Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.8.1.1.3.2.4 Eksempler på sondringen mellem ubetinget og betinget rabat

Indhold

Dette afsnit beskriver sondringen mellem ubetinget rabat og betinget rabat.

Afsnittet indeholder:

  • Endelig erhvervet
  • Rådighed
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Endelig erhvervet

En rabat er ubetinget, når kunden krediteres for rabatten i samme øjeblik, købet registreres på kasseapparatet, og rabatten dermed er endeligt erhvervet i forbindelse med leverancen. At udbetalingen af den tilskrevne rabat først sker på et senere tidspunkt, hvor der sendes en check, som kunden selv kan vælge at indløse, eller at rabatten eventuelt lægges sammen med andre opnåede rabatter til et større beløb, medfører ikke, at rabatten dermed skifter karakter fra at være ubetinget til at blive betinget. Se TfS1990, 408MNA.

Rådighed

Selv om forhandleren ved købet opnår en bonus, som juridisk kan kræves udbetalt, så finder ML § 27, stk. 3, nr. 2 alligevel ikke anvendelse, når bonussen forbliver hos leverandøren, og denne stadig disponerer over beløbet. Se sag C-86/99, Freemans.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer      

EU-domme

C-86/99, Freemans

Leverandøren Freemans var forpligtet til at godskrive en særskilt konto et beløb svarende til 10% af hver betaling, som forhandlerne foretog. De beløb, der skulle godskrives efterhånden som betalingerne blev foretaget, udgjorde ikke en ubetinget rabat som omhandlet i sjette direktivs artikel 11, punkt A, stk. 3, litra b) nu momssystemdirektivet artikel 79, stk. 1, litra b). Det er nemlig ikke tilstrækkeligt, at køberen ved købet opnår en bonus, som juridisk kan kræves udbetalt. En afgiftspligtig person, der anvender en salgsfremmende ordning, kan altså ikke gøre gældende, at modværdien, fra begyndelsen er den fulde pris minus bonussen, når denne stadig disponerer over beløbet på det tidspunkt, hvor transaktionen finder. 

Landsskatteretskendelser

TfS1990, 408MNA

Kunden blev krediteret for rabatten i samme øjeblik, som købet blev registreres på kasseapparatet. Rabatten var dermed endeligt erhvervet i forbindelse med leverancen. Selv om udbetalingen af den tilskrevne rabat først måtte ske på et senere tidspunkt, eller at den eventuelt blev lagt sammen med andre opnåede rabatter til et større beløb, medførte ikke, at rabatten dermed skiftede karakter fra at være ubetinget til at blive betinget.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.