Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.B.4.5 Undtagelse metode 3: Udgivelse og import af aviser LAL § 4, stk. 5

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan lønsumsafgiften skal opgøres, når virksomheden skal benytte metode 3. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 4, stk. 5.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Hvem skal betale lønsumsafgift efter metode 3?
  • Hvordan skal lønsumsafgiften beregnes?
  • Hvordan skal lønsumsafgiftsgrundlaget opgøres?
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Lovgrundlag

LAL (lønsumsafgiftsloven) § 4, stk. 5 har følgende ordlyd:

"For virksomheder, der udgiver eller importerer aviser, herunder aviser leveret elektronisk, er afgiftsgrundlaget værdien af virksomhedens salg af aviser."

LAL (lønsumsafgiftsloven) § 5, stk. 4 har følgende ordlyd:

"For virksomheder omfattet af § 4, stk. 5, er afgiften 3,54 pct. af afgiftsgrundlaget."  

Hvem skal betale lønsumsafgift efter metode 3?

Virksomheder, der udgiver eller importerer aviser, herunder aviser leveret elektronisk, skal betale lønsumsafgift efter metode 3.

Virksomheder, der kun sælger aviser, der er indkøbt i Danmark, skal ikke betale lønsumsafgift. Eksempler herpå er kiosker og andre detailhandelsbutikker.

Kun aviser, der er omfattet af momsfritagelsen i ML (momsloven) § 34, stk. 1, nr. 18, anses for aviser i lønsumsafgiftslovens forstand.

Bemærk

Se afsnit D.B.2.13 Udgivelse og import af aviser LAL § 1, stk. 1 for den nærmere afgrænsning af, hvornår virksomheden er omfattet af lønsumsafgiftspligten for udgivelse og import af aviser.

Hvordan skal lønsumsafgiften beregnes?

For metode 3 er lønsumsafgiftssatsen 3,54 %.

Lønsumsafgiften beregnes som:

Værdien af salg af aviser * 3,54 %.

Eksempel

En virksomhed, der udgiver aviser, har solgt aviser for 10.000.000 kr.

Årets lønsumsafgift bliver:

10.000.000 kr. * 3,54 % = 354.000 kr.

Hvordan skal lønsumsafgiftsgrundlaget opgøres?

Lønsumsafgiftsgrundlaget er værdien af den udgivende eller importerende virksomheds avissalg. Se LAL (lønsumsafgiftsloven) § 4, stk. 5. Det betyder, at omsætningen fra aviser, som udgives her i landet eller importeres fra udlandet, skal medregnes til lønsumsafgiftsgrundlaget. Værdien opgøres som udgangspunkt efter momslovens regler.

Dagblade skal også medregne værdien af eksportsalg af aviser til lønsumsafgiftsgrundlaget i henhold til LAL (lønsumsafgiftsloven) § 4, stk. 5. Der er ikke lovhjemmel til at fritage eksportsalg af aviser ved opgørelsen af lønsumsafgiftsgrundlaget. Se Told- og Skattestyrelsens afgørelse i TfS 1998, 660.

Gratisaviser er umiddelbart ikke omfattet af lønsumsafgiftspligten for deres aktiviteter med at udgive aviser, da de ikke har omsætning, der er omfattet af ML (momsloven) § 34, stk. 1, nr. 18.

Der er ikke tale om avissalg, når en virksomhed, der udgiver eller importerer aviser, leverer fri avis eller friabonnementer til medarbejdere og pensionerede medarbejdere. Værdien af disse aviser skal derfor ikke medregnes til lønsumsafgiftsgrundlaget. Landsskatteretten har taget stilling til spørgsmålet og fandt, at udtrykket salg ud fra en almindelig sproglig forståelse ikke kan antages at omfatte momslovens udtagningsbegreb. Se SKM2003.169.LSR.

Se også

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2003.169.LSR

Værdien af friabonnementer til medarbejdere og pensionerede medarbejdere skulle ikke medregnes til lønsumsafgiftsgrundlaget.

 

Skattestyrelsen

TfS1998.660.TSS

Værdien af eksportsalg af aviser skulle medregnes til lønsumsafgiftsgrundlaget i henhold til LAL (lønsumsafgiftsloven) § 4, stk. 5.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.