Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.5.11.5.2 Sikkerheds- og garantistillelse

Indhold

Dette afsnit handler om momsfritagelse af sikkerheds- og garantistillelse.

Afsnittet indeholder:

 • Definition: Sikkerheds- og garantistillelse
 • Eksempler på sikkerheds- og garantistillelse
 • Biydelser til sikkerheds- og garantistillelse
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Definition: Sikkerheds- og garantistillelse

Sikkerheds- og garantistillelse betyder, at der stilles en sikkerhed/garanti for, at en indgået forpligtigelse opfyldes på nærmere fastsatte vilkår.

EF-domstolen har i en konkret sag udtalt, at begrebet »indgåelse af forpligtelser« i henhold til momssystemdirektivet indebærer, at andre typer af forpligtelser end finansielle forpligtelser, såsom forpligtelsen til at renovere en fast ejendom, er udelukket fra bestemmelsens anvendelsesområde. Se sag C-455/05, Velvet & Steel Immobilien und Handels GmbH.

Eksempler på sikkerheds- og garantistillelse

Sikkerheds- og garantistillelse omfatter bl.a.:

 • garanti for udbetaling af realkreditlån
 • garanti for ejendomshandel
 • indeståelse og tabsgaranti for realkreditinstitutter
 • betalingsgarantier
 • arbejds- og tilbudsgarantier
 • import- og eksportremburser
 • garantier for toldkreditter
 • indeståelser
 • kautioner
 • endossementsforpligtelser ved rediskontering af veksler, samt
 • afgivelse af vekselaccepter.

Biydelser til sikkerheds- og garantistillelse

Der henvises til afsnit D.A.5.11.2 Hovedydelser og biydelser i forbindelse med finansielle transaktioner om hovedydelser og biydelser i forbindelse med finansielle transaktioner.

Nedenstående liste viser eksempler på biydelser, der er momsfrie, når de leveres af den finansielle tjenesteyder (f.eks. et pengeinstitut) som led i sikkerheds- og garantistillelse:

 • Kreditvurdering af den, der stilles sikkerhed for
 • Udarbejdelse af tilbud om garanti- eller sikkerhedsstillelse
 • Udarbejdelse af garantidokument
 • Gennemførelse af sikringsakter
 • Rådgivning i forbindelse med garanti- eller sikkerhedsstillelsen.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-Domme

C-455/05, Velvet & Steel Immobilien und Handels GmbH

Begrebet »indgåelse af forpligtelser« indebærer, at andre typer af forpligtelser end finansielle forpligtelser, såsom forpligtelsen til at renovere en fast ejendom, er udelukket fra bestemmelsens anvendelsesområde. Sådanne ydelser er derfor momspligtige.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.