003.292.ØLR og SKM2005.362.LSR om skønsmæssig ansættelse af forbrug af egne varer m.v.

Se LSRM 1970.111, hvor en planteskoleejer var indkomstskattepligtig af værdien af de planter, der var overført fra planteskolen til hans egen villahave.

Om landbrugeres forbrug af egne produkter, se afsnit E.E.4.10 Forbrug af egne produkter mv..

1. Handlendes forbrug af egne varer

Til brug ved udøvelsen af skønnet over værdien af eget vareforbrug, når der ikke foreligger bogføring heraf, har SKAT for 2010 fastsat nedenstående vejledende mindstesatser for forskellige varegrupper, jf. SKAT-meddelelse SKM2009.768.SKAT. For den enkelte handlende skal værdien ansættes ved en individuel sammensætning af værdien af de varegrupper, som den pågældende handlende har i sin forretning:

2009

2010

Fødevarer

(12.320 kr.)

12.140 kr.

Drikkevarer (3.760 kr.)

3.750 kr.

Tobak (2.280 kr.)

2.320 kr.

Andet (3.680 kr.)

3.730 kr.

De ovenfor nævnte 3 hovedgrupper: Fødevarer, drikkevarer og andet, er sammensat af følgende varegrupper:

2009 2010
Brød, mel, gryn, kager, pasta, ris (2.350 kr.) 2.350 kr.
Kød og kødvarer (2.640 kr.) 2.610 kr.
Fisk og fiskevarer (640 kr.)

640 kr.

Mælk, fløde, ost, æg smør, margarine, olier mv. (2.390 kr.) 2.260 kr.
Frugt, grøntsager og kartofler (2.170 kr.) 2.140 kr.
Kaffe, te, kakao og sukker (1.700 kr.) 1.690 kr.
Andre fødevarer (430 kr.)

450 kr.

Sodavand o.lign.

(1.250 kr.)

1.220 kr.

Spiritus og likør

(330 kr.)

340 kr.

Vin, port-, frugt-, hedvin, champagne o.lign. (1.140 kr.) 1.150 kr.
Øl

(770 kr.)

780 kr.

Andre drikkevarer

(270 kr.)

260 kr.

Rengørings- og pudsemidler og -udstyr

(550 kr.)

Planter, blomster, gødning o.lign

(940 kr.)

950 kr.

Aviser og tidsskrifter

(790 kr.)

830 kr.

Toiletartikler og andre småting til personlig pleje

(1.400 kr.)

1.400 kr.

For beklædning og fodtøj er fastsat følgende satser:

2009 2010
Beklædning

(3.130 kr.)

3.130 kr.

Fodtøj

(820 kr.)

880 kr.

Ovenstående satser er ekskl. moms og svarer til 1 forbrugsenhed.

Værdien af husstandens samlede skønnede forbrug kan opgøres således:

  • Første person i husstanden over 14 år medregnes med 1 forbrugsenhed.
  • Alle efterfølgende personer over 14 år medregnes hver med 0,5 forbrugsenhed.
  • Børn under 14 år medregnes hver med 0,3 forbrugsenhed.
  • Ved drikkevarer indeholdende alkohol medregnes kun voksne, der er fyldt 18 år.
  • Ved tobak medregnes kun voksne, der er fyldt 18 år.

I alle tilfælde er det alderen ved indkomstårets begyndelse, der er afgørende for vægtningen.

Værdien af varegrupper, der ikke er omfattet af satserne, må medregnes efter et konkret skøn.

For restauratører mv. skal satserne lægges til grund med et passende tillæg for eventuelle manglende varegrupper. Hvor restauratøren ikke selv udfører arbejdet i restauranten, må der tillige foretages et skønsmæssigt tillæg for lønudgifter.

I et særligt tilfælde anerkendtes en skønsmæssig nedsættelse af værdien af eget vareforbrug, da ikke alle varearter i én varegruppe førtes i forretningen, jf. TfS 1987, 325 LSR.

SKM2003.229.LSR. En restauratør var skattepligtig af forbrug af egne varer for et barn, der var i vuggestue. Forbruget skulle som udgangspunkt ansættes efter Ligningsrådets satser, der dog skulle reduceres med en tredjedel, da barnet dagligt havde fået mad i vuggestuen.

For så vidt angår aktionærers udtag af selskabets varer til privat brug henvises til S.F.2.2.3 Andre ydelser og TfS 1992, 587 VLD.

2. Privat brug af multimedier

Selvstændigt erhvervsdrivendes telefonudgifter er fra og med indkomståret 2010 omfattet af reglerne om multimediebeskatning.

