Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

G.A.3.4.3.2.2 Restanceinddrivelsesmyndighedens anmeldelse af krav

Indhold

Afsnittet handler om, hvordan restanceinddrivelsesmyndigheden skal anmelde krav, når skyldneren søger en frivillig kreditorordning. Afsnittet gennemgår anmeldelse i de forskellige typer af kreditorordninger, der gennemgås i afsnit G.A.3.4.3.1 Hvad er en frivillig kreditorordning.

Afsnittet indeholder:

  • Hvem og hvad
  • Frivillig akkord
  • Frivillig likvidation/likvidationsakkord
  • Moratorium
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. 

Hvem og hvad

Anmeldelse af krav skal ske over for den, der forestår ordningen, og som bistår skyldneren med etablering af akkorden.

De anmeldte krav skal opgøres med morarenter mv. pr. skæringstidspunktet. Se afsnit G.A.3.4.3.2 Restanceinddrivelsesmyndighedens rolle for yderligere om skæringstidspunktet. 

Frivillig akkord

Hvordan  anmeldelsen af krav i en frivillig kreditorordning, der bygger på en nedsættelse af den ikke fortrinsberettigede gæld, skal ske, afhænger af, hvilket krav der er tale om.

Simple krav

Skyldige skatte- og afgiftsbeløb mv., som er stiftet før det aftalte skæringstidspunkt, anmeldes som simple krav, medmindre sådanne krav helt eller delvist er sikret ved uomstødelige udlæg eller anden sikkerhedsstillelse. I anmeldelsen henvises til de lovområder, de skyldige beløb vedrører. Desuden opdeles kravet, så det fremgår hvilke perioder mv. det omfatter.

Fortrinsberettigede krav

Krav, der har fortrinsret frem for almindelige krav i tilfælde af konkurs, falder uden for akkorden. 

Det skal derfor i anmeldelsen tilkendegives, såfremt krav vedrørende tiden efter det aftalte skæringstidspunkt er fortrinsberettigede krav. Hvis sådanne krav endnu ikke kan opgøres, skal det i anmeldelsen anføres, at kravene ikke er omfattet af akkorden og derfor skal betales rettidigt og fuldt ud.

Pant

Pantefordringer skal holdes uden for den frivillige akkord, i det omfang pantet strækker til.

Fastsættelse af pantets værdi kan i tvivlstilfælde foretages af en uvildig branchekyndig vurderingsmand. Pantets værdi skal som minimum fastsættes til den værdi, som aktivet ville have i tilfælde af tvangsrealisation, men med fradrag af de herved påløbne omkostninger. 

Udlæg

Skyldige beløb for tiden indtil skæringstidspunktet, der helt eller delvist er sikret ved uomstødeligt udlæg, falder uden for akkorden. I anmeldelsen af restanceinddrivelsesmyndighedens krav angives dog også krav, for hvilke der er foretaget udlæg. I den forbindelse skal opmærksomheden henledes på, at det provenu, der indkommer ved salg af de aktiver, hvori der er foretaget et uomstødeligt udlæg, skal indbetales til restanceinddrivelsesmyndigheden. 

Kan akkordforslaget tiltrædes, bemyndiges restanceinddrivelsesmyndigheden til at frafalde eventuelle udlæg, som ville bortfalde i tilfælde af konkurs.

Renter

Ved anmeldelsen beregnes renter af den simple fordring indtil skæringstidspunktet.

Bøder

Bødekrav for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vil som udgangspunkt være omfattet af akkorden. Bødekrav stiftes ved den strafbare handlings foretagelse. Se UfR 1993.802 ØLD. 

Bødens størrelse, også set i forhold til de øvrige kravs størrelse, aktualiteten af det strafbare forhold samt overtrædelsens omfang kan føre til, at forslaget til en frivillig akkord ikke kan tiltrædes. 

Frivillig likvidation/likvidationsakkord

Hvordan anmeldelsen af krav i en frivillig kreditorordning, der fremsættes i forbindelse med en likvidation af virksomheden, skal ske, afhænger af, hvilket krav der er tale om.

Simple krav

Skyldige skatte- og afgiftsbeløb mv., som er stiftet før det aftalte skæringstidspunkt, anmeldes som simple krav, medmindre kravet er fortrinsberettiget i tilfælde af konkurs. I anmeldelsen henvises til de lovområder, de skyldige beløb vedrører. Desuden opdeles kravet, så det fremgår, hvilke perioder mv. det omfatter.

