Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

G.A.3.4.3.3 Bortfald af frivillig kreditorordning

Indhold

En frivillig kreditorordning kan enten bortfalde på grund af væsentlig misligholdelse af ordningen eller som følge af ugyldighed eller uvirksomhed af aftalen. 

Dette afsnit beskriver de to situationer nærmere. 

Afsnittet indeholder:

  • Væsentlig misligholdelse
  • Ugyldighed eller uvirksomhed af aftalen
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. 

Væsentlig misligholdelse

En væsentlig misligholdelse foreligger som udgangspunkt, hvis den tiltrådte ordning, trods påkrav, ikke overholdes, eller hvis fordringshaverne, på grund af usædvanlige dispositioner, påføres tab. 

Misligholdelsen skal være væsentlig. En ganske kortvarig overskridelse af en fastsat betalingsfrist er som udgangspunkt ikke nok, hvorimod fx en hemmelig begunstigelse af en enkelt fordringshaver i almindelighed vil være en væsentlig misligholdelse.

Misligholdes en frivillig kreditorordning, som restanceinddrivelsesmyndigheden har tiltrådt, skal restanceinddrivelsesmyndigheden omgående tage skridt til at sikre det offentliges interesser bedst muligt. 

En væsentlig misligholdelse betyder som udgangspunkt, at akkorden kan ophæves, og at inddrivelsen af den oprindelige restance efter ophævelsen straks skal genoptages. 

Ugyldighed eller uvirksomhed af aftalen

Kreditorordningen bortfalder også, hvis det viser sig, at afgørende forudsætninger for tiltrædelsen ikke har været til stede eller senere brister.

I Højesterets dom, trykt i UfR 1953.264 HD, var to fordringshavere blevet tilsagt en særordning på mere fordelagtige vilkår end de øvrige kreditorer. Af denne grund var fordringshaveren, der bestred at være bundet af en underskrevet tiltrædelseserklæring, ikke bundet af denne, da fordringshaverens forudsætninger for tiltrædelsen fandtes at være bristet.   

Hvis skyldneren har udvist svig i forbindelse med etableringen af kreditorordningen, bortfalder den ligeledes på grund af ugyldighed.

I Højesterets dom, trykt i UfR 1992.444 HD, havde skyldner en gæld til en fordringshaver på 275.000 kr. Skyldner vandt en lotterigevinst på 1.000.000 kr. og tilbød herefter sin kreditor 20.000 kr. til endelig afgørelse af mellemværendet. Skyldner fortiede imidlertid sin gevinst over for kreditoren, hvilket blev anset for svigagtigt, hvorfor aftalen var ugyldig. 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. 

Skemaet viser relevante afgørelser på området: 

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteret

UfR 1992.444 HD

En bank havde en fordring på ca. 275.000 kr. på skyldneren. Banken havde flere gange uden held opfordret skyldneren til at henvende sig til banken om indfrielse af fordringen. Herefter modtog skyldneren en lotterigevinst på over 1 mio. kr. Skyldneren tilbød nu banken at betale 20.000 kr. til fuld og endelig afgørelse, hvilket banken accepterede. Denne ordning var ugyldig som følge af skyldnerens svigagtige fortielse af gevinsten.

Det er Gældsstyrelsen opfattelse, at en frivillige kreditordning kan bortfalde, hvis skyldneren hemmeligholder/fortier oplysninger, der er af væsentlig betydning for ordningens indgåelse.

UfR 1953.264 HD

Fordringshaver ikke bundet af sin erklæring om at tiltræde en frivillig akkord, fordi to fordringshavere var blevet tilsagt fordelagtige særordninger.

Det er Gældsstyrelsens opfattelse, at en kreditorordning er ugyldig og at en kreditor ikke bliver bundet af den, hvis andre kreditorer bliver stillet bedre og dette ikke er aftalt ved ordningens indgåelse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.