Til forside
tax.dk - skat og afgift
Ligningsvejledningen 2010-2
<< indholdsfortegnelse >>

A.C.3.2.2 Børneopsparingskonti

Der kan for hvert barn kun oprettes én konto, der skal oprettes i et pengeinstitut omfattet af >lov om finansiel virksomhed<. Der er mulighed for at anbringe hele eller en del af indeståendet på kontantkonto, i særskilt depot eller i pulje.

Et barns forældre, bedsteforældre, oldeforældre m.v., herunder adoptiv-, sted- og plejeforældre, -bedsteforældre, -oldeforældre m.v., kan - uanset om de er i besiddelse af forældremyndighed (LSRM 1978, 134 LSR) - oprette kontoen, der skal lyde på barnets navn, og som skal være oprettet senest det år, barnet fylder 14 år, med aftale om udbetaling af indeståendet på et tidspunkt mindst 7 år efter oprettelsen, dog tidligst, når barnet fylder 14 år og senest i det år, hvor barnet fylder 21 år.

Der er ikke mulighed for - når den første konto f.eks. udløber ved barnets fyldte 14. år - at oprette en ny konto, der løber til det 21. år, LSRM 1978, 26 LSR, men bindingsperioden kan eventuelt forlænges, inden frigivelsestidspunktet er indtrådt, såfremt der fra tidspunktet for den nye aftale og til det nye frigivelsestidspunkt er en periode på mindst 7 år, og barnet tidligst ved udgangen af frigivelsesåret fylder 21 år. Den, der opretter kontoen, må underskrive en erklæring om, at der ikke er oprettet tilsvarende konto for barnet andre steder.

I LSRM 1976, 84 LSR var der ikke sket påtegning på kontoen om, at der forelå en børneopsparingskonto, men kontoen var oprettet i barnets navn og var båndlagt indtil barnets 21. år. Alligevel kunne kontoen ikke sidestilles med en børneopsparingskonto.

Indskud Der kan hvert år af den, der har oprettet kontoen, indskydes maksimalt 3.000 kr. Der kan i alt indskydes 36.000 kr., (heri indgår ikke tilskrevne renter, der ikke anses som indskud).

Der kan foretages indskud på kontoen indtil frigivelsestidspunktet.

Midlerne på børneopsparingskonto kan indsættes på gevinstkonto efter lov om gevinstopsparing, hvis midlerne er undergivet den umyndiges fri rådighed eller anbragt på særlig måde efter giverens bestemmelse, se TfS 1993, 599 DEP.

Frigivelse På det aftalte tidspunkt frigives indeståendet uden indkomstskatte- eller afgiftspligt.

Som udgangspunkt kan der ikke ske frigivelse af kontoen indenfor den aftalte bindingsperiode. Dette gælder ligeledes for en eventuel forlænget bindingsperiode. Hertil gælder dog to undtagelser:

1. Afgår kontohaveren ved døden i bindingsperioden, ophører kontoen pr. dødsdagen, og indeståendet frigives til den, der ifølge skifteudskrift er berettiget dertil.

2. I tilfælde af diagnosticeret livstruende sygdom hos kontohaveren kan told- og skatteforvaltningen efter ansøgning tillade, at indeståendet på en børneopsparingskonto hæves og udbetales til kontohaveren. Det fremgår af § 4, stk. 5 i bekendtgørelse nr. 1028 af 24. oktober 2005, at det afgøres efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1031 af 24. oktober 2005, om der kan gives tilladelse til udbetaling, se nærmere afsnit A.C.1.2.4.5.2 Livstruende sygdom.

Særlige bemærkninger
herunder om overførsel
af indskudsretten
Der er ikke pligt til at indsætte beløb på kontoen hvert år, ligesom der kan indskydes beløb i hvert af årene efter eget valg, dog kun indenfor det angivne maksimum. Der gælder samme rådighedsindskrænkninger som nævnt under afsnit A.C.3.2.1 Selvpensioneringskonti.

Hvis den, som har oprettet en børneopsparingskonto, dør, kan retten til at indgå aftale om overførsel af indeståendet, retten til at aftale forlængelse af bindingsperioden samt retten til at placere indeståendet overgå til vedkommendes ægtefælle, eller disse rettigheder kan, hvis afdøde ikke er en af barnets forældre, overtages af en af forældrene, forudsat at afdødes eventuelt efterlevende ægtefælle giver sit samtykke. Såfremt afdøde ikke efterlader en ægtefælle, kan kontohaverens værge overtage nævnte rettigheder.

I øvrigt kan den, som har oprettet kontoen, overdrage ovennævnte rettigheder til personer, som også kan oprette en konto. Herefter anses erhververen som opretteren af kontoen med dertilhørende rettigheder.

Mere end en konto Såfremt der oprettes mere end én konto pr. barn, vil kun den først oprettede konto have skattemæssig gyldighed, jf. bekendtgørelse nr. 1028 af 24. oktober 2005, § 5, stk. 1. Told- og skatteforvaltningen kan tillade, jf. bekendtgørelsens § 5, at den først oprettede konto overføres til en senere oprettet konto.

Tilladelsen har virkning fra det tidspunkt, hvor den senere konto blev oprettet og indtil udløbet af bindingsperioden for den senere oprettede konto. Det er forudsat, at der på den senest oprettede konto i alt ikke indskydes mere end 36.000 kr. Et eventuelt overskydende beløb skal udbetales fra den senest oprettede konto.

Efter bindingens ophørRenter af indeståendet på børneopsparingskontoen skal fra datoen for bindingsperiodens ophør medregnes ved barnets indkomstopgørelse. Dette gælder, uanset hvornår renterne rent faktisk tilskrives.

Hvor indeståendet hidrører fra en gave til barnet ydet af dets forældre, stedforældre eller plejeforældre, der er fuldt skattepligtige her til landet, sker indkomstbeskatningen efter bindingsperiodens ophør hos giveren indtil udløbet af det kalenderår, hvori barnet fylder 18 år, eller indtil den dato, hvor barnet indgår ægteskab, se KSL (kildeskatteloven) § 5, stk. 2 og Skat 1986.2.139 ØLD (TfS 1986, 104 ØLD).

I en kendelse fra Landsskatteretten, se Skat 1986.3.227 (TfS 1986, 189 LSR) blev faderen, som havde oprettet kontoen, anset som giver i denne relation, da bidragene var indbetalt af hans fraskilte ægtefælle på hans vegne. I forbindelse med separationsbevillingen var det aftalt, at den fraskilte ægtefælle som børnebidrag bl.a. skulle indbetale 250 kr. per måned på en børneopsparingskonto, der tilhørte det barn, hvorover faderen fik forældremyndigheden.

I en anden sag blev renter af en ophævet børneopsparingskonto efter et ægtepars skilsmisse beskattet hos manden, da han var indskyder på kontoen, uanset at der havde været formuefællesskab i ægteskabet, og uanset at moderen fik forældremyndigheden over barnet, LSRM 1982, 72 LSR.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning
Så grådige er dommerne: I strid med reglerne scorede dommer 444.873 kr. på bijobs

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.