Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.4.2.9 Overgangsregler

Indhold

Dette afsnit beskriver overgangsreglerne i § 55 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.).

Afsnittet indeholder:

 • Betalingsstandsning anmeldt eller afgørelse om konkurs udsat inden den 1. april 2011
 • Begæring om åbning af tvangsakkordforhandling indgivet inden den 1. april 2011
 • En verserende insolvensbehandling efter de tidligere regler blokerer for rekonstruktionsbehandling
 • Bevarelse af fristdag
 • Øvrige regler.

Betalingsstandsning anmeldt eller afgørelse om konkurs udsat inden den 1. april 2011

En anmeldelse af en betalingsstandsning eller en udsættelse af afgørelsen om konkurs efter KL § 24, inden loven trådte i kraft, bevarer sine virkninger, efter at loven er trådt i kraft. Se § 55, stk. 2, 1. pkt., i lov nr. 718 af 25. juni 2010. Uanset denne bestemmelse kan en betalingsstandsning eller en udsættelse af afgørelsen om konkurs ikke forlænges efter lovens ikrafttræden. Se § 55, stk. 2, 2. pkt., i lov nr. 718 af 25. juni 2010.

Begæring om åbning af tvangsakkordforhandling indgivet inden den 1. april 2011

Begæringer om åbning af tvangsakkordforhandling, der er indgivet til skifteretten, før loven trådte i kraft, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler. Se § 55, stk. 3, i lov nr. 718 af 25. juni 2010.

En verserende insolvensbehandling efter de tidligere regler blokerer for rekonstruktionsbehandling

Begæring om rekonstruktionsbehandling kan ikke indgives af en fordringshaver, hvis

 • skyldneren har anmeldt betalingsstandsning
 • afgørelsen om konkurs er udsat efter KL § 24 i den tidligere gældende affattelse, eller
 • skyldneren har indgivet begæring om tvangsakkordforhandling.

Se § 55, stk. 4, i lov nr. 718 af 25. juni 2010.

Bevarelse af fristdag

Hvis en betalingsstandsning ophører, regnes dagen for anmeldelsen dog som fristdag, hvis skifteretten modtager begæring om

 • rekonstruktionsbehandling
 • konkurs eller
 • gældssanering

inden tre uger efter ophøret.

Hvis en begæring om akkordforhandling ikke fører til stadfæstelse af en tvangsakkord, regnes dagen for begæringens modtagelse dog som fristdag, hvis skifteretten modtager begæring om rekonstruktionsbehandling, konkurs eller gældssanering inden tre uger efter, at begæringen om akkordforhandling blev tilbagekaldt eller forkastet eller akkordforhandling ophørte. Se § 55, stk. 5, i lov nr. 718 af 25. juni 2010.

Øvrige regler

Hvis fristdagen ligger efter, at loven er trådt i kraft, gælder KL § 10 a, stk. 3, nr. 3, KL § 98, nr. 1, og KL § 200, stk. 1, nr. 3. Se § 55, stk. 6, i lov nr. 718 af 25. juni 2010.

KL § 10 a, stk. 3, nr. 5, gælder kun for aftaler, der indgås, efter at loven er trådt i kraft. Se § 55, stk. 7, i lov nr. 718 af 25. juni 2010.

Det følger af bestemmelsen, at den lovbestemte formodning, hvorefter en aftale om, at en fordringshaver står tilbage for de øvrige fordringshavere i tilfælde af konkurs, indebærer, at fordringshaveren også står tilbage for de øvrige fordringshavere i tilfælde af rekonstruktionsbehandling, kun gælder for aftaler, der indgås efter lovens ikrafttræden. Dette er ikke til hinder for, at en aftale indgået før lovens ikrafttræden om, at en fordringshaver står tilbage for de øvrige fordringshavere i tilfælde af konkurs, konkret fortolkes sådan, at den indebærer, at den pågældende fordringshaver også står tilbage for de øvrige fordringshavere i tilfælde af rekonstruktionsbehandling. For sådanne aftaler indgået før lovens ikrafttræden vil der blot ikke gælde nogen lovbestemt formodning herom.

Hvis en begæring om åbning af tvangsakkordforhandling er indgivet, inden loven trådte i kraft, kan afbrydelse af forældelse ske efter de hidtil gældende bestemmelser i forældelseslovens §§ 17 og 20. Se § 55, stk. 8, i lov nr. 718 af 25. juni 2010.

TL §47 f, stk. 4, i den tidligere gældende affattelse gælder også efter lovens ikrafttræden. TL §47 f, stk. 2, 1. pkt., gælder endvidere ikke, hvis pantsætteren ved indledningen af rekonstruktionsbehandling er undergivet reglerne i KL kapitel 2 i den tidligere gældende affattelse, eller hvis der er åbnet tvangsakkordforhandling.

TL § 47 f, stk. 3, 1. pkt., gælder endvidere ikke, hvis pantsætteren ved indledningen af gældssaneringssag er undergivet reglerne i KL kapitel 2 i den hidtil gældende affattelse, eller hvis der er åbnet tvangsakkordforhandling. Se § 55, stk. 9, i lov nr. 718 af 25. juni 2010.

Straffelovens

 • § 283, stk. 1, nr. 2 (om skyldnersvig, hvor skyldner, efter at hans bo er taget under konkursbehandling, eller rekonstruktionsbehandling er indledt, foretager handlinger, der går ud på, at boets ejendele og fordringer ikke kommer fordringshaverne til gode)
 • § 300, nr. 3 (om strafansvar for den skyldner og tillidsmand, som ved afgivelse af de fornødne erklæringer under rekonstruktionsbehandling giver urigtige oplysninger eller gør sig skyldig i grov skødesløshed) og
 • § 304, stk. 2 (om strafansvar for den, som ved afstemninger i et konkurs- eller gældsfragåelsesbo eller under rekonstruktionsbehandling ved usande foregivender påvirker stemmegivningen eller yder, lover eller tilbyder, modtager, fordrer eller lader sig tilsige formuefordele for at stemme i en bestemt retning eller for at undlade at stemme)

gælder tilsvarende på forhandling om tvangsakkord. Se § 55, stk. 10, i lov nr. 718 af 25. juni 2010.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.