Ved lov nr. 519 af 12. juni 2009 er der med virkning fra og med indkomståret 2010 indført særlige regler for beskatning af multimedier, som en arbejdsgiver stiller til privat rådighed for en ansat. Disse regler finder tilsvarende anvendelse for multimedier, som indgår i en erhvervsvirksomhed, og som den selvstændigt erhvervsdrivende har privat rådighed over. Dette følger af LL (ligningsloven) § 16, stk. 13, 1. pkt., jf. stk. 1, 1. pkt. og stk. 12.

Ved multimedier forstås computer med sædvanligt tilbehør, telefon, herunder oprettelses-, abonnements- og forbrugsafgifter, samt adgangen til datakommunikation via internetforbindelse, herunder éngangsudgiften til etablering af internetforbindelsen. Om den nærmere afgrænsning af begrebet "multimedie" henvises til afsnit A.B.1.9.4 Multimedier - telefon, computer og datakommunikation.

Reglerne om multimediebeskatning medfører, at den selvstændigt erhvervsdrivende bliver beskattet af fri telefon, pc og internetforbindelse, uanset om den pågældende får stillet ét eller flere af de nævnte goder til rådighed for privat brug. Rådighed over sådanne multimedier værdiansættes til 3.000 kr. pr. år (2010). Beløbet reguleres efter PSL (personskatteloven) § 20. Den selvstændigt erhvervsdrivende skal indtægtsføre de 3.000 kr. som personlig indkomst (B-indkomst), nærmere bestemt som overskud af virksomhed, og indtægten indgår i bidragsgrundlaget, jf. AMBL ( arbejdsmarkedsbidragsloven) § 10, stk. 1.

Hvis den private rådighed over multimediet begrænser sig til en del af indkomståret, beskattes rådighedshaveren alene i forhold til den periode (påbegyndte måneder), vedkommende har rådighed over multimediet.

Multimediebeskatningen er en rådighedsbeskatning, hvilket betyder, at det er muligheden for at bruge goderne privat, der udløser skat. Det er således ikke afgørende, om den erhvervsdrivende mv. rent faktisk bruger et af de omfattede multimedier privat.

En selvstændigt erhvervsdrivendes almindelige private brug af multimedier, som befinder sig i den pågældendes virksomhed, der ikke drives fra hjemmet, udløser som udgangspunkt ikke multimediebeskatning hos den pågældende. Dette gælder også bærbare multimedier.

Hvis den selvstændige blot én gang tager et multimedie, der indgår i den erhvervsmæssige virksomhed, med hjem, anses godet for at være bragt ind i den private sfære med en deraf følgende formodning for, at den pågældende har privat rådighed over multimediet. Denne formodning kan kun vanskeligt afkræftes og da kun ved meget sikre beviser for, at multimediet alene er brugt erhvervsmæssigt.

En fastnettelefon, en internetforbindelse eller en stationær pc, der indgår i den erhvervsmæssige virksomhed, og som er installeret i hjemmet, vil altid udløse multimediebeskatning. Multimedier, der befinder sig i en virksomhed, der drives fra hjemmet (blandet bolig/erhverv) udløser som udgangspunkt multimediebeskatning, fordi der er formodning for, at der er privat rådighed over multimediet. Det vil derfor være særdeles vanskeligt for den selvstændigt erhvervsdrivende, der driver virksomhed fra bopælen - også selv om det sker fra separate lokaler - at afkræfte formodningen om den private rådighed over multimediet. Der skal foreligge meget sikre beviser for, at multimediet alene er brugt erhvervsmæssigt.

Ifølge forarbejderne til LL (ligningsloven) § 16, stk. 12, dækker arbejdstagerens private rådighed, at øvrige personer i arbejdstagers husstand også har mulighed for at bruge de pågældende multimedier, men altså ikke, at arbejdsgiveren mv. direkte stiller multimedier til rådighed for arbejdstagerens ægtefælles og børns private benyttelse. Hvis der reelt er tale om, at multimedier stilles til rådighed for arbejdstagerens ægtefælle, børn eller andres private brug, skal arbejdstageren ud over multimediebeskatningen, også beskattes af markedsværdien af de multimedier, der stillet til rådighed for ægtefællen, børn m.v.

Disse regler gælder ifølge LL (ligningsloven) § 16, stk. 13, også i de tilfælde, hvor en virksomheds multimedier er stillet til privat rådighed for virksomhedsejeren.

Privat andel af elektricitet, vand og varme Privat andel af elektricitet, vand og varme fastsættes for 2010 på grundlag af følgende oplysninger om det årlige forbrug:

Elforbrug
Til opvarmning 80 kWh pr. m2
Til varmt vand for 1-4 personer 3.000 - 3.600 kWh
Til lys og husholdning
- for lejligheder 2.000 kWh
- for parcelhuse 4.000 kWh

Vandforbrug

For en person fastsættes vandforbruget for 2010 til 117 liter pr. døgn. (For 2009 var satsen 113 liter pr. døgn.)

