Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2017-2
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.1.9.3 RIMs forholdsregler over for dødsboer

Indhold

Dette afsnit handler om RIMs forholdsregler over for dødsboer.

Afsnittet indeholder:

  • RIMs anmeldelse af krav 
  • Registrerings- og afregningsforhold
  • Inddrivelse af restancer
  • Insolvens og endelig afskrivning.

RIMs anmeldelse af krav

RIMs anmeldelse af krav ved skifte ved bobestyrer

Da det på anmeldelsestidspunktet kan være usikkert, om boet vil være solvent/insolvent, anmeldes et krav altid, som var det insolvent.

RIM skal opgøre og anmelde SKATs krav over for skifteretten, kravet skal være skiftligt og medtage eventuelle renter og omkostninger. Rummer proklamaet oplysning om insolvensbehandling, skal et krav om fortrinsstilling også medtages.

Træffes der efter proklamaets udstedelse beslutning om insolvensbehandling, meddeler bobestyreren de anmeldte kreditorer, at de inden for en frist på otte uger skal anmelde eventuelt uanmeldte krav på fortrinsstilling.

Er proklama ikke udstedt, skal RIM snarest muligt efter at være gjort bekendt med dødsfaldet anmelde SKATs krav til skifteretten eller til den bobestyrer, der ifølge oplysning fra skifteretten, forestår behandlingen af dødsboet.

I anmeldelsen, der udfærdiges i to eksemplarer, begæres det ene eksemplar tilbagesendt med påtegning om den skete anmeldelse.

Desuden skal der i anmeldelsen tages forbehold for, at kravet vil kunne blive ændret som følge af efterangivelse og andre reguleringer.

Kan SKATs krav ikke opgøres endeligt, må anmeldelse foretages foreløbigt med forbehold for senere ændringer af kravet.

I anmeldelsen opgøres kravene ifølge konkursordenen. Se DSL § 70, som henviser til konkurslovens bestemmelser herom. Kravene opgøres altså som ved anmeldelse i konkurs.

RIMs anmeldelse af krav ved privat skifte

RIM skal anmelde sit krav over for samtlige arvinger eller over for den, som arvingerne efter DSL § 25, stk. 6, har udpeget som modtager af henvendelser vedrørende boet.

RIMs anmeldelse af krav ved uskiftet bo og ægtefælleudlæg

RIM skal anmelde eventuelle krav, der er til inddrivelse hos RIM, indenfor proklamafristen på otte uger.

Registrerings- og afregningsforhold

Videreføres virksomheden af dødsboet, skal boet registreres. Ved hensidden i uskiftet bo skal SKAT på samme måde foranledige, at der i fornødent omfang sker omregistrering af virksomheden.

Hvis der er ansatte i virksomheden, skal tilmelding til CVR-registret ske senest otte dage efter den første udbetaling af A-indkomst, fordi nummeret følger den indeholdespligtige og derfor ikke kan ovedrages i forbindelse med dødsfald.

Der skal ved boets manglende angivelse eller betaling af skatter og afgifter ske rykning mv. og inddrivelse efter de almindelige regler, der gælder for inddrivelse af de pågældende tilsvar. Desuden skal der foretages beregning af afgifter, morarenter mv. efter de samme regler, som gælder for andre virksomheder.

Inddrivelse af restancer

Intet skifte

Hvor der er tale om, at boet er udlagt til den længstlevende ægtefælle, påtager ægtefællen sig ved udleveringen at dække den afdødes forpligtelser. Inddrivelse sker derfor som for den pågældendes egen gæld.

Hvor der er tale om uskiftet bo, skal den afdødes restancer inddrives hos den længstlevende ægtefælle efter de almindelige regler som for den pågældendes egen gæld.

Skifte ved bobestyrer

Ved disse boer kan der ikke foretages individualforfølgning, fordi det kun er boet, som hæfter for gælden.

Privat skifte

Ved et privat skifte hæfter arvingerne personligt. RIM kan derfor foretage sædvanlig inddrivelse, herunder udlæg eller lønindeholdelse, hos arvingerne for eventuelle skyldige skatter og afgifter, dog under hensyntagen til, om der hæftes solidarisk eller pro rata, dvs. for en bestemt del.

Insolvens og endelig afskrivning

Når behandlingen af insolvente bobestyrerboer er afsluttet uden fuld dækning for de anmeldte krav, kan RIM på grundlag af meddelelse herom fra skifteretten endeligt afskrive SKATs eventuelle udækkede del af anmeldte krav.

Desuden kan RIM endeligt afskrive krav som uerholdelige, når skifteretten har bekræftet, at dødsboet udlægges uden skiftebehandling.

Se også afsnit G.A.3.1.8 Afskrivning og bortfald af fordringer Afskrivning af fordringer

Dato for offentliggørelse31 Jul 2017 08:05
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

SKAT går efter de handicappede og kronisk syge
,, Nu ville SKAT fratage ham det ekstra befordringsfradrag, som gør det muligt for ham at køre på arbejde i sin invalidebil. Og for at sætte prikken over i'et nøjedes SKAT ikke med at ville fratage min klient befordringsfradraget, men tillod sig tilmed at behandle ham uhørt nedværdigende.
SKAT går efter de handicappede...  

Synger Kammeradvokaten falsk?
,, Lige børn leger bedst. Så hvorfor skulle SKATs faste advokat, Kammeradvokaten, ikke bruge bøllemetoder?
Synger Kammeradvokaten falsk?...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Skatteankestyrelsen har for travlt
,, Som begrundelse for ikke at underkende SKAT i en sag om befordringsfradrag henviste sagsbehandleren i Skatteankestyrelsen til en dom om en gæst på en kunstudstilling, der havde væltet en 1,45 m høj skulptur udført i granit og italiensk marmor!
Skatteankestyrelsen har for travlt...  

Når SKAT træffer afgørelse uden at læse loven
,, SKAT holdt dog stædigt fast i sit, indtil Landsskatteretten slog fast, at når der i loven står »Kommissionen«, er det altså ikke det samme som »Rådet«.
Når SKAT træffer afgørelse...  

 

,, Der er slået skår i tilliden til SKAT

Skatteminister Karsten Lauritzen på SKM.DK 30. maj 2016

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.