Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

G.A.3.4.2.5.1 Mødet om rekonstruktionsforslaget

Indhold

Dette afsnit omhandler det møde i skifteretten, hvorpå rekonstruktionsforslaget skal behandles.

Afsnittet indeholder:

 • Mødet i skifteretten
 • Rekonstruktørens opgave i forbindelse med mødet
 • Fremsendelse af materiale efter konkurslovens § 13 b
 • Bestridelse af en fordring
 • Skyldner skal tiltræde rekonstruktionsforslaget og statusoversigten
 • Krav om tilstedeværelse på afstemningsmødet

Mødet i skifteretten

Tidsfrister

Perioden fra indledningen af rekonstruktionen og frem skal bruges til at udarbejde et rekonstruktionsforslag. Rekonstruktionsforslaget skal præsenteres for fordringshaverne og der skal afholdes et møde i skifteretten med henblik på afstemning om rekonstruktionsforslaget. Se konkurslovens § 13, stk. 1. Dette møde skal afholde seneste seks måneder efter det indledende planmøde, der senest er afholdt fire uger efter rekonstruktionens indledning. Varigheden af en rekonstruktionsbehandling er derfor normalt ca. syv måneder. Hvis der er opnået en udsættelse efter konkurslovens § 11 e, stk. 5, udstrækkes varigheden til ca. otte måneder. Der er mulighed for forlængelse, hvis der er en årsag hertil jf. afsnittet nedenfor om forlængelse af fristen for afstemningsmødet.

Bemærk

►Hvis der forud for rekonstruktionen har været indledt en forebyggende rekonstruktion, hvori der er truffet bestemmelse om fyldestgørelsesforbud, kan rekonstruktionen ikke strække sig ud over et år. Se konkurslovens § 13, stk. 1, jf. konkurslovens § 15, stk. 1, nr. 5. Fristen på et år regnes fra skifteretten træffer bestemmelse om fyldestgørelsesforbuddet.◄

Forlængelse af fristen for afstemningsmødet

Skifteretten kan forlænge fristen i konkurslovens § 13, stk. 1, med indtil to måneder ad gangen, dog ikke ud over fire måneder, hvis

 • skyldneren med rekonstruktørens samtykke anmoder om det, se konkurslovens § 13 a, stk. 1, nr. 1, og
 • fordringshaverne vedtager dette efter konkurslovens § 13 d. Se konkurslovens §13 a, stk. 1, nr. 2.

Anmodningen om forlængelse skal være skriftlig og redegøre for baggrunden for og formålet med forlængelsen. Se konkurslovens § 13 a, stk. 2. Anmodningen behandles på et møde i skifteretten, der så vidt muligt holdes senest en uge efter anmodningens modtagelse. Rekonstruktøren skal straks sende meddelelse til samtlige kendte fordringshavere og andre, bortset fra skyldnerens ansatte, der berøres af forslaget, med oplysning om tidspunktet for mødet. En kopi af anmodningen med eventuelle bilag skal vedlægges. Se konkurslovens § 13 a, stk. 3.

Bemærk

►Hvis der forud for rekonstruktionen har været indledt en forebyggende rekonstruktion, hvori der er truffet bestemmelse om fyldestgørelsesforbud, kan rekonstruktionen ikke strække sig ud over et år. Se konkurslovens § 13, stk. 1, jf. konkurslovens § 15, stk. 1, nr. 5, der affattes ved § 1, nr. 31 i lov nr. 896 af 21/06/2022 om ændring af konkursloven.◄

►Overskridelse af frist for afholdelse af møde

Hvis fristen for at holde møde om afstemning om rekonstruktionsforslaget overskrides, ophører rekonstruktionsbehandlingen, og skyldneren overgår til konkursbehandling. Se konkurslovens § 15, stk. 3.◄

Rekonstruktørens opgaver i forbindelse med mødet

Det er rekonstruktøren, der skal tage initiativet til at bede skifteretten om at beramme mødet om afstemning om rekonstruktionsforslaget. I reglen vil det være hensigtsmæssigt at bede om en berammelse i forbindelse med den opfølgende redegørelse, som skal sendes til skifteretten senest tre måneder efter rekonstruktionsbehandlingens indledning. Se konkurslovens § 11 f.