Olieforbrug

For et 1-familieshus på ca. 120-130 m2 fastsættes olieforbruget for 2010 til 2.500 liter. (For 2009 var satsen 2.500 liter)

Naturgasforbrug

For et 1-familieshus på ca. 120-130 m2 fastsættes gasforbruget for 2010 til 2.200 m3. (For 2009 var satsen 2.200 m3)

Træaffald

En virksomhedsindehaver, som anvender træafskær fra sin virksomhed til boligopvarmning, beskattes ikke af den derved opnåede besparelse. Der kan dog blive tale om reduktion af driftsudgifter til f.eks. transportomkostninger, som specielt kan henføres til anvendelsen af træet til privat opvarmning.

(Om halmfyring, fyring med korn og raps, varmegenvindingsanlæg og biogasanlæg, se afsnit E.E.4.3.1.3.)

Privat udgift til hestehold, der ikke er erhvervsmæssigt, ansættes for 2010 til 2.700 kr. ekskl. moms pr. hest. For 2009 var satsen 2.680 kr. ekskl. momspr. hest.

Værdia-
nsættelse af kørsel i salgsbiler
Ligningsrådet har vedtaget en anvisning for beskatning af bilforhandlere, herunder brugtvognsforhandlere, der privat anvender biler, der indgår i virksomhedens varelager, jf. TfS 2000, 702 LR. Anvisningen er indarbejdet i SKAT-meddelelse SKM2009.768.SKAT Når bilen indgår i virksomhedens varelager, skal bilforhandlere mv. beskattes af værdien heraf.

Biler med en salgspris på over 300.000 kr. er ikke omfattet af anvisningen. Værdien af den private anvendelse af sådanne biler beskattes på baggrund af en konkret vurdering, hvor der bl.a. henses til bilens markedsværdi.

Såfremt der ikke er ført en kørebog, der efter sædvanlige krav hertil kan danne udgangspunkt for, hvor stor en del af kørslen der vedrører den private anvendelse af bilen, eller der ikke kan fremlægges anden form for fyldestgørende dokumentation for den private anvendelse, kan den anvendelse, der skal beskattes som privat anvendelse, skønsmæssigt fastsættes efter nedenstående retningslinier:

Den private kørsel fastsættes, medmindre særlige forhold gør sig gældende, skønsmæssigt til 8.000 km. årligt med tillæg af kørsel mellem hjem og arbejde og eventuel kørsel til fritidsbolig.

Værdien af den private anvendelse fastsættes til kørselsomfanget, jf. ovenfor, gange den til enhver tid gældende kilometertakst for befordringsgodtgørelse om skattefri godtgørelse jf. LL (ligningsloven) § 9 B. Kilometertaksterne er for 2010 fastsat ved Bekendtgørelse nr. 1088 af 10. november 2009 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring. Se endvidere herom afsnit A.B.1.7.2.2 Øvrige betingelser for at få skattefri befordringsgodtgørelse. En sådan positiv beskatning af den private anvendelse er udtømmende, og der er som følge heraf fuld fradragsret for de afholdte driftsudgifter. Selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen og benytter varelagerbiler til privat kørsel, skal beskattes efter LL (ligningsloven) § 16, jf. VSL (virksomhedsskatteloven) § 1, stk. 3., 6. pkt.

SKM2006.17.VLR. Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt en bilforhandler, der drev virksomhed i virksomhedsordningen, skulle beskattes af privat benyttelse af virksomhedens demo/salgsbiler, når han allerede blev beskattet af en blandet benyttet bil, der ikke indgik i varelageret. Skatteyderen påberåbte sig anvisningen om beskatning af bilforhandleres kørsel i virksomhedens varelager. Landsretten tiltrådte, at sagsøgeren kunne beskattes af værdi af privat benyttelse af virksomhedens demobiler, uanset han allerede blev beskattet af en anden blandet benyttet bil, og at det ikke var en forudsætning, at denne bil blev benyttet samtidigt. Bilforhandleren og hans hustru havde haft rådighed over demobilerne, og det påhvilede derfor ham at sandsynliggøre, at demobilerne ikke havde været benyttet til privat kørsel. Landsretten lagde efter sagen oplysninger om benyttelsen af demobilerne til grund, at disse havde været benyttet privat. Landsretten fandt det endvidere uden betydning for beskatningen, om den private benyttelse af demobilerne havde været af begrænset omfang, idet retten dog udtalte, at der ikke var grundlag for at fastslå, at den private kørsel i demobilerne havde haft et så ringe omfang, at det ville være åbenbart urimeligt at beskatte værdien af den private kørsel, henset til den samtidige beskatning af værdien af den private kørsel i den blandet benyttede bil.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning
Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.