Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.1.9.3 RIMs forholdsregler over for dødsboer

Indhold

Dette afsnit handler om RIMs forholdsregler over for dødsboer.

Afsnittet indeholder:

  • RIMs anmeldelse af krav 
  • Registrerings- og afregningsforhold
  • Inddrivelse af restancer
  • Insolvens og endelig afskrivning.

RIMs anmeldelse af krav

RIMs anmeldelse af krav ved skifte ved bobestyrer

Da det på anmeldelsestidspunktet kan være usikkert, om boet vil være solvent/insolvent, anmeldes et krav altid, som var det insolvent.

RIM skal opgøre og anmelde SKATs krav over for skifteretten, kravet skal være skiftligt og medtage eventuelle renter og omkostninger. Rummer proklamaet oplysning om insolvensbehandling, skal et krav om fortrinsstilling også medtages.

Træffes der efter proklamaets udstedelse beslutning om insolvensbehandling, meddeler bobestyreren de anmeldte kreditorer, at de inden for en frist på otte uger skal anmelde eventuelt uanmeldte krav på fortrinsstilling.

Er proklama ikke udstedt, skal RIM snarest muligt efter at være gjort bekendt med dødsfaldet anmelde SKATs krav til skifteretten eller til den bobestyrer, der ifølge oplysning fra skifteretten, forestår behandlingen af dødsboet.

I anmeldelsen, der udfærdiges i to eksemplarer, begæres det ene eksemplar tilbagesendt med påtegning om den skete anmeldelse.

Desuden skal der i anmeldelsen tages forbehold for, at kravet vil kunne blive ændret som følge af efterangivelse og andre reguleringer.

Kan SKATs krav ikke opgøres endeligt, må anmeldelse foretages foreløbigt med forbehold for senere ændringer af kravet.

I anmeldelsen opgøres kravene ifølge konkursordenen. Se DSL § 70, som henviser til konkurslovens bestemmelser herom. Kravene opgøres altså som ved anmeldelse i konkurs.

RIMs anmeldelse af krav ved privat skifte

RIM skal anmelde sit krav over for samtlige arvinger eller over for den, som arvingerne efter DSL § 25, stk. 6, har udpeget som modtager af henvendelser vedrørende boet.

RIMs anmeldelse af krav ved uskiftet bo og ægtefælleudlæg

RIM skal anmelde eventuelle krav, der er til inddrivelse hos RIM, indenfor proklamafristen på otte uger.

Registrerings- og afregningsforhold

Videreføres virksomheden af dødsboet, skal boet registreres. Ved hensidden i uskiftet bo skal SKAT på samme måde foranledige, at der i fornødent omfang sker omregistrering af virksomheden.

Hvis der er ansatte i virksomheden, skal tilmelding til CVR-registret ske senest otte dage efter den første udbetaling af A-indkomst, fordi nummeret følger den indeholdespligtige og derfor ikke kan ovedrages i forbindelse med dødsfald.

Der skal ved boets manglende angivelse eller betaling af skatter og afgifter ske rykning mv. og inddrivelse efter de almindelige regler, der gælder for inddrivelse af de pågældende tilsvar. Desuden skal der foretages beregning af afgifter, morarenter mv. efter de samme regler, som gælder for andre virksomheder.

Inddrivelse af restancer

Intet skifte

Hvor der er tale om, at boet er udlagt til den længstlevende ægtefælle, påtager ægtefællen sig ved udleveringen at dække den afdødes forpligtelser. Inddrivelse sker derfor som for den pågældendes egen gæld.

Hvor der er tale om uskiftet bo, skal den afdødes restancer inddrives hos den længstlevende ægtefælle efter de almindelige regler som for den pågældendes egen gæld.

Skifte ved bobestyrer

Ved disse boer kan der ikke foretages individualforfølgning, fordi det kun er boet, som hæfter for gælden.

Privat skifte

Ved et privat skifte hæfter arvingerne personligt. RIM kan derfor foretage sædvanlig inddrivelse, herunder udlæg eller lønindeholdelse, hos arvingerne for eventuelle skyldige skatter og afgifter, dog under hensyntagen til, om der hæftes solidarisk eller pro rata, dvs. for en bestemt del.

Insolvens og endelig afskrivning

Når behandlingen af insolvente bobestyrerboer er afsluttet uden fuld dækning for de anmeldte krav, kan RIM på grundlag af meddelelse herom fra skifteretten endeligt afskrive SKATs eventuelle udækkede del af anmeldte krav.

Desuden kan RIM endeligt afskrive krav som uerholdelige, når skifteretten har bekræftet, at dødsboet udlægges uden skiftebehandling.

Se også afsnit G.A.3.1.8 Afskrivning og bortfald af fordringer Afskrivning af fordringer

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.