Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

D.A.12.7 Passage af fast Øresundsforbindelse ML § 45, stk. 18

Indhold

Dette afsnit handler om udmøntningen af skatteministerens bemyndigelse til at indgå en aftale med Sverige om momsopkrævning og momsgodtgørelse ved passagen af den faste forbindelse over Øresund.  

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Udmøntning.

Regel

Skatteministeren er bemyndiget til at indgå en aftale med Sverige om momsopkrævning og momsgodtgørelse ved passagen af den faste forbindelse over Øresund.

►Se ML (momsloven) § 45, stk. 18. Bestemmelsen var tidligere stk. 16, men blev ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021 stk. 18.◄

Udmøntning

Skatteministerens bemyndigelse efter ML (momsloven) § 45, stk. ►18◄, er udmøntet sådan, at momsgodtgørelse ved passage af den faste vejforbindelse over Øresund administreres af Skatteverket i Sverige.

Spørgsmålet om momsgodtgørelse ved passage af den faste vejforbindelse over Øresund har kun relevans for afgiftspligtige personer i EU-landene uden for Danmark og Sverige og for afgiftspligtige personer i lande uden for EU.

Bemærk

Bemærk, at en afgiftspligtig person i Danmark ved opgørelsen af det indenlandske momstilsvar har adgang til fradrag for både dansk og svensk moms ved passage af den faste vejforbindelse over Øresund. Se især afsnit D.A.11.1.6.7 Svensk moms på passage af Øresundsbroen ML § 37, stk. 6 samt ML § 37, stk. 6, og ML (momsloven) § 42, stk. 7.

Se også

Se også om det folkeretlige og EU-retlige grundlag for momsopkrævning og momsgodtgørelse ved passage af den faste Øresundsforbindelse:

  • BEK nr. 30 af 24. maj 2000 af aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Kongeriget Sveriges regering om merværdiafgift vedrørende den faste vejforbindelse over Øresund.
  • RBE 2000/91/EF af 24. januar 2000 om bemyndigelse af Kongeriget Danmark og Kongeriget Sverige til at anvende undtagelsesforanstaltninger fra artikel 17 i sjette direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter,
    • senest forlænget ved Rådets gennemførelsesafgørelse 2013/680/EU af 15. november 2013.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.