Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.6.2.2.3 Leverancer til ikke-afgiftspligtige momsregistrerede juridiske personer

Indhold

Dette afsnit beskriver, at ikke-afgiftspligtige momsregistrerede juridiske personer anses for "afgiftspligtige personer" ved køb af ydelser, også selv om de ikke er "afgiftspligtige personer" efter momslovens almindelige regler.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Regel
  • Eksempel: Momsregistreret statslig institution.

Lovgrundlag

ML (momsloven) § 15, stk. 2, har følgende ordlyd:

"Med henblik på anvendelse af bestemmelserne om leveringsstedet for ydelser, anses en juridisk person, der er registreringspligtig eller registreret for erhvervelse af varer fra andre EU-lande i henhold til §§ 50 eller 50 a eller tilsvarende bestemmelser i et andet EU-land, ligeledes for at være en afgiftspligtig person."

Momssystemdirektivets artikel 43, stk. 1, nr. 2, har følgende ordlyd:

"Med henblik på anvendelse af bestemmelserne om leveringsstedet for tjenesteydelser anses:

...

2) en ikke afgiftspligtig momsregistreret juridisk person for at være en afgiftspligtig person."

Regel

En ikke-afgiftspligtig juridisk person, der er registreringspligtig eller registreret for erhvervelse af varer i henhold til ML (momsloven) §§ 50 eller 50 a (eller tilsvarende bestemmelser i et andet EU-land) anses for at være en afgiftspligtig person ved køb af ydelser. Se ML (momsloven) § 15 stk. 2, og momsforordningens, artikel 17, stk. 2.

Dette gælder, selv om købet ikke er foretaget til brug for personens afgiftspligtige virksomhed. Reglen gælder altså, uanset om den juridiske person har handlet i sin egenskab af afgiftspligtig person ved købet af ydelsen. Reglen gælder dog ikke ved køb af ydelser til personalets personlige brug. Se afsnit D.A.6.2.2.4 Leverancer til afgiftspligtige personer, når leverancen er til personlig brug for den afgiftspligtige person eller dennes personale om leverancer til afgiftspligtige personer til dennes eller personalets personlige brug.

Formålet med reglen er at lette de administrative byrder for erhvervslivet, idet leverandører ikke skal foretage yderligere undersøgelser vedrørende kundens status, når kunden er momsregistreret. Se fjerde betragtning i præamblen til direktiv 2008/8/EF.

Se også

Se også afsnit D.A.14.4 om §§ 50-50 a og registreringspligt for erhvervelse af varer.

Eksempel: Momsregistreret statslig institution

En statslig institution udfører udelukkende aktiviteter som offentlig myndighed og er dermed ikke en afgiftspligtig person. Institutionen køber varer i Tyskland, som institutionen skal betale erhvervelsesmoms af ifølge ML (momsloven) § 11, stk. 1, nr. 1, og skal derfor registreres. Se ML (momsloven) § 50.

Hvis institutionen indkøber en ydelse til brug for sin ikke afgiftspligtige myndighedsudøvelse, anses ydelsen for leveret til en afgiftspligtig person (B2B). Dette gælder, selv om ydelsen er indkøbt til brug for institutionens myndighedsudøvelse, og institutionen dermed ikke har optrådt som afgiftspligtig person ved købet i henhold til momslovens almindelige regler.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.