Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.6.2.7.1.3.2.2.4 Arbejde på byggegrunde, haver, marker og skove mv.

Ydelser i forbindelse med forberedelse af byggearbejder er ydelser vedrørende fast ejendom. Se ML (momsloven) § 18 og momssystemdirektivets artikel 47.

Arbejde på en grund, herunder ydelser på landbrugsområdet som f.eks. jordbearbejdning, såning, vanding og gødskning, er ydelser vedrørende fast ejendom. Se momsforordningens artikel 31a, stk. 2, litra e).

"Arbejde på en grund" omfatter ydelser i forbindelse med forberedelse af byggearbejder, som ikke er omfattet af bestemmelserne i momsforordningens artikel 31a, stk. 2, litra c) og d). Se evt. D.A.6.2.7.1.3.2 Regler og praksis fra 2017.2.3.

Det kunne f.eks. være byggemodningsarbejder eller anlæg af haver.

"Arbejde på en grund" omfatter også andre ydelser, der sprogligt kan betegnes som arbejde på en grund. Det fremgår udtrykkeligt, at ydelser på landbrugsområdet som f.eks. jordbearbejdning, såning, vanding og gødskning er omfattet. Formuleringen arbejde på en grund, herunder ydelser på landbrugsområdet, må dog efter SKATs opfattelse betyde, at bestemmelsen ikke omfatter alle ydelser på landbrugsområdet.

Ydelser rettet mod dyr eller mod allerede høstede afgrøder eller allerede fældede træer kan derfor ikke anses for ydelser vedrørende fast ejendom. Bemærk dog, at hvis ydelserne leveres sammen med andre ydelser, f.eks. fældningen af træerne, kan f.eks. fjernelse/transport af træerne efter en konkret vurdering være en biydelse til en ydelse vedrørende fast ejendom. Hvis det er tilfældet, skal transporten momsmæssigt behandles på samme måde som hovedydelsen. Se D.A.4.1.6 Sammensatte leverancer om sammensatte leverancer.

Om sondringen mellem udførelse af arbejde på fast ejendom og udlejning af udstyr og/eller personale, se D.A.6.2.7.1.3.2 Regler og praksis fra 2017.2.3.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2005.125.LSR

Et selskab, der var momsregistreret i Sverige, udførte arbejde med skovrydning af stormfaldstræ i Danmark Landsskatteretten fandt, at selskabets ydelse bestod i afgrening og opskæring af allerede fældende træer. Det forhold, at træerne under opskæringen stadig befandt sig på det skovareal, hvor de var fældet, kunne ikke føre til, at der var tale om ydelser vedrørende fast ejendom. Selskabets ydelse blev derimod anset for arbejde på løsøregenstande.

Om arbejde på løsøregenstande, se D.A.6.2.8.9 Vurdering af og arbejde på løsøregenstande ML § 20, nr. 2.

Bemærk, at Landsskatteretten i sagens natur alene tog stilling til anvendelsen af momssystemdirektivets artikel 47, men ikke til anvendelsen af momsforordningens artikel 31a, stk. 2, litra e).

Skatterådet

SKM2018.98.SR

Spørger skulle mod vederlag opformere spinat for et nederlandsk selskab. Avlen skulle gennemføres på Spørgers egne marker. Det nederlandske selskab stillede uden beregning frøforsyninger til rådighed for Spørger, der på baggrund heraf skulle opformere frøene. Spørgers ydelser bestod bl.a. i såning af de leverede frøforsyninger, gødskning, høst mv. Det nederlandske selskab bevarede retten til at råde over frøforsyningerne og de senere opformerede frø.

Skatterådet bekræftede, at Spørgers leverance til et nederlandsk selskab i form af opformering af spinatfrø var levering af en ydelse, jf. momsloven § 4, stk. 1.

Skatterådet kunne dog ikke bekræfte, at leveringsstedet var i Nederlandene, da ydelsen vedrørte fast ejendom beliggende i Danmark. Leveringsstedet var dermed i Danmark, jf. momsloven § 18.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.