Til forside
tax.dk - skat og afgift
Den Juridiske Vejledning 2018-1
<< indholdsfortegnelse >>

G.A.3.1.6.6 Eftergivelse af gæld for socialt udsatte grupper

Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af eftergivelse af gæld for socialt udsatte grupper.

Afsnittet indeholder:

 • Hjemmel for eftergivelse
 • Betingelser for eftergivelse
 • Gældstyper, der ikke kan eftergives
 • Eftergivelse over 4 år
 • Forrentning
 • Berostillelse eller bortfald af eftergivelse
 • Inddrivelse efter bortfald af afgørelse om eftergivelse
 • Klageadgang.

Hjemmel for eftergivelse

Ved lov nr. 510 af 7. juni 2006 om ændring af lov om tilskud til afvikling af studiegæld og om eftergivelse af studiegæld samt om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper, se lovbekendtgørelse nr. 1063 af 25. oktober 2006, blev der vedtaget regler om eftergivelse af offentlig gæld for socialt udsatte grupper.

Ved lov nr. 1336 af 19. december 2008 om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige) er reglerne blevet lempet. Samtidig ændrede loven navn til lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper.

Betingelser for eftergivelse

Skyldnere, som i mindst 3 år inden for en periode på 4 år har modtaget

 • hjælp efter § 11 i lov om aktiv socialpolitik eller
 • dagpenge efter kap. 10 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller
 • introduktionsydelse efter regler i kap. 5 i integrationsloven,

kan efter ansøgning til RIM få eftergivet gæld til det offentlige.

Det er en betingelse for eftergivelse, at ansøgeren er kommet

 • i beskæftigelse
 • i fleksjob
 • under uddannelse eller
 • under revalidering.

Gæld, der kan eftergives, er gæld, der inddrives af RIM og anden forfalden gæld, der opkræves af offentlige fordringshavere.

Gældstyper der ikke kan eftergives

Eftergivelse kan ikke ske for gæld

 • pådraget ved strafbare eller
 • erstatningspådragende forhold eller
 • som er opstået som følge af, at skyldneren uretmæssigt har modtaget ydelser fra det offentlige, fordi skyldneren har afgivet urigtige oplysninger over for en offentlig myndighed.

Eftergivelse over 4 år

Eftergivelse sker med et fast beløb pr. måned i 4 år. Beløbet, som eftergives pr. måned, udgør 1/48 af den samlede offentlige gæld, som er omfattet af eftergivelsen.

Forrentning

Der sker ikke forrentning af den eftergivne gæld. Hvis eftergivelsen sættes i bero eller bortfalder, sker der fortsat ikke forrentning af den eftergivne gæld, dvs. den gæld, der har været omfattet af eftergivelsen.

Berostillelse eller bortfald af eftergivelse

Det er en betingelse for eftergivelse, at skyldneren ophører med at modtage

 • kontanthjælp
 • starthjælp eller
 • tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Modtager skyldneren, efter at eftergivelsen er iværksat, igen kontanthjælp, starthjælp eller tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, sættes den månedlige eftergivelse i bero, indtil skyldneren ophører med at modtage hjælp. Når eftergivelsen har været stillet i bero i sammenhængende 12 måneder, ophører eftergivelsen for den resterende gæld.

Modtager RIM et eller flere nye offentlige krav mod skyldneren til inddrivelse, som er forfaldet, efter at eftergivelsen er iværksat eller stillet i bero, falder afgørelsen om eftergivelse bort for den resterende gæld.

Inddrivelse efter bortfald af afgørelse om eftergivelse

Gæld, der vedrører en bortfalden afgørelse om eftergivelse, kan inddrives ved udpantning eller lønindeholdelse m.v. efter reglerne for inddrivelse i INDOG og eftergives efter reglerne i samme.

Klageadgang

Afgørelser om eftergivelse er endelige, dvs. der er ingen klageadgang.

Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:45
Kilde: Skat

Læs også:

BEREGNER
Skatteberegning 2018 som Excel-regneark
Med Skatteberegning 2018, kan du beregne skatten for indkomståret 2018. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2017, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2017.

Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
Folketingets Ombudsmand kritiserer SKAT...  

Omkostningsgodtgørelse til selskaber
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Omkostningsgodtgørelse til selskaber...  

Kommuneskat 2018
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2018. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2017.
Kommuneskat 2018...  

Generationskifte af pengetanken blivere sværere
Oprindeligt ville regeringen sætte grænsen ned til 25%, men efter aftale med de Konservative har regeringen nu stillet forslag til Folketinget om, at grænsen sættes ned til 50%.
Pengetanke...  

Iværksætterkonto med fradragsværdi på 60%
Lønmodtagere, der ønsker at etablere deres egen virksomhed, har fra indkomståret 2009 mulighed for at foretage indskud på en iværksætterkonto, således at der gives fuldt fradrag i den personlige indkomst. Derved får indskud en fradragværdi på omkring 60%.
Iværksætterkonto...  

BEREGNER
Hvad koster det at få tid til børnene i 2018?
Skatten på den sidst tjente krone er til at føle på. Det kan gøre det attraktivt at reducere arbejdstiden nogle timer om ugen.
Beregn hvad en bruttolønnedgang koster...  

,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.

Folketingets Ombudsmand i redegørelse af 21. marts 2018

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
 A B C D E F G H I J K L M O P R S T U V Æ Ø alle   Hyppigt stillede spørgsmål 
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.