Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

G.A.3.4.3.2.3 Hvilket materiale skal restanceinddrivelsesmyndigheden have, for at kunne forholde sig til den foreslåede ordning?

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilken form for materiale, restanceinddrivelsesmyndigheden skal have, for at kunne vurdere et forslag til en frivillig kreditorordning. 

Afsnittet indeholder:

 • Krav til materialet
 • Aktivposter i akkordstatus
 • Passivposter i akkordstatus

Krav til materialet

For at kunne tage stilling til et forslag til en frivillig akkord eller et moratorium skal der foreligge det samme materiale, som ifølge konkursloven skal foreligge ved en tvangsakkord i en rekonstruktion. 

Det vil sige, at der skal foreligge:

 • Et akkordforslag
 • En statusoversigt, redegørelse og erklæring som anført i konkurslovens § 13 b
 • En erklæring fra skyldner på tro og love om, at denne har oplyst om alt, hvad ejes og skyldes. 

Materialet til bedømmelse af en frivillig likvidation eller en likvidationsakkord bør i så vidt muligt omfang være det samme med de undtagelser, der følger af forholdets natur.

Yderligere regnskabsmateriale

Hvis det materiale, der kræves efter konkursloven, udgør et utilstrækkeligt grundlag til at bedømme, om en frivillig kreditorordning er rimelig, må restanceinddrivelsesmyndigheden anmode om yderligere regnskabsmateriale i form af: 

 • Driftsregnskab og status for det sidst afsluttede regnskabsår. For moratorieordninger dog for de sidste tre afsluttede regnskabsår.
 • Driftsregnskab for perioden fra sidst afsluttede regnskabsår til skæringstidspunktet.
 • Status pr. skæringstidspunktet.
 • Debitor- og kreditorfortegnelse, hvis de enkelte skyldneres og fordringshaveres navn og adresse samt kravets størrelse ikke fremgår af status pr. skæringstidspunktet.
 • Kommenterede drifts- og likviditetsbudgetter for akkordens afviklingsperiode, hvis virksomheden skal videreføres. For moratorieordninger for hele moratoriets løbetid.
 • Cirkulæreskrivelser til fordringshavere samt eventuelle referater af afholdte kreditormøder, hvori restanceinddrivelsesmyndigheden ikke har deltaget.

Restanceinddrivelsesmyndigheden skal dog ikke anmode om ovennævnte materiale, hvis man ud fra det allerede fremlagte materiale kan se, at en frivillig kreditorordning ikke kan tiltrædes. 

Er der kun udarbejdet driftsregnskab og status for det sidste regnskabsår, vil kravet om driftsregnskab og status for tidligere år kunne fraviges efter en konkret vurdering. 

Desuden kan kravet om budgetter fraviges for mindre virksomheder, der ikke har mulighed for at udarbejde sådanne, hvis det på anden måde sandsynliggøres, at kreditorordningen kan gennemføres. Det kan fx ske ved at fremlægge andre former for drifts- og likviditetsprognoser. 

Status pr. skæringstidspunktet skal være udarbejdet af en statsautoriseret eller registreret revisor og indeholde samme oplysninger som en statusoversigt. Se konkurslovens § 13 b, stk. 1, nr. 2. 

Hvis årsagen til virksomhedens betalingsvanskeligheder ikke klart fremgår af det fremsendte regnskabsmateriale, skal de, der bistår skyldneren med ordningen, afkræves supplerende oplysninger om årsagen til betalingsvanskelighederne. Derudover skal de afkræves oplysning om, hvad man har foretaget eller vil foretage i virksomheden for at overvinde likviditetskrisen. 

Den udarbejdede status pr. skæringstidspunktet skal være forsynet med påtegning - for aktie- og anpartsselskaber en beretning - fra den revisor, der har udarbejdet den. Påtegningen/beretningen bør indeholde oplysning om, hvorvidt der foreligger forhold, der har indflydelse på regnskabet og dividenden, fx omstødelige dispositioner og kautionsforpligtelser. Desuden skal det fremgå, hvordan disse forhold er behandlet i regnskabet. 

Regnskabet skal være underskrevet. 

Er der tale om en frivillig likvidation, skal status pr. skæringstidspunktet - foreløbigt likvidationsregnskab - vise, hvor meget der forventes at blive i dividende til fordringshaverne. 

Kreditorfortegnelsen skal indeholde hver enkelt fordringshavere, de enkelte fordringers størrelse og eventuelle fortrinsstilling samt sikkerhed.

Debitorfortegnelsen skal gennemgås for at konstatere, om der mod staten foreligger krav, hvori der kan modregnes. Debitorfortegnelsen kan erstattes af en erklæring om, hvorvidt der i virksomheden er offentlige debitorer. Erklæringen skal være udarbejdet af den advokat, som forestår ordningen, eller den revisor, som har udarbejdet status mv., og skal angive skyldners identitet samt kravets størrelse.

Ved forslag til frivillig akkord eller moratorium må det klart fremgå af de fremlagte budgetter, at virksomheden har en reel mulighed for at fortsætte driften uden igen at bringe sig i restance over for det offentlige. Det må også fremgå, at virksomhedens likviditet er tilstrækkelig til, at der kan foretages udlodning til de anførte tidspunkter, samtidig med at løbende skatter, herunder også forskudsskatter på grundlag af en realistisk forskudsregistrering, og afgifter betales rettidigt. Resultat- og likviditetsbudgetter må derfor gennemgås med henblik på at sikre, at det budgetterede resultat fremkommer ved reelle driftsmæssige forbedringer, fx nedsættelse af driftsomkostningerne eller en forøget omsætning. Desuden må budgetterne gennemgås for at vurdere, om omkostninger samt likviditet forekommer realistiske. 