Rekonstruktøren skal ►senest 5 hverdage◄ før mødets afholdelse sende rekonstruktionsforslaget og det øvrige materiale, der nævnes i konkurslovens § 13 b, til

 • skifteretten
 • samtlige kendte fordringshavere og
 • andre, bortset fra skyldnerens ansatte, der berøres af forslaget,

med oplysning om tidspunktet for mødet. Er skyldneren en sammenslutning, der er registreret i Erhvervsstyrelsen, skal rekonstruktøren samtidig i Erhvervsstyrelsens it-system registrere en meddelelse, hvor det fremgår, at materialet er udsendt og ligger til gennemsyn i skifteretten. Se konkurslovens § 13, stk. 2.

►Er skyldner en SMV, jf. konkurslovens § 2 a, skal en eventuel begæring om inddeling i afstemningsklasser fremsendes samtidig med rekonstruktionsforslaget. Se konkurslovens § 13, stk. 2, 4. pkt.◄

►Akkordering af restskat

Hvis rekonstruktionsforslaget indeholder en tvangsakkord, hvori restskat for året, hvor rekonstruktionen indledes, skal beregningen af restskatten fremsendes til Skatteforvaltningen senest 10 hverdage før afholdelse af mødet. Se konkurslovens § 13, stk. 2, 3. pkt.

Beregningen af restskatten skal være foretaget af en tillidsmand. Hvis en sådan ikke er beskikket, skal beregningen være foretaget af en godkendt revisor. Se Konkurslovens § 13 b, stk. 1, nr. 2, litra d

Se også

Konkurslovens § 10 a, stk. 6, 2. pkt. om akkordering af restskat for indkomståret, hvori rekonstruktionsforslaget fremsættes.

Konkurslovens § 13 b, stk. 1, nr. 2, litra d om, at materialet, der udsendes til kreditorerne, skal indeholde en beregning af den forventede restskat, der foreslås akkorderet.  ◄

Bekendtgørelse i Statstidende

Skifteretten skal så vidt muligt senest 14 dage før mødet indrykke en bekendtgørelse i Statstidende, hvori fordringshaverne indkaldes til mødet og opfordres til at anmelde deres krav til rekonstruktøren, hvis disse ikke tidligere er gjort gældende. Se konkurslovens § 13, stk. 3.

Fremsendelse af materialet efter konkurslovens § 13 b

Det materiale, som rekonstruktøren fremsender senest 5 hverdag før skifteretsmødet, skal give fordringshaverne det fornødne grundlag for at beslutte, om de ønsker at stemme for rekonstruktionsforslaget. Materialet indgår også i skifterettens vurdering af om rekonstruktionsforslaget skal stadfæstes eller nægtes, fordi vilkårene i rekonstruktionsforslaget står i misforhold til skyldnerens økonomiske stilling.

Det udsendte materiale skal indeholde:

