Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

G.A.3.1.9.4 Proklama

Indhold

Dette afsnit handler om definitionen af samt reglerne om det præklusive proklama i dødsboer.

Afsnittet indeholder:

  • Definition
  • Regelgrundlag
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Definition

Et proklama betyder, at der i forbindelse med behandlingen af et dødsbo skal indrykkes en bekendtgørelse (et proklama) i Statstidende, hvor den afdødes kreditorer opfordres til at anmelde deres krav i boet inden otte uger. Hvis proklamaet er præklusivt, hvilket er tilfældet i dødsboer, bortfalder kreditors ret til fyldestgørelse i boets aktiver (kravene prækluderes). Se dødsboskifteloven kap. 20.

Regelgrundlag

Reglerne om proklama findes i dødsboskifteloven kap 20.

Der skal udstedes proklama, når et bo skiftes privat, når det skiftes ved bobestyrer, når det udleveres efter udlæg til længstlevende ægtefælle eller hvis længstlevende sidder i uskiftet bo.

Proklamaet indrykkes i Statstidende og skal indeholde oplysninger om den afdøde, således kreditorer kan identificere afdøde og anmelde deres krav i boet. Krav skal være anmeldt inden 8 uger. Hvis boet er taget under insolvensbehandling, skal der ligeledes fremgå oplysninger herom i proklamaet.

Anmeldelse

En anmeldelse af en fordring skal være skriftlig og angivet hovedkravet, samt krav på eventuelle renter, fortrinsstilling mv.

Hvis en fordring ikke kan gøres endeligt op, skal fordringshaver foretage en foreløbig anmeldelse af kravet. Den foreløbige anmeldelse skal ske inden for anmeldelsesfristen. Følges en foreløbig anmeldelse op af en endelig anmeldelse, skal endelig anmeldelse ske senest 8 uger efter udløbet af anmeldelsesfristen. Se dødsboskifteloven § 82, stk. 3. Hvis et krav ikke anmeldes endeligt, er fordringshaver bundet af den foreløbige anmeldelse. Se UfR 2001.1963.ØLD.

Forældelsesfristen afbrydes, når fordringen anmeldes i boet, efter proklamaet er udstedt (offentliggjort i statstidende). Se forældelsesloven § 17, stk. 1.

Skattekrav under klagebehandling på proklamatidspunktet anses for opgjort inden dette tidspunkt og er derfor omfattet af et eventuelt proklama.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

UfR 2001.1963.ØLD

En kreditor anmeldte i et dødsbo en fordring på "minimum 739.600 kr." Kreditor fulgte imidlertid ikke rettidigt op med en endelig anmeldelse. Boet gjorde gældende, at kravet herefter var prækluderet.

Retten udtalte, at kreditors anmeldelse af kravet fandtes at være en foreløbig anmeldelse, efter dødsboskifteloven § 82, stk. 3. Det forhold, at den foreløbige anmeldelse ikke var fuldt op af en endelig opgørelse af kravet, indebar ikke, at kravet var prækluderet, men at kreditor var bundet inden for det beløb, der foreløbigt var anmeldt.

Det er Gældsstyrelsens opfattelse, at dommen afspejler, hvordan en kreditor bliver bundet af en midlertidig anmeldelse, hvis ikke denne følges op af en endelig anmeldelse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.