Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

G.A.3.4.1.3.5 Tilbagekaldelse af konkursbegæring

Indhold

Afsnittet handler om, hvornår det må overvejes at tilbagekalde en konkursbegæring. 

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om tilbagekaldelse
  • Kriterier
  • Erstatningsansvar
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Generelt om tilbagekaldelse

En konkursbegæring kan tilbagekaldes, indtil der er afsagt endeligt konkursdekret. Se konkurslovens § 21, stk. 3. 

Et endeligt konkursdekret foreligger, når der ikke længere er mulighed for at kære dekretet. Selv om konkursdekret er afsagt, kan konkursbegæringen derfor tilbagekaldes i følgende situationer:

  • Når dekretet enten er kæret inden for kærefristen på to uger i konkurslovens § 251, stk. 1, eller
  • med tilladelse efter konkurslovens § 251, stk. 2.

Hvis landsretten har afsagt kendelse om konkurs, kan tilbagekaldelse ske, hvis Procesbevillingsnævnet efter konkurslovens § 254 har meddelt tredjeinstansbevilling. 

Kriterier

Der findes ingen faste regler for, hvornår en konkursbegæring, som restanceinddrivelsesmyndigheden har indgivet, skal tilbagekaldes, men en beslutning herom hviler på en afvejning af, om gennemførelsen eller tilbagekaldelsen af konkursen er et nødvendigt eller tilstrækkeligt skridt til at sikre det offentliges krav. En skyldner kan derfor ikke forlange, at restanceinddrivelsesmyndigheden tilbagekalder sin konkursbegæring. 

Et moment, der kan inddrages ved vurderingen af, om en konkursbegæring skal tilbagekaldes, kan være et betalingstilbud fra skyldneren, hvis tilbuddet ud fra en vurdering af skyldnerens økonomiske forhold må anses for rimeligt, og hvor der er sikkerhed for, at det kan opfyldes og føre til afvikling af restancen inden for kort tid. 

Restanceinddrivelsesmyndigheden tilbagekalder konkursbegæringen direkte fra skifteretten. Er sagen overdraget til Kammeradvokaten anmodes de om at tilbagekalde konkursbegæringen.

Erstatningsansvar

I forbindelse med indgivelse af konkursbegæring skal restanceinddrivelsesmyndigheden være opmærksom på risikoen for et eventuelt erstatningsansvar efter konkurslovens § 28. Se SKM2016.131.BR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. 

Skemaet viser relevante afgørelser på området: 

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Byretten

SKM2016.131.BR

Sagsøgeren gjorde i sagen blandt andet gældende, at SKAT havde handlet ansvarspådragende i forbindelse med indgivelse af konkursbegæringen, se konkurslovens § 28, stk. 1, idet sagsøgeren støttede sit erstatningskrav på, at sagsøgeren var solvent, og at SKAT i stedet skulle have benyttet andre retsmidler.

Skatteministeriet gjorde gældende, at sagen ikke var anlagt rettidigt, da erstatningskrav efter konkurslovens § 28 skal fremsættes over for skifteretten eller de almindelige domstole senest 3 måneder efter det tidspunkt, da skyldneren blev i stand til at gøre krav gældende, se konkurslovens § 242 a. Desuden gjorde Skatteministeriet gældende, at betingelserne i konkurslovens § 28, stk. 1, ikke var opfyldt.

Retten bemærkede, at kravet kunne være gjort gældende på det tidspunkt, hvor det lå fast, at A ikke var insolvent og ikke havde været det. Retten fandt, at sagsøgerens konkursbo blev solvent i 2012, da et værdipapirdepot blev hjemtaget fra Schweiz. Da A ikke havde fremsat kravet rettidigt, afviste retten sagen. 

Det er Gældsstyrelsens opfattelse at byrettens dom er fuldt ud i overensstemmelse med ordlyden i konkurslovens § 242 a. Erstatningskrav efter konkurslovens § 28 skal anlægges senest tre måneder efter det tidspunkt, hvor skylder blev i stand til at gøre kravet gældende.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.