Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

G.A.3.4.5.1 Indledning af forebyggende rekonstruktion

►Indhold

Afsnittet indeholder:

 • Begæring om forebyggende rekonstruktion
 • Hvem kan omfattes?
 • Indledning af en forebyggende rekonstruktion
 • Insolvensvurderingen
 • Fyldestgørelsesforbud
 • Rekonstruktør og regnskabskyndig tillidsmand

Begæring om forebyggende rekonstruktion

Det er skyldner, der kan begære en forebyggende rekonstruktion. Se konkurslovens § 9 a, stk. 1, der er affattet ved § 1, nr. 6 i lov nr. 896 af 21/06/2022 om ændring af konkursloven. Skifteretten indleder den forebyggende rekonstruktion efter modtagelsen af skyldners begæring. Hvis ikke skyldner har begæret beskikkelse af en rekonstruktør, skal skifteretten indkalde skyldner til et møde i skifteretten. Hvorvidt den forebyggende rekonstruktion skal indledes, besluttes på dette møde. Se konkurslovens § 9 a, stk. 3, der er affattet ved § 1, nr. 6 i lov nr. 896 af 21/06/2022 om ændring af konkursloven.

Begæringen om indledning af den forebyggende rekonstruktion bortfalder, hvis ikke skyldner møder personligt til mødet i skifteretten. Efter indledningen af den forebyggende rekonstruktion, kan begæringen ikke længere kaldes tilbage. Se konkurslovens § 9 a, stk. 4, der er affattet ved § 1, nr. 6 i lov nr. 896 af 21/06/2022 om ændring af konkursloven.

Se også

Ophøret af en forebyggende rekonstruktion behandles i afsnit G.A.3.4.5.4 Ophør af en forebyggende rekonstruktion

Hvem kan omfattes?

Der kan kun indledes en forebyggende rekonstruktion for skyldnere, der er erhvervsdrivende. Det er ikke afgørende om skyldner driver en enkeltmandsvirksomhed eller er et kapitalselskab. Fysiske personer, der ikke er erhvervsdrivende, kan anvende reglerne om gældssanering. Derudover kan skyldner anvende reglerne om rekonstruktion, såfremt skyldner opfylder formålet med rekonstruktionsreglerne.

Se afsnit G.A.3.1.7 Gældssanering om gældssanering og afsnit G.A.3.4.1 Konkurs om rekonstruktion.

Indledning af en forebyggende rekonstruktion

En forebyggende rekonstruktion kan indledes for en skyldner, der er insolvent jf. konkurslovens § 17, stk. 2, eller der har sandsynlighed for at blive insolvent som følge af økonomiske vanskeligheder. Se konkurslovens § 9 a, stk. 1, der er affattet ved § 1, nr. 6 i lov nr. 896 af 21/06/2022 om ændring af konkursloven.

Hvis Erhvervsstyrelsen har truffet beslutning om tvangsopløsning af en skyldner, jf. selskabslovens §§ 225 og 226, kan der ikke indledes en forebyggende rekonstruktion. Se konkurslovens § 9 a, stk. 2, der er affattet ved § 1, nr. 6 i lov nr. 896 af 21/06/2022 om ændring af konkursloven.

Insolvensvurderingen

Skyldner skal være insolvent eller der skal foreligge en sandsynlighed for, at skyldner bliver insolvent, førend der kan indledes en forebyggende rekonstruktion.

Skyldner er insolvent, hvis skyldner ikke kan opfylde sine forpligtigelser efterhånden som de forfalder. Se konkurslovens § 17, stk. 2.

Sandsynlighed for at blive insolvent er et nyt begreb, der blev indført ifm. implementeringen af insolvensdirektivet i dansk ret. Sandsynlighed for at blive insolvent skal foreligge når skyldners økonomiske vanskeligheder medfører en sandsynlighed for, at skyldner ikke længere vil kunne opfylde sine forpligtigelser efterhånden som de forfalder.

Hvis skyldner i skifteretten erkender, at der er sandsynlighed for insolvens, antages betingelsen for at være opfyldt, såfremt erkendelsen stemmeroverens med de foreliggende oplysninger. I sådanne tilfælde behøver der ikke foretages yderligere undersøgelser inden indledningen af en forebyggende rekonstruktion.

Hvis skyldners erkendelse ikke stemmer overens med de foreliggende oplysninger, kan skifteretten forlange yderligere oplysninger til dokumentation for den sandsynlige insolvens. Hvis ikke oplysningerne stemmer overens med skyldners erkendelse indleder skifteretten ikke en forebyggende rekonstruktion.

Hvis skyldners erkendelse ikke er tilstrækkeligt til, at skifteretten vil indlede en forebyggende rekonstruktion på den baggrund alene, kan følgende forhold være tegn på, at der er sandsynlighed for, at skylder bliver insolvent:

 • Likviditetsvanskeligheder i en årrække, dokumenteret i årsregnskaberne,
 • Indskrænkning i skyldners kreditfaciliteter,
 • Revisorpåtegning om, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede,
 • Anmærkning i årsregnskabet om usikkerhed ved fortsat drift,
 • Løbende underbalance og ikke uvæsentlige underskud i regnskabet,
 • Oplysninger om misligholdte forlig med samarbejdspartnere,
 • Indkaldelser til at give møde i fogedretten,
 • Udsættelse ift. betalingsfrister, eller henstand med betaling af offentlig eller privat gæld,
 • forhold, der kan give anledning til en tidlig varsling (early warning).