Det må derfor fremgå af budgetterne, at der er taget hensyn til de ændringer, som har været nødvendige i anledning af betalingsvanskelighederne.

Andre oplysninger, som skal fremgå af materialet

Hvis følgende oplysninger ikke fremgår af det ovenfor nævnte materiale, skal de fremskaffes: 

 • Virksomhedens ejerforhold og regnskabsperiode.
 • Er skyldneren en enkeltmandsvirksomhed, et interessentskab eller et kommanditselskab med en personligt hæftende komplementar, skal der foreligge oplysning om den eller de ansvarlige indehaveres private økonomiske forhold, herunder om vedkommende er i besiddelse af indbo, private pensionsordninger eller andre kapitalopsparinger mv. af ikke uvæsentlig værdi, samt om der foreligger særeje mv. Det skal i givet fald også oplyses, på hvilket tidspunkt indbetalinger på sådanne pensionsordninger eller kapitalopsparinger har fundet sted.
 • De øvrige fordringshaveres stillingtagen.
 • Konsekvenserne af, at ordningen ikke gennemføres, herunder hvilken dividende der kan forventes i tilfælde af konkurs.
 • Om der foreligger dispositioner, der kan omstødes.
 • Årsagen til virksomhedens betalingsvanskeligheder, herunder hvad virksomheden har foretaget for at afhjælpe disse.
 • Hvis der er tale om en likvidation eller en likvidationsakkord, skal det yderligere oplyses, hvordan denne tænkes gennemført, hvordan aktiverne tænkes realiseret, samt hvor lang tid der skønnes at medgå til afviklingen. 

Det gælder generelt, at kravet om yderligere regnskabsmateriale kan fraviges, hvis der ved fremlæggelse af andet materiale eller på anden og lige så kvalificeret måde fremkommer de ønskede oplysninger. Er der derfor ved forslag til moratorium kun udarbejdet driftsregnskab og status for det sidste regnskabsår, vil kravet om materiale for tidligere år kunne fraviges. 

Aktivposter i akkordstatus

Er der tale om frivillig akkord eller moratorium, skal aktiverne være vurderet af uvildige tillidsmænd efter de principper, der er gældende for tvangsakkord i forbindelse med rekonstruktion. 

Reguleringer i forhold til den bogførte værdi som følge af foretagne afskrivninger mv. skal fremgå af status.

Fast ejendom

Ved almindelig akkord og moratorium skal fast ejendom være optaget til handelsværdien med angivelse af ejendommens offentlige vurdering og aktuelle pantehæftelser og oplysning om eventuelt ejerpant og underliggende gældsforhold. Skal ejendommen ikke realiseres som led i akkorden, kan det ikke accepteres, at ejendommen optages i status med fradrag af handelsomkostninger. 

Ved likvidationsakkord og likvidation skal fast ejendom altid realiseres, hvorfor det accepteres, at handelsomkostninger fradrages.

Maskiner og inventar

Ved almindelig akkord og moratorium skal maskiner og inventar optages til den værdi, som aktiverne har for virksomheden ved fortsat drift. 

Ved likvidationsakkord og likvidation skal maskiner og inventar optages med værdien ved realisation. 

Debitorer

Debitorbeholdningen skal være optaget med det fulde tilgodehavende. Hvis der er foretaget nedskrivninger som følge af konstaterede eller forventede tab på debitorer, skal grundlaget/begrundelsen herfor fremgå af akkordstatus.

Varelagre

Ved almindelig akkord og moratorium skal varelageret optages til den værdi, aktivet har for virksomheden ved fortsat drift. 

Ved likvidationsakkord og likvidation skal varelageret optages med værdien ved realisation.

Likvide beholdninger

Kasse-, bank- og girobeholdninger skal være optaget i status med værdien på skæringstidspunktet.

Privat løsøre

For virksomheder med personlig hæftelse skal værdien af privat løsøre medtages i status, hvis disse aktiver repræsenterer en væsentlig økonomisk værdi.

Goodwill

Værdien af goodwill skal kræves optaget i akkordstatus, hvis den udgør en væsentlig værdi.

Underskudsfremførsel

Reglerne i selskabsskattelovens § 12 B og personskattelovens § 13a, stk. 5, begrænser fremførsel af underskud ved gennemførelsen af frivillige akkorder. Der skal derfor med hensyn til forskudsregistrering og ligning tages hensyn til gennemførte akkorder. 

Disse regler gælder dog ikke for frivillige likvidationer, da skyldneren ikke er frigjort for den del af skylden, som ikke dækkes af likvidationsprovenuet. 

Passivposter i akkordstatus

Fordringer skal være anført med de skyldige beløb. 

Kautions- og vekselforpligtelser må kun være medtaget, i det omfang de er krævet indfriet inden det vedtagne akkordforslags dato.

Gældsposter til aktie- eller anpartshavere, familiemedlemmer eller andre nærtstående bør undersøges særskilt og kan kun medtages, hvis gældsforholdet er reelt.

Fremtidige driftsudgifter kan ikke medtages som passivposter.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.