Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

G.A.3.4.2.4.4 Pantsatte aktiver under rekonstruktion

Indhold

Dette afsnit handler om behandlingen af pantsatte aktiver under rekonstruktion.

Afsnittet indeholder:

 • Udskillelse af aktiver fra et pant
 • Skifteretten kan fastsætte værdien af pantsatte aktiver
 • Omkostninger ved vurdering og salg af pantsatte aktiver

Udskillelse af aktiver fra et pant

Indledning af en rekonstruktionsbehandling fratager ikke skyldneren en mulighed, som bestod før rekonstruktionsbehandlingen, til at udskille aktiver fra et pant, medmindre der er tale om virksomhedspant efter tinglysningslovens § 47 c. Se konkurslovens § 12 d, stk. 1. Bestemmelsen vedrører adgangen til at udskille genstande ifølge regelmæssig drift af virksomheden. Se tinglysningslovens § 37 og § 47 b, stk. 2.

Skyldneren kan også udskille aktiver fra et pant uden panthaverens samtykke, hvis

 • panthaverens ret er omstødelig, se konkurslovens § 12 d, stk. 2, nr. 1, eller
 • skifteretten har fastsat aktivets værdi efter konkurslovens § 12 e, og panthaveren modtager fyldestgørelse før udskillelsen, i det omfang panthaverens panteret ligger inden for den fastsatte værdi af aktivet. Se konkurslovens § 12 d, stk. 2, nr. 2.

Bestemmelserne i konkurslovens § 12 d, stk. 1-2, gælder også for sikkerhedsrettigheder, som er stiftet ved retsforfølgning. Se konkurslovens § 12 d, stk. 3.

Skifteretten kan fastsætte værdien af pantsatte aktiver

Skifteretten kan på begæring af skyldneren fastsætte værdien af et eller flere af skyldnerens pantsatte aktiver i forhold til:

 • Konkurslovens § 10 a, stk. 2, nr. 2, 3. pkt. (om den udækkede del af en pantesikret fordring)
 • Konkurslovens § 12 d, stk. 2, nr. 2 (om der kan ske udskillelse af aktiver omfattet af pantet)
 • Konkurslovens § 14 c, stk. 4 (om der helt eller delvist kan ske tvungent debitorskifte i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse).

Se konkurslovens § 12 e, stk. 1, 1. pkt.

Visse pantsatte aktiver er undtaget

Muligheden for en sådan værdifastsættelse gælder dog ikke for:

 • Fast ejendom, skibe med bruttotonnage på 5 eller derover og luftfartøjer. Se konkurslovens § 12 e, stk. 1, 2. pkt., nr. 1.
 • Andele i andelsboligforeninger, jf. tinglysningslovens § 42 i. Se konkurslovens § 12 e, stk. 1, 2. pkt., nr. 2.
 • Aktiver omfattet af en tinglyst panteret efter tinglysningslovens § 37 eller tinglysningslovens § 42 j, stk. 8, og aktiver som nævnt i sølovens § 47 eller lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer §§ 22 eller 24. Se konkurslovens § 12 e, stk. 1, 2. pkt., nr. 3.
 • Fordringer og kapitalandele. Se konkurslovens § 12 e, stk. 1, 2. pkt., nr. 4.

Tillidsmandens vurdering af aktivet

Skifteretten kan kun træffe afgørelse efter konkurslovens § 12 e, stk. 1, hvis der er udpeget en regnskabskyndig tillidsmand. Inden skifteretten træffer afgørelse, skal den have modtaget den regnskabskyndige tillidsmandens vurdering af aktivet, og berørte rettighedshavere skal have haft adgang til at udtale sig om tillidsmandens vurdering. Hvis skyldner begærer det, skal tillidsmanden foretage vurderingen af aktiver, der har været vurderet samlet, enkeltvis, medmindre det er er uforholdsmæssigt omkostningstungt. Se konkurslovens § 12 e, stk. 2.

Hvis værdien af aktivet har ændret sig væsentligt, kan skifteretten på begæring af skyldneren, rekonstruktøren eller en fordringshaver ændre en afgørelse efter konkurslovens § 12 e, stk. 1. Se konkurslovens § 12 e, stk. 3.

Bestemmelserne i konkurslovens § 12 e, stk. 1-3, gælder tilsvarende for sikkerhedsrettigheder, som er stiftet ved retsforfølgning. Se konkurslovens § 12 e, stk. 4.

Omkostninger ved vurdering og salg af pantsatte aktiver

Den, der køber det pantsatte aktiv, betaler skyldnerens rimelige omkostninger ved

 • salget af det pantsatte aktiv og
 • vurdering af pantet.

Se konkurslovens § 12 f, stk. 1.

Hvis et rekonstruktionsforslag, der indeholder en tvangsakkord, bliver stadfæstet, kan skyldner kræve at omkostningerne ved vurderingen af pantet betales af panthaver, i det omfang omkostningerne efter skifterettens skøn ikke dækkes af den ubehæftede del af det pantsatte aktiv. Er aktivet pantsat til flere panthavere, påhviler forpligtelsen den sidst prioriterede panthaver, hvis fordring efter skifterettens skøn helt eller delvist dækkes af pantet. Se konkurslovens § 12 f, stk. 2.

Hvis skyldneren erklæres konkurs uden at have fået stadfæstet et rekonstruktionsforslag, der indeholder en bestemmelse om tvangsakkord, omfattes omkostningerne ved vurdering af pantet af konkurslovens § 87, stk. 3 og 4. Det betyder, at omkostningerne ved rimelige bestræbelser på realisation af pantet skal betales af den, der overtager pantet på auktion. Se konkurslovens §12 f, stk. 3.

Bestemmelserne i konkurslovens § 12 f, stk. 2 og 3, gælder ikke for pantsatte aktiver, der er solgt under rekonstruktionsbehandlingen. Se konkurslovens § 12 f, stk. 4.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.