Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.4.1.4.8.6 Efterstillede krav

Indhold

Afsnittet handler om de efterstillede krav. 

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Renter
  • Bøder
  • Tvangsbøder
  • Værdikonfiskation
  • Gaveløfter. 

Regel

Efter alle andre fordringer betales i nedennævnte rækkefølge følgende krav: 

  • Krav på renter, som påløber efter konkursdekretets afsigelse, og krav ifølge en leasingaftale, der pålægger skyldneren at anvise en køber af det leasede aktiv eller i øvrigt må anses for finansiel leasing, på løbende ydelser, der angår perioden efter dekretdagen, i det omfang fordringshaveren ikke kan godtgøre, at ydelserne må sidestilles med afdrag. Første pkt. gælder ikke renter af krav og løbende ydelser, der er omfattet af KL §§ 93 eller 94 (KL § 98, nr. 1).
  • Krav på bøder, tvangsbøder og værdikonfiskation, krav på betaling af tillæg til skat som følge af urigtig eller undladt selvangivelse samt krav på konventionalbod i det omfang, boden ikke er erstatning for lidt tab (KL § 98, nr. 2).
  • Krav ifølge gaveløfter (KL § 98, nr. 3). 

Renter

Renter, der påløber, indtil konkursdekretet er afsagt, har samme prioritet som den rentebærende hovedfordring. 

Renter af massekrav og sekundære massekrav efter henholdsvis KL §§ 93 og 94 kan kræves indtil boets opgørelsesdag efter KL § 148. Se KL § 98, nr. 1, 2. pkt. 

Bøder

Bøder, der er idømt af domstole eller fastsat af administrative myndigheder, er omfattet. 

Tvangsbøder

Ligesom bøder kan også tvangsbøder være fastsat af både domstole og administrative myndigheder. Hvis skyldneren trods sin konkurs kan opfylde den pligt, som tvangsbøderne har til formål at få opfyldt, løber tvangsbøderne formentlig videre, og de kan fyldestgøres i indtægter, der ikke omfattes af boet. Se KL § 33. Hvis boet kan og skal opfylde pligten, er tvangsbøderne ophørt, så nye ikke påløber under konkursen, før den pågældende domstol eller administrative myndighed har truffet afgørelse om tvangsbøder rettet mod boet. Disse nye tvangsbøder vil da være massekrav. 

Værdikonfiskation

Værdikonfiskation efter straffelovens § 75, stk. 3, er konfiskation af et beløb i modsætning til konfiskation af bestemte ting. Konfiskeres et beløb, der som skatter og afgifter er fravendt det offentlige, er dette krav et simpelt krav. Hvis konfiskationsbeløbet overstiger det beløb, der er unddraget det offentlige, omfattes det overskydende beløb dog af KL § 98, nr. 2.

Gaveløfter

Bestemmelsen omfatter kun gaveløfter, der endnu ikke er blevet fuldbyrdet. Ofte vil et gaveløfte bortfalde ved løftemodtagers konkurs på grund af bristende forudsætninger.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.