Se også afsnit G.A.3.4.5.5 Tidlig varsling om tidlig varsling (early warning).

Tærsklen for sandsynligheden for insolvens skal sættes så tilpas lavt, at formålet med den forebyggende rekonstruktion opfyldes. Formålet med den forebyggende rekonstruktion er, at virksomhederne reagerer tidligere på økonomiske krisetegn.

Fyldestgørelsesforbud

Skyldner har mulighed for at anmode skifteretten om at træffe bestemmelse om et fyldestgørelsesforbud under den forebyggende rekonstruktion. Anmodningen kan fremsættes i forbindelse med begæringen om den forebyggende rekonstruktion eller på et senere tidspunkt. Se konkurslovens § 9 b, stk. 1, der er affattet ved § 1, nr. 6 i lov nr. 896 af 21/06/2022 om ændring af konkursloven.

Hvis skifteretten træffer bestemmelse om fyldestgørelsesforbud, skal skifteretten indkalde fordringshaverne til møde i skifteretten. Dette møde skal afholdes senest 4 uger efter bestemmelsen om fyldestgørelsesforbuddet blev truffet. Se konkurslovens § 9 c, stk. 1, der er affattet ved § 1, nr. 6 i lov nr. 896 af 21/06/2022 om ændring af konkursloven.

Perioden hvor fyldestgørelsesforbuddet gælder skal sikre skyldner arbejdsro ift. udarbejdelsen af et rekonstruktionsforslag. Bestemmer skifteretten, at der skal være fyldestgørelsesforbud, betyder det, at kreditorernes mulighed for individualforfølgning afskæres. Derfor skal der også beskikkes en rekonstruktør, hvis der træffes bestemmelse om et fyldestgørelsesforbud, således skifteretten sikrer, at kreditorernes interesser varetages.

Beslutter skifteretten, at der skal være et fyldestgørelsesforbud, skal der afholdes møde med kreditorerne. På dette møde kan skifteretten beslutte, at fyldestgørelsesforbuddet skal ophøre. Hvis ikke skifteretten træffer denne beslutning vil fyldestgørelsesforbuddet automatisk blive forlænget. Fyldestgørelsesforbuddet kan ikke udstrækkes længere end 1 år.

Bemærk

Har der i en forebyggende rekonstruktion været et fyldestgørelsesforbud, og er den forebyggende rekonstruktion overgået til en almindelige rekonstruktion, skal skifteretten bestemme at rekonstruktionsbehandlingen skal ophøre, når fyldestgørelsesforbuddets samlet har varet i 1 år.

Ophør af fyldestgørelsesforbud

Fyldestgørelsesforbuddet ophører samtidig med, at den forebyggende rekonstruktion ophører. Fyldestgørelsesforbuddet kan ikke ophæves selvstændigt.

Fyldestgørelsesforbud og konkurs

Uanset om skifteretten har vedtaget et fyldestgørelsesforbud, kan en kreditor godt begære skyldner konkurs. Fyldestgørelsesforbuddet blokerer ikke herfor. Hvis skyldner vil undgå en konkurs, må denne derfor indlevere en begæring om rekonstruktion.

Rekonstruktør og regnskabskyndig tillidsmand

I en forebyggende rekonstruktion skal der beskikkes en eller flere rekonstrukrør, hvis skyldner anmoder om det. Anmodningen kan fremsættes i begæringen om den forebyggende rekonstruktion eller på et senere tidspunkt. Se konkurslovens § 9 b, stk. 2, der er affattet ved § 1, nr. 6 i lov nr. 896 af 21/06/2022 om ændring af konkursloven. Det er rekonstruktørens opgave i samarbejde med skyldner at undersøge mulighederne for at rekonstruerer virksomheden.

Rekonstruktøren skal have de fornødne kvalifikationer til at varetage opgaven og derudover skal rekonstruktøren opfylde habilitetskravene i konkurslovens § 238. Skyldner kan foreslå en rekonstruktør, der opfylder kravene. Fremsætter skyldner ikke et forslag om en bestemt rekonstruktør, vælger skifteretten.

Skifteretten kan ligeledes beskikke en regnskabskyndig tillidsmand, hvis skyldner anmoder herom. Se konkurslovens § 9 b, stk. 3, der er affattet ved § 1, nr. 6, i lov nr. 896 af 21/06/2022 om ændring af konkursloven.

Skifteretten skal afbeskikke rekonstruktør og/eller en regnskabskyndig tillidsmand, hvis skyldner anmoder om det. Dog kan rekonstruktøren ikke afbeskikkes, hvis der er truffet bestemmelse om fyldestgørelsesforbud. Se konkurslovens § 9 b, stk. 5, der er affattet ved § 1, nr. 6 i lov nr. 896 af 21/06/2022 om ændring af konkursloven.

Skifteretten kan også afsætte en rekonstruktør, hvis særlige grunde taler for det. Det fremgår af konkurslovens § 11 g, der også finder anvendelse i forebyggende rekonstruktioner. Se konkurslovens § 9 b, stk. 4, der er affattet ved § 1, nr. 6, i lov nr. 896 af 21/06/2022 om ændring af konkursloven.◄

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.