Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.16.3.5.3 Tildeling af momsnummer

Afsnittet indeholder:

  • Ikke-EU-ordningen

  • EU-ordningen

  • Importordningen.

Ikke-EU-ordningen

Skatteforvaltningen identificerer inden 8 dage efter modtagelsen af de i momsbekendtgørelsens § 113, stk. 1, nævnte identifikationsoplysninger mv., se "Ikke-EU-ordningen" i D.A.16.3.5.2 Oplysninger i anmeldelsen (identifikationsoplysninger mv.), den afgiftspligtige person ved hjælp af et individuelt momsregistreringsnummer, som meddeles denne elektronisk. Se momsbekendtgørelsens § 113, stk. 3.

Dvs. Skatteforvaltningen tildeler den afgiftspligtige person, der ønsker at tilslutte sig ikke-EU-ordningen med Danmark som identifikationsland, et individuelt momsregistreringsnummer. Se artikel 362 i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455.

Er det ikke muligt at meddele den afgiftspligtige person et momsregistreringsnummer inden 8 dage, informerer Skatteforvaltningen inden for 8-dages-fristen den afgiftspligtige person om, hvornår denne kan forvente at modtage sit momsregistreringsnummer. Se momsbekendtgørelsens § 113, stk. 3.

Bemærk

Bemærk, at de momsregistreringsnumre, der tildeles ved tilmelding til Ikke-EU-ordning og Importordningen, alene kan anvendes i forbindelse med den pågældende ordning. Se artikel 362 og artikel 369q i Momssystemdirektivet, som ændret henholdsvis indsat ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455.

EU-ordningen

Afgiftspligtige personer, der ønsker at tilslutte sig EU-ordningen med Danmark som identifikationsland, tildeles ikke et momsregistreringsnummer, hvis de i forvejen er momsregistreret her i landet. I forbindelse med EU-ordningen anvender de deres sædvanlige danske momsnummer. Se evt. artikel 369d i Momssystemdirektivet, som ændret ved artikel 5 i Direktiv 2008/8/EF, og Artikel 57e i momsforordningen.

Om momsregistrering (efter momslovens regler), se D.A.14 Registrering.

Er den afgiftspligtige person derimod ikke momsregistreret i forvejen her i landet, identificerer Skatteforvaltningen inden 8 dage efter modtagelsen af de i momsbekendtgørelsens § 114, stk. 1, nævnte identifikationsoplysninger mv., se "EU-ordningen" i D.A.16.3.5.2 Oplysninger i anmeldelsen (identifikationsoplysninger mv.), den afgiftspligtige person ved hjælp af et individuelt momsregistreringsnummer, som meddeles denne. Se momsbekendtgørelsens § 114, stk. 5.

Er det ikke muligt at meddele den afgiftspligtige person et momsregistreringsnummer inden 8 dage, informerer Skatteforvaltningen inden for 8-dages-fristen den afgiftspligtige person om, hvornår denne kan forvente at modtage sit momsregistreringsnummer. Se momsbekendtgørelsens § 114, stk. 6.

Bemærk

Ophører den afgiftspligtige person med at være registreret efter momslovens regler, registreres den afgiftspligtige person i stedet efter momsbekendtgørelsens § 114, stk. 5, medmindre den afgiftspligtige person ophører med at anvende EU-ordningen (se D.A.16.3.5.6 Tvangsafmeldelse og udelukkelse og D.A.16.3.5.7 Frivillig afmeldelse). Se momsbekendtgørelsens § 114, stk. 7.

Importordningen

Skatteforvaltningen identificerer inden 8 dage efter modtagelsen af de i momsbekendtgørelsens § 115, stk. 1 og 2, eller § 116, stk. 1 eller 3 og 4, nævnte identifikationsoplysninger mv., se "Importordningen" i D.A.16.3.5.2 Oplysninger i anmeldelsen (identifikationsoplysninger mv.), den afgiftspligtige person eller formidleren ved hjælp af et individuelt momsregistreringsnummer, som meddeles den afgiftspligtige eller formidleren elektronisk. Se momsbekendtgørelsens § 115, stk. 4, eller § 116, stk. 2 eller 5.

Dvs. Skatteforvaltningen tildeler den afgiftspligtige person (eller formidleren), der ønsker at tilslutte sig importordningen med Danmark som identifikationsland, et individuelt momsregistreringsnummer. Se artikel 369q i Momssystemdirektivet, som indsat ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455.

Er det ikke muligt at meddele den afgiftspligtige person (eller formidleren) et momsregistreringsnummer inden 8 dage, informerer Skatteforvaltningen inden for 8-dages-fristen den afgiftspligtige person (eller formidleren) om, hvornår denne kan forvente at modtage momsregistreringsnummeret. Se momsbekendtgørelsens § 115, stk. 4, eller § 116, stk. 2 eller 5.

Bemærk

Bemærk, at de momsregistreringsnumre, der tildeles ved tilmelding til Ikke-EU-ordning og Importordningen, alene kan anvendes i forbindelse med den pågældende ordning. Se artikel 362 og artikel 369q i Momssystemdirektivet, som ændret henholdsvis indsat ved artikel 2 i direktiv (EU) 2017/2455.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.