Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

G.A.3.4.2.5.2 Afstemning

Indhold

Dette afsnit omhandler afstemningen om det fremsatte rekonstruktionsforslag, der behandles på mødet i skifteretten.

Se mere om mødet i skifteretten i G.A.3.4.2.5.1 Mødet om rekonstruktionsforslaget Mødet om rekonstruktionsforslaget.

Afsnittet indeholder

 • Der skal være et flertal, der stemmer for forslaget (majoritetskrav)
 • Hvilke fordringshavere har stemmeret?
 • Afstemningsklasser

Der skal være et flertal, der stemmer for forslaget (majoritetskrav)

For at et rekonstruktionsforslag er vedtaget, skal et flertal af fordringshaverne, der er repræsenteret på mødet, og som deltager i afstemningen, stemme for. Se konkurslovens § 13 d, stk. 1, der affattes ved § 1, nr. 25 i lov nr. 896 af 21/06/2022 om ændring af konkursloven.

Udformningen af konkurslovens § 13 d, stk. 1, der affattes ved § 1, nr. 25 i lov nr. 896 af 21/06/2022 om ændring af konkursloven, betyder, at det som udgangspunkt også i andre afstemningssituationer under rekonstruktionen er sådan, at et forslag, der er til afstemning, kun vedtages, hvis et flertal stemmer for.  

Dette udgangspunkt gælder dog ikke i konkurslovens § 11 e. Her kræver det et flertal imod, hvis en rekonstruktionsplan skal forkastes.

Der stemmes efter fordringernes beløb og ikke efter antal fordringer. Se konkurslovens § 13 d, stk. 2, 1. pkt., der affattes ved § 1, nr. 25 i lov nr. 896 af 21/06/2022 om ændring af konkursloven.

Hvilke fordringshavere har stemmeret?

Konkurslovens regler om afstemning i rekonstruktion bygger på et princip om, at alle berørte fordringshavere som udgangspunkt har stemmeret, medmindre der er tale om nærstående til skyldner.

Indeholder rekonstruktionsforslaget en tvangsakkord, er der stemmeret for de fordringshavere, hvis fordringer er omfattet af akkorden efter reglen i konkurslovens § 10 a, stk. 4, uanset størrelsen på den foreslåede dividende. Se konkurslovens § 13 d, stk. 2, 3. pkt. I konkurslovens § 10 a, stk. 4 fremgår det, at det af tvangsakkorden skal fremgå hvilken af de tre grupper i § 10 a, stk. 3, der omfattes af tvangsakkorden. Se G.A.3.4.2.2 Indholdet af en rekonstruktion Indholdet af en rekonstruktion.

Fordringshavere, der har indvilliget i at deres fordringer bortfalder i forbindelse med rekonstruktionsbehandlingen, har alene stemmeret, hvis bortfaldet er betinget af rekonstruktionens stadfæstelse. Se konkurslovens § 13 d, stk. 2, 4. pkt. Det gælder dog ikke for fordringshavere, hvis fordringer bortfalder ved akkorden efter konkurslovens § 10 a, stk. 5. Det skyldes, at bortfaldet følger af loven og ikke af fordringshavers indvilligelse i bortfaldet.

De fordringer, der bortfalder ved en tvangsakkord, opregnes i konkurslovens § 10 a, stk. 5, der affattes ved § 1, nr. 6 i lov nr. 896 af 21/06/2022 om ændring af konkursloven, og er

 1. gaveløfter,
 2. krav på renter for tiden efter rekonstruktionsbehandlingens indledning af de fordringer, der er omfattet af tvangsakkorden,
 3. krav ifølge visse leasingaftaler, og
 4. fordringer, der efter § 10 a, stk. 3 er placeret i en lavere gruppe end den, som omfattes af tvangsakkorden.

Hvis flere grupper af fordringer giver stemmeret, har samtlige fordringshavere i gruppen stemmeret. Se konkurslovens § 13 d, stk. 2, 5. pkt., der affattes ved § 1, nr. 25 i lov nr. 896 af 21/06/2022 om ændring af konkursloven. Der er således stemmeret på fordringer, der påvirkes af, om forslaget vedtages eller forkastes.

