Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2010-2
<< indholdsfortegnelse >>

A.D.2 Kursgevinster og -tab (kursgevinstloven)

Kursgevinstloven (KGL (kursgevinstloven)) omhandler den skattemæssige behandling af gevinst/tab på fordringer og gæld i såvel dansk mønt som fremmed valuta. Loven omhandler endvidere den skattemæssige behandling af terminskontrakter og købe- og salgsretter m.v. (finansielle kontrakter).

Ved lov nr. 439 af 10. juni 1997 er der gennemført en revision af de tidligere regler for den skattemæssige behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter. Loven erstatter den oprindelige kursgevinstlov - lov nr. 532 af 13. dec. 1985 - med senere ændringer.

Kursgevinstloven er senest offentliggjort i lovbekendtgørelse nr. 1002 af 26. oktober 2009.

>Ved lov nr. 724 af 25. juni 2010 blev skattefriheden for gevinster på fordringer i danske kroner, der på udstedelsestidspunktet blev forrentet med en rente der er lig med eller højere end mindsterenten (blåstemplede fordringer) ophævet. Som følge af ophævelsen af reglerne om skattefrihed for gevinster på blåstemplede fordringer, er der endvidere blevet ændret en række andre regler. Ændringerne fremgår af denne vejledning, og for en gennemgang af de tidligere gældende regler henvises der til LV 2010-1.<

Bemærk, at flere af reglerne i KGL (kursgevinstloven) er justeret, jf. lov nr. 575 af 12. juni 2009 § 11 og lov nr. 462 af 12. juni 2009 § 11 med virkning fra indkomståret 2010.

Lovens systematikMed kursgevinstloven af 1997 er der indført en systematik, således at der sker en klar opdeling efter skattesubjekt (person eller selskab) og skatteobjekt (fordring, gæld eller finansiel kontrakt).

Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Kapitel 2 - Selskaber m.v.

§§ 3 - 5: Fordringer

§§ 6 - 8 og § 11: Gæld

§§ 9 - 10: Realkreditinstitutter m.v.

Kapitel 3 - Personer og dødsboer

§ 13: Fordringer og pengenæring

§§ 14 - 18: Andre fordringer

§ 19: Gæld og pengenæring

§§ 20 - 23: Anden gæld

Kapitel 4 - Eftergivelse af gæld ved akkord m.v.
Kapitel 5 - Opgørelse af gevinst og tab på fordringer og gæld
Kapitel 6 - Finansielle kontrakter
Kapitel 7 - Andre bestemmelser

Kapitel 8 - Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 41: Overgangsregler for selskaber m.v. - fordringer og gæld

§ 42: Overgangsregler for personer og dødsboer - fordringer og gæld

§ 43: Overgangsregler vedrørende finansielle kontrakter

Sammenhængen mellem ny og gammel lov Om sammenhængen mellem kursgevinstloven før og efter lovrevisionen i 1997, se LV 1998 Almindelig Del afsnit A.D.2 Kursgevinster og -tab (kursgevinstloven).

Kurstab ved indfrielse af kontantlån, der er optaget i realkreditinstitutter før den 19. maj 1993, skal under visse betingelser indgå ved opgørelsen af kapitalindkomsten (som en negativ post), jf. lov nr. 423 af 25. juni 1993 (LL (ligningsloven) § 6), jf. LV afsnit A.E.2 Kurstabsfradrag ved omlægning af kontantlån - LL § 6.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

Advokat Tommy V. Christiansen vil blive afhørt om sine bemærkninger om klienten på et offentligt retsmøde den 15. april 2021.

Lej et værelse ud i din bolig
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.

Dommerne i Østre Landsret lader næsten altid skattemyndighederne vinde over den skattepligtige
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

SKAT er blevet splittet op
,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2020
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.