Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.4.1.4.8.6 Efterstillede krav

Indhold

Afsnittet handler om de efterstillede krav. 

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Renter
  • Bøder
  • Tvangsbøder
  • Værdikonfiskation
  • Gaveløfter. 

Regel

Efter alle andre fordringer betales i nedennævnte rækkefølge følgende krav: 

  • Krav på renter, som påløber efter konkursdekretets afsigelse, og krav ifølge en leasingaftale, der pålægger skyldneren at anvise en køber af det leasede aktiv eller i øvrigt må anses for finansiel leasing, på løbende ydelser, der angår perioden efter dekretdagen, i det omfang fordringshaveren ikke kan godtgøre, at ydelserne må sidestilles med afdrag. Første pkt. gælder ikke renter af krav og løbende ydelser, der er omfattet af KL §§ 93 eller 94 (KL § 98, nr. 1).
  • Krav på bøder, tvangsbøder og værdikonfiskation, krav på betaling af tillæg til skat som følge af urigtig eller undladt selvangivelse samt krav på konventionalbod i det omfang, boden ikke er erstatning for lidt tab (KL § 98, nr. 2).
  • Krav ifølge gaveløfter (KL § 98, nr. 3). 

Renter

Renter, der påløber, indtil konkursdekretet er afsagt, har samme prioritet som den rentebærende hovedfordring. 

Renter af massekrav og sekundære massekrav efter henholdsvis KL §§ 93 og 94 kan kræves indtil boets opgørelsesdag efter KL § 148. Se KL § 98, nr. 1, 2. pkt. 

Bøder

Bøder, der er idømt af domstole eller fastsat af administrative myndigheder, er omfattet. 

Tvangsbøder

Ligesom bøder kan også tvangsbøder være fastsat af både domstole og administrative myndigheder. Hvis skyldneren trods sin konkurs kan opfylde den pligt, som tvangsbøderne har til formål at få opfyldt, løber tvangsbøderne formentlig videre, og de kan fyldestgøres i indtægter, der ikke omfattes af boet. Se KL § 33. Hvis boet kan og skal opfylde pligten, er tvangsbøderne ophørt, så nye ikke påløber under konkursen, før den pågældende domstol eller administrative myndighed har truffet afgørelse om tvangsbøder rettet mod boet. Disse nye tvangsbøder vil da være massekrav. 

Værdikonfiskation

Værdikonfiskation efter straffelovens § 75, stk. 3, er konfiskation af et beløb i modsætning til konfiskation af bestemte ting. Konfiskeres et beløb, der som skatter og afgifter er fravendt det offentlige, er dette krav et simpelt krav. Hvis konfiskationsbeløbet overstiger det beløb, der er unddraget det offentlige, omfattes det overskydende beløb dog af KL § 98, nr. 2.

Gaveløfter

Bestemmelsen omfatter kun gaveløfter, der endnu ikke er blevet fuldbyrdet. Ofte vil et gaveløfte bortfalde ved løftemodtagers konkurs på grund af bristende forudsætninger.

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.