Fortrinsberettigede krav

De skatte- og afgiftskrav mv., som virksomheden ved sin fortsatte drift indtil ophøret skal udrede, anmeldes som fortrinsberettigede krav. Det gælder også krav, der fremkommer ved realisation af driftsmidler, varelager mv. Hvis sådanne krav endnu ikke kan opgøres, skal det i anmeldelsen anføres, at kravene er fortrinsberettigede og derfor skal betales rettidigt.

Udlæg

I anmeldelsen angives krav, for hvilke der er foretaget udlæg. Fyldestgørelsen af disse krav sker uafhængigt af likvidationen, og i det omfang udlægget giver dækning. 

Opmærksomheden skal henledes på, at det provenu, der indkommer ved salg af de aktiver, der er omfattet af udlægget, skal indbetales til restanceinddrivelsesmyndigheden. 

Renter

Ved anmeldelsen beregnes renter af simple fordringer indtil skæringstidspunktet. 

Der tages forbehold for yderligere rentekrav vedrørende tiden fra skæringstidspunktet, indtil betaling (udlodning) sker, hvis boet giver fuld dækning. 

Renter af fortrinsberettigede krav følger hovedkravets stilling. 

Moratorium

Hvordan anmeldelsen af krav i en frivillig kreditorordning, der bygger på en hel eller delvis udsættelse af skyldners gæld (moratorium), afhænger af, hvilket krav der er tale om.

Krav, der er omfattet af moratoriet

Skyldige skatte- og afgiftsbeløb mv., som er stiftet før skæringstidspunktet, anmeldes med henvisning til de lovområder, de skyldige beløb vedrører. Desuden opdeles kravet, så det fremgår, hvilke perioder det omfatter. 

Eventuelle senere konstaterede krav vedrørende tiden efter skæringstidspunktet er ikke omfattet af moratoriet og skal betales til forfaldstidspunktet. 

Skyldige bøder for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen kan omfattes af moratoriet på betingelse af, at moratoriet er afsluttet inden udløbet af forældelsesfristen. Se straffelovens § 97a, stk. 1. 

Er der aftalt en senere skæringsdag, beregnes renter til denne dag.

Krav, der skal holdes uden for moratoriet

Et moratorium kombineres ofte en anden frivillig kreditorordning, fx en akkord. De skatte- og afgiftskrav mv., som virksomheden skal udrede, anmeldes med henvisning til de lovområder, de skyldige beløb vedrører. Desuden opdeles kravet, så det fremgår, hvilke perioder det omfatter. Hvis sådanne krav endnu ikke kan opgøres, skal det i anmeldelsen anføres, at kravene ikke er omfattet af ordningen og skal betales rettidigt. 

Skyldige skatte- og afgiftsbeløb mv. for tiden indtil skæringstidspunktet, for hvilke der er foretaget uomstødeligt udlæg, vil ikke kunne omfattes af en moratorieordning. 

De skatte- og afgiftskrav mv., der påløber under moratoriet og efter skæringstidspunktet, er ikke omfattet af ordningen, men skal angives og betales rettidigt og løbende. 

I anmeldelsen angives krav, for hvilke der er foretaget uomstødeligt udlæg. Fyldestgørelsen af disse krav skal ske uafhængigt af moratorieordningen. 

I anmeldelsen skal der gøres opmærksom på, at renter af krav, der er omfattet af moratorieordningen, beregnes efter de regler, der til enhver tid er gældende i skatte- og afgiftslovgivningen, samt at sådanne renter betales fuldt ud. 

Endelig gøres der i anmeldelsen opmærksom på, at anmeldelsen ikke kan betragtes som en tiltrædelse af den foreslåede ordning. 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. 

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretten

UfR 1993.802 ØLK

Retten antog, at et bødekrav, som Advokatnævnet havde idømt en advokat for ikke rettidigt at have indsendt en klientkontoerklæring til advokatmyndighederne, i relation til reglerne om tvangsakkord måtte anses som en betinget fordring, der blev stiftet på tidspunktet for overtrædelsen af klientkontoreglerne.

 Det er Gældsstyrelsens opfattelse, at Landsrettens kendelse er et udtryk for, at bøders stiftelsesdag er dagen for lovovertrædelsen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.