Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2010-2
<< indholdsfortegnelse >>

A.C.3.2.1 Selvpensioneringskonti

Reglerne om selvpensioneringskonti blev væsentligt ændret med virkning fra den 2. juni 1998, idet det ikke længere var muligt at oprette selvpensioneringskonti. Det skete ved bekendtgørelse nr. 302 af 2. maj 2000, hvori der herefter blev fastsat regler, der skulle fremskynde ordningernes overgang til almindelige opsparingsordninger eller til ophævelse af ordningerne. Med bekendtgørelse nr. 1185 af 4. december 2009 om selvpensioneringskonti oprettet før den 2. juni 1998, er bekendtgørelse nr. 302 ophævet med virkning fra 1. januar 2010. Nedenfor beskrives de gældende regler for selvpensioneringskonti.

Oprettelse Personer, der er fyldt 18 år, men ikke 50 år, kunne frem til 2. juni 1998 oprette én selvpensioneringskonto i et pengeinstitut omfattet af lov om banker og sparekasser. Kontoen lyde på den pågældendes eget navn og med et udbetalingstidspunkt, der tidligst være 15 år efter oprettelsen og på et tidspunkt, hvor kontohaveren er fyldt 60 år. Samtidig med oprettelsen skulle vedkommende underskrive en erklæring om, at denne ikke havde oprettet tilsvarende konto andre steder. Der skal ikke længere være aftalt et bestemt udbetalingstidspunkt i forbindelse med kontoens oprettelse.

Renter m.v.Renter, udbytter efter LL (ligningsloven) § 16 A, afståelsessummer efter LL (ligningsloven) § 16 B, gevinst og tab som omhandlet i KGL (kursgevinstloven) og ABL (aktieavancebeskatningsloven) samt gevinst og tab, der skyldes kursændringer på beholdning af værdipapirer, af indeståendet på en selvpensioneringskonto, der tilskrives kontoen, skal ikke medregnes i den skattepligtige indkomst. Afkastet er i stedet skattepligtigt efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven), jf. lovens § 1, stk. 2.

.

Indskud Der kan hvert år af kontohaveren efter eget valg indskydes beløb på kontoen, dog maksimalt 3.000 kr. og kun indtil 40.000 kr. i alt (heri indgår ikke renter, der ikke anses som indskud). Ved kontoens oprettelse skal være indskudt mindst 500 kr.

FrigivelseIndeståendet på en selvpensioneringskonto, herunder tilskrevne renter m.v., kan hæves når som helst. Indtil indeståendet hæves, kan det hverken alene eller sammen med tilskrevne renter, udbytter, m.v. overdrages til eje eller pant. Indeståendet kan dog helt eller delvis udloddes til den anden ægtefælle ved skifte af fællesbo. Efter udlodning har den modtagende ægtefælle samme ret som ejeren til at hæve indeståendet plus renter m.v.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2020 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2020, kan du beregne skatten for indkomståret 2020. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2019, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2019.

Medlem af Skatterådet vil ikke fjerne anklage mod kronisk syg fra sin private hjemmeside, selvom klienten er let identificerbar
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.

Advokat Tommy V. Christiansen vil blive afhørt om sine bemærkninger om klienten på et offentligt retsmøde den 15. april 2021.

Lej et værelse ud i din bolig
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.

Dommerne i Østre Landsret lader næsten altid skattemyndighederne vinde over den skattepligtige
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

SKAT er blevet splittet op
,, SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.

Udlejning af sommerhus
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.

Kommuneskat 2020
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2020. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2019.

Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.