Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.16.3.8 Regnskab

Afsnittet indeholder:

  • Ikke-EU-ordningen og EU-ordningen

  • Importordningen

  • Forelæggelse for myndighederne.

Ikke-EU-ordningen og EU-ordningen

En afgiftspligtig person, der anvender EU-ordningen eller ikke-EU-ordningen, skal føre et regnskab over de transaktioner, der er omfattet af særordningen. Regnskabet skal være tilstrækkelig detaljeret til, at forbrugsmedlemslandets afgiftsmyndigheder kan fastslå, om momsangivelsen er korrekt. Regnskabet skal efter anmodning gøres elektronisk tilgængeligt for forbrugsmedlemslandet og for identifikationsmedlemslandet. Regnskabet skal opbevares i en periode på 10 år fra udgangen af det år, hvor transaktionen blev foretaget. Se ML (momsloven) § 66 h, som ændret ved lov nr. 810 af 9. juni 2020, og artiklerne 369 og 369k i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 5 i Direktiv 2008/8/EF, og som ændret ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455.

For at anses for at være tilstrækkeligt detaljerede, jf. artikel 369 og 369k i direktiv 2006/112/EF, skal de regnskaber, som den afgiftspligtige person fører, indeholde følgende oplysninger:

a) den forbrugsmedlemsstat, som varerne eller ydelserne leveres til

b) arten af ydelser eller beskrivelsen og mængden af varer, der er leveret

c) datoen for leveringen af varerne eller ydelserne

d) det afgiftspligtige beløb med angivelse af den anvendte valuta

e) enhver efterfølgende forhøjelse eller nedsættelse af det afgiftspligtige beløb

f) den anvendte momssats

g) det skyldige momsbeløb med angivelse af den anvendte valuta

h) datoen for og størrelsen af modtagne betalinger

i) eventuelle acontobeløb, der er modtaget inden leveringen af varerne eller ydelserne

j) hvis der er udstedt en faktura, fakturaoplysningerne

k) med hensyn til ydelser de oplysninger, der er anvendt til at fastslå, hvor kunden er etableret eller har sin bopæl eller sit sædvanlige opholdssted, og for levering af varer de oplysninger, der er anvendt til at fastslå, hvor forsendelsen eller transporten til kunden påbegyndes og afsluttes

l) enhver dokumentation for eventuelle returneringer af varer, herunder beskatningsgrundlag samt den anvendte momssats.

Se momsforordningens artikel 63c, stk. 1, som affattet ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026.

Importordningen

En afgiftspligtig person, der anvender importordningen, skal føre regnskab over de transaktioner, der er omfattet af ordningen. En formidler skal føre regnskab for hver af de afgiftspligtige personer, som vedkommende repræsenterer. Regnskaberne skal være tilstrækkelig detaljerede til, at forbrugsmedlemslandets skattemyndigheder kan fastslå, at momsangivelsen er korrekt. Regnskaberne skal efter anmodning gøres elektronisk tilgængelige for forbrugsmedlemslandet og for identifikationsmedlemslandet. Regnskaberne skal opbevares i en periode på 10 år fra udgangen af det år, hvor transaktionen blev foretaget. Se ML (momsloven) § 66 r, som indsat ved lov nr. 810 af 9. juni 2020, og artikel 369x i Momssystemdirektivet, som indsat ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455.

For at anses for at være tilstrækkeligt detaljerede, jf. artikel 369x i direktiv 2006/112/EF, skal de regnskaber, som den afgiftspligtige person eller den formidler, der handler på vedkommendes vegne, fører, indeholde følgende oplysninger:

a) den forbrugsmedlemsstat, som varerne leveres til

b) beskrivelsen og mængden af varer, der er leveret

c) datoen for leveringen af varerne

d) det afgiftspligtige beløb med angivelse af den anvendte valuta

e) enhver efterfølgende forhøjelse eller nedsættelse af det afgiftspligtige beløb

f) den anvendte momssats

g) det skyldige momsbeløb med angivelse af den anvendte valuta

h) datoen for og størrelsen af modtagne betalinger

i) hvis der er udstedt en faktura, fakturaoplysningerne

j) de oplysninger, der er anvendt til at bestemme det sted, hvor forsendelsen eller transporten til kunden påbegyndes og afsluttes

k) dokumentation for eventuelle returneringer af varer, herunder beskatningsgrundlag og den anvendte momssats

l) ordrenummeret eller det entydige transaktionsnummer

m) det entydige batchnummer, hvis den afgiftspligtige person er direkte involveret i leveringen.

Se momsforordningens artikel 63c, stk. 2, som affattet ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026.

Forelæggelse for myndighederne

De oplysninger, der er omhandlet i artikel 63c, stk. 1 og 2, registreres af den afgiftspligtige person eller den formidler, der handler på vedkommendes vegne, på en sådan måde, at de kan gøres elektronisk tilgængelige straks og for hver enkelt vare eller ydelse. Hvis en afgiftspligtig person eller den formidler, der handler på vedkommendes vegne, er blevet anmodet om i elektronisk form at forelægge de regnskaber, der er omhandlet i artiklerne 369, 369k og 369x i direktiv 2006/112/EF, og denne har undladt at indsende dem senest 20 dage efter datoen for anmodningen, minder identifikationsmedlemsstaten den afgiftspligtige person eller den formidler, der handler på vedkommendes vegne, om at indsende disse regnskaber. Identifikationsmedlemsstaten underretter i elektronisk form forbrugsmedlemsstaterne om, at påmindelsen er blevet sendt.

Se momsforordningens artikel 63c, stk. 3, som affattet ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/2026.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.