Begrænsning og udelukkelse af stemmeret

Det fremgår af konkurslovens § 13 d, stk. 2, 2. pkt., at konkurslovens § 120, § 121 og § 123, stk. 3 tillige finder anvendelse. Det betyder, at

 • der ikke er stemmeret for fordringer, eller dele af fordringer, der vil opnå hel eller ingen dækning, jf. konkurslovens § 120, stk. 1,
 • fordringer, der er sikret ved pant, kun giver stemmeret for den del af fordringen, der efter skifterettens skøn ikke er dækket af pantet eller en anden sikkerhed, jf. konkurslovens § 120, stk. 2,
 • bestridte fordringer kan give stemmeret, men det er skifteretten der bestemmer hvorvidt og for hvilket beløb, jf. konkurslovens § 121,
 • stemmer kan afgives både mundtligt og skriftligt, jf. konkurslovens § 123.

Hvis en eller flere fordringer er bestridt, deltager fordringshaverne foreløbigt i afstemningen. Viser det sig, at disse stemmer er afgørende, bestemmer skifteretten, hvilke af dem der giver stemmeret og for hvilket beløb. Se konkurslovens § 13 d, stk. 3, der affattes ved § 1, nr. 25 i lov nr. 896 af 21/06/2022 om ændring af konkursloven

Fordringer, der tilhører en nærstående til skyldner, giver ikke stemmeret. Se konkurslovens § 13 d, stk. 4, der affattes ved § 1, nr. 25 i lov nr. 896 af 21/06/2022 om ændring af konkursloven.

Afstemningsklasser

Opdeling

Konkurslovens § 10 a, stk. 3, der affattes ved § 1, nr. 6 i lov nr. 896 af 21/06/2022 om ændring af konkursloven, inddeler fordringer i tre grupper, hvoraf en tvangsakkord kun kan omfatte fordringerne i én.

Indenfor de enkelte grupper kan fordringshaverne inddeles i afstemningsklasser, der afspejler et tilstrækkeligt interessesammenfald mellem fordringshaverne. Se konkurslovens § 13 d, stk. 5, der affattes ved § 1, nr. 25 i lov nr. 896 af 21/06/2022 om ændring af konkursloven. Skyldner skal i rekonstruktionsforslaget foreslå en opdeling af fordringshaverne, mens det er skifteretten der bestemmer opdelingen.

Fordringer der ikke giver stemmeret, indgår som udgangspunkt ikke i en afstemningsklasse, medmindre der er tale om pantefordringer. Pantefordringer udgør en særskilt afstemningsklasse. Se konkurslovens § 13 d, stk. 5, der affattes ved § 1, nr. 25 i lov nr. 896 af 21/06/2022 om ændring af konkursloven. 

Opdelingen i afstemningsklasser finder kun anvendelse ved afstemning om rekonstruktionsforslaget.

Stemmeafgivelse

Hver afstemningsklasse stemmer om rekonstruktionsforslaget. Rekonstruktionsforslaget er vedtaget, hvis et flertal af afstemningsklasserne har stemt for. Se konkurslovens § 13 d, stk. 6, 2. pkt., der affattes ved § 1, nr. 25 i lov nr. 896 af 21/06/2022 om ændring af konkursloven.

Dermed kan et rekonstruktionsforslag stemmes igennem, selvom de fordringshavere, der repræsenterer en majoriteten af fordringerne, stemmer imod.

Er der stemmelighed mellem afstemningsklasserne, er rekonstruktionsforslaget forkastet.

Særligt om SMV’er

Reglerne om opdeling og afstemning i afstemningsklasser gælder ikke, hvis skyldner er en SMV, medmindre skyldner har begæret opdelingen ved fremsendelse af rekonstruktionsforslaget. Se konkurslovens § 13 d, stk. 7, der affattes ved § 1, nr. 25 i lov nr. 896 af 21/06/2022 om ændring af konkursloven.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.