 1. Rekonstruktionsforslaget. Indeholder forslaget bestemmelse om virksomhedsoverdragelse, skal forslaget desuden indeholde oplysning om:
  1. Overdragelsessummen
  2. Hvilke aktiver, passiver og gensidigt bebyrdende aftaler, de romfattes af overdragelsen
  3. Erhververen
 2. Oversigt over skyldnerens status, der skal indeholde:
  1. Oversigt over skyldnerens aktiver med oplysning om værdien af de enkelte aktiver
  2. Oversigt over skyldnerens pantsatte aktiver, panterettighedernes art samt størrelsen af pantefordringerne og eventuel friværdi i de enkelte aktiver
  3. Oversigt over usikrede krav, herunder pantsikrede krav, i det omfang pantet ikke strækker til, med angivelse af fordringshaverne og opdelt efter kravenes placering i konkursordenen
  4. ►En beregning af skyldners forventede restskat for det indkomstår, hvori forslaget fremsættes.◄
 3. En redegørelse fra rekonstruktøren og eventuelt tillidsmanden, der skal indeholde:
  1. Eventuelle kommentarer til den statusoversigt, der er nævnt i konkurslovens § 13 b, stk. 1, nr. 2
  2. Redegørelse for sammenhængen mellem den statusoversigt, der er nævnt i konkurslovens § 13 b, stk. 1, nr. 2, og skyldnerens senest aflagte regnskab
  3. Oplysning om forhold, der vil kunne søges omstødt, om anlagte omstødelsessager og om rettigheder, der er bortfaldet efter konkurslovens § 12 j, stk. 2
  4. Oplysning om skyldnerens eventuelle ansvarspådragende forhold
  5. Oplysning om eventuelle forhold der, der vil kunne begrunde konkurskarantæne
  6. Oplysning om årsagen til skyldnerens økonomiske vanskeligheder
  7. Anslået dividende i tilfælde af skyldnerens konkurs
  8. Forløbet af samarbejdet med skyldneren under rekonstruktionsbehandlingen
  9. En erklæring fra rekonstruktøren og tillidsmanden om, hvorvidt rekonstruktionsforslaget efter deres skøn er rimeligt og frembyder en tilstrækkelig betryggelse for forslagets opfyldelse
  10. ►Oplysninger om, hvorvidt skyldner er en SMV.◄
 4. ►Forslag til inddeling af fordringshaverne i særskilte afstemningsklasser, medmindre skyldneren er en SMV og der ikke fremsættes begæring efter § 13, stk. 2.◄

Se konkurslovens § 13 b, stk. 1.

Bestridelse af en fordring

Hvis en fordring bestrides, skal dette meddeles fordringshaveren ved anbefalet brev eller på anden betryggende måde. Se konkurslovens § 13, stk. 4.

Bestridelsen af en fordring medfører, at skifteretten

 • kan se bort fra fordringen, hvis den ikke er tilstrækkelig bestyrket og den samtidig er udslagsgivende for, om det nødvendige flertal er opnået, se konkurslovens § 13 d, stk. 2,
 • kan bestemme, at afdrag på en fordring omfattet af tvangsakkord skal indsættes på en særlig konto i et pengeinstitut, indtil tvisten er afgjort, se konkurslovens § 14 a, stk. 1,
 • kan fastsætte en frist for fordringshavers anlæg af retssag, hvis fordringshaver vil have det på kontoen indsatte dividendebeløb udbetalt, se konkurslovens § 14 a, stk. 2.

Skyldner skal tiltræde rekonstruktionsforslaget og statusoversigten

Rekonstruktionsforslaget og statusoversigten skal være tiltrådt af skyldneren, og rekonstruktøren kan ændre rekonstruktionsforslaget, indtil det er vedtaget. Se konkurslovens § 13 b, stk. 2-3. Har rekonstruktøren overtaget ledelsen af virksomheden, foreligger skyldnerens tiltræden gennem rekonstruktørens fremsættelse af rekonstruktionsforslaget og tiltrædelse af statusoversigten.

Krav om tilstedeværelse på afstemningsmødet

Skyldneren, rekonstruktøren og evt. tillidsmanden skal være til stede på det møde, hvor der stemmes om rekonstruktionsforslaget. Se konkurslovens § 13 c, stk. 1. Udebliver skyldneren uden lovligt forfald, bestemmer skifteretten, at rekonstruktionsbehandlingen ophører, medmindre skifteretten efter konkurslovens §§ 12 a og 12 b på mødet bestemmer, at rekonstruktøren skal overtage ledelsen af virksomheden. Se konkurslovens § 13 c, stk. 2. Hvis rekonstruktionsbehandlingen ophører, skal skyldners bo samtidig tages under konkursbehandling. Se konkurslovens § 15, stk. 3.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.