Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

G.A.3.4.2.4.7 Omstødelse i forbindelse med en rekonstruktionsbehandling

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om omstødelse i forbindelse med en rekonstruktionsbehandling.

Afsnittet indeholder:

  • Anvendelse af omstødelsesreglerne i konkurslovens §§ 64-80
  • Fremgangsmåden i forbindelse med gennemførelse af en omstødelse
  • Hvis skyldner tages under konkursbehandling

Anvendelse af omstødelsesreglerne i §§ 64-80

Reglerne i konkurslovens §§ 64-80 om omstødelse gælder tilsvarende, når en rekonstruktionsbehandling er indledt. Se konkurslovens § 12 i.

Det er således de samme forhold som ved konkurs, der skal være opfyldt i en rekonstruktion, såfremt en disposition skal omstødes. Fristdagen i en rekonstruktion er ved indlevering af rekonstruktionsbegæringen til skifteretten. Se konkurslovens § 1.

Fremgangsmåden i forbindelse med gennemførelsen af en omstødelse

Anlæg af en omstødelsessag er behandlet i konkurslovens §§ 12 j-12 l.

Anlæggelse af omstødelsessag ved domstolene

Det er fordringshaverne, der skal gøre et omstødelseskrav gældende ved anlæggelse af søgsmål mod den begunstigede. Se konkurslovens § 12 j.

Enhver stemmeberettiget fordringshaver kan stille et forslag om anlæg af en omstødelsessag eller salg af retten til at gøre en omstødelse gældende. Forslag om dette skal fremsættes senest på det møde, hvor der stemmes om rekonstruktionsforslaget. Se konkurslovens § 12 k, stk. 1. Konkurslovens § 13 d, stk 1 - 4 om afstemning gælder tilsvarende. ►◄. Den begunstigede har ikke stemmeret.

De fordringshavere, der har stemt for anlægget af omstødelsessagen, hæfter solidarisk for sagsomkostningerne ved sagens førelse. Indbyrdes hæfter de pro rata ud fra størrelsen af deres fordringer mod skyldneren. Se konkurslovens § 12 k, stk. 2.

Hvis det vedtages, at en omstødelsessag skal anlægges, udpeger skifteretten efter anmodning fra en fordringshaver, der stemte for sagsanlægget, en advokat til at føre sagen. Fremsættes der på mødet flere forslag, udpeges den advokat, der har størst opbakning blandt de fordringshavere, der stemte for sagsanlægget. Skifteretten fastsætter omfanget af advokatens rettergangsfuldmagt og de spørgsmål, der skal forelægges de nævnte fordringshavere til afstemning på et møde i skifteretten. Se konkurslovens § 12 k, stk. 3.

Salg af omstødelseskrav

Fordringshaverne kan sælge retten til at gøre et krav på omstødelse gældende. Se konkurslovens § 12 j, stk. 3. Kravet kan sælges til både tredjemand og til den begunstigede selv.

Salg af omstødelseskrav forudsætter i praksis, at køberen får adgang til oplysninger om kravet, herunder foreliggende beviser for dets berettigelse. Fordringshaverne og køberen af omstødelseskravet har en fælles interesse i, at køberen får det bedst mulige grundlag for at gennemføre søgsmål om kravet. Den pris, en køber vil acceptere at betale, må derfor antages bl.a. at afhænge af, om køberen fra skyldneren, rekonstruktøren og/eller fordringshaverne modtager et godt grundlag for i givet fald at kunne føre bevis for kravets berettigelse under en retssag mod den begunstigede.

Konkurslovens §§ 12 k og 12 m indeholder nærmere regler om fremgangsmåden ved fordringshavernes salg af krav på omstødelse.

Fordringshavers anlæg af omstødelsessag

Enhver stemmeberettiget fordringshaver kan anlægge en omstødelsessag, hvis et sagsanlæg eller salg af retten til at gøre en omstødelse gældende ikke vedtages. Det er dog en forudsætning, at

  • fordringshaveren senest på det møde, hvor der stemmes om rekonstruktionsforslaget, giver skifteretten meddelelse om dette, og 
  • skifteretten ikke finder, at anlæg af en omstødelsessag vil stride mod fordringshavernes fælles interesser.

Se konkurslovens § 12 k, stk. 4.

Sidste frist for anlæg af omstødelsessag

En omstødelsessag skal anlægges senest fire uger efter rekonstruktionsbehandlingens ophør. Se konkurslovens § 12 k, stk. 5.

Fordelingen af omstødelsesbeløbet eller beløbet fra salg af retten til at gøre omstødelse gældende

Hvis omstødelsessagen er anlagt efter konkurslovens § 12 k, stk. 3 eller 4, bestemmes det i dommen, at det idømte skal betales til skifteretten, der heraf afholder sagens rimelige omkostninger og udlodder resten til fordringshaverne efter samme fordeling som ved rekonstruktionen. Se konkurslovens § 12 l.

Hvis retten til at gøre en omstødelse gældende sælges, indbetales salgssummen til rekonstruktøren, der fordeler beløbet til fordringshaverne efter samme fordeling som ved rekonstruktionen, medmindre andet er bestemt ved beslutningen om salget. Se konkurslovens § 12 m.

Hvis skyldner tages under konkursbehandling

Hvis rekonstruktionsbehandlingen ophører, fordi skyldneren i stedet tages under konkursbehandling, bortfalder adgangen til sagsanlæg. Denne adgang vil da tilkomme konkursboet.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.