Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.G.3.3.4.5 Selskabsskattepligtige livsforsikringsselskaber

Indhold

Dette afsnit handler om selskabsskattepligtige livsforsikringsselskaber.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Hvordan foretages lempelsen? 
  • Nettoprincippet
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Skattepligtige livsforsikringsselskaber efter SEL (selskabsskatteloven), kan ved opgørelse af PAL-skatten efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 8 foretage fradrag for skat betalt til andet land end Danmark og skat betalt til Færøerne eller Grønland efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 20, stk. 1. 

Dette gælder dog kun, hvis livsforsikringsselskabet ikke har foretaget fradrag i skatten efter SEL (selskabsskatteloven).

Selskaberne kan frit vælge, om de vil fradrage den udenlandske skat i PAL-skatten eller skatten efter SEL (selskabsskatteloven).

Hvordan foretages lempelsen?

I PAL-opgørelsen foretages lempelse for skat betalt til andet land end Danmark eller betalt til Færøerne eller Grønland efter LL (ligningsloven) § 33. Se PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 20, stk. 1.

Lempelse for udenlandsk skat i den danske skat beregnes, uanset om det sker efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) eller SEL (selskabsskatteloven),  efter de almindelige regler om credit i LL (ligningsloven) § 33.  

Nettoprincippet

Uanset om der sker lempelse efter en DBO eller PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 20, jf. principperne i LL (ligningsloven) § 33, skal nettoprincippet, som beskrevet i LL (ligningsloven) § 33F også anvendes, når der sker lempelse for udenlandsk skat i PAL-skatten efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 8.

Ved § 2, nr. 12, i lov nr. 2610 af 28. december 2021 er det blevet præciseret i hvilken omfang hensættelser til de forsikrede m.v. også er at betragte som udgifter i henhold til LL (ligningsloven) § 33 F. Dette spørgsmål havde været omdrejningspunktet i afgørelserne SKM2017.114.SR og SKM2017.510.LSR. Af bemærkningerne til lovforslaget (L 75) er det anført, at præciseringerne svarer til gældende praksis efter de nævnte afgørelser og at præciseringen er foranlediget af de nævnte afgørelser. Der henvises til afsnit C.G.3.3.4.2 Lempelsesmetoder. Præciseringen er også gældende for lempelse for udenlandsk skat i PAL-skatten efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 8, jf. PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 20, stk. 4. 

Af PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 20, stk. 1, 3. og 4. pkt., fremgår det herefter, at hensættelser og direkte udbetalinger til ordninger, der er fritaget for skat efter denne lov, jf. PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 6, stk. 3, 5 og 7, PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 7, stk. 2, nr. 2-10, PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 8, stk. 6, PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 10, stk. 1-4, og ordninger, hvor pensionsopspareren ikke opfylder betingelserne for at være skattepligtig efter denne lov, jf. PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 1, stk. 1, anses som udgifter efter LL (ligningsloven) § 33 F, stk. 2, jf. dog 4. pkt., hvorefter direkte udbetalinger af formueafkast til pensionsberettigede som anført i PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 7, stk. 2, nr. 1, jf. § 7, stk. 2, nr. 7, dog ikke anses for udgifter efter LL (ligningsloven) § 33 F, stk. 2.

Det er med ændringen præciseret vedrørende lempelsen for udenlandsk skat, jf. PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 20, stk. 4, at der skal ske en forholdsmæssig nedsættelse af pensionsinstituttets lempelsesberettigede udenlandske indkomst med hensættelser og udbetalinger af indkomstårets formueafkast til ikke pensionsafkastskattepligtige ordninger, jf. PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) 8, stk. 6. PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 8 regulerer opgørelsen af det skattepligtige afkast for bl.a. livsforsikringsselskaber. PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 8, stk. 6, regulerer de beløb, der skal ses bort fra ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget. Det drejer sig bl.a. om ufordelte midler, der er knyttet til pensionsordninger omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) §§ 53 A og 53 B. 

Et selskabsskattepligtigt livsforsikringsselskab kan også have de individuelle pensionsordninger, der er oplistet i PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 7, stk. 2, nr. 2-10. Hensættelser og direkte udbetalinger til individuelle pensionsordninger, som beskrevet i § 7, stk. 2, nr. 2-10, beskattes ikke, hverken på institutniveau efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 8, eller hos livsforsikringsselskabernes kunder på individniveau efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) §§ 4-4a. Hensættelser og direkte udbetalinger til individuelle ordninger som beskrevet i PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 7, stk. 2, nr. 2-10, anses derfor som udgifter efter LL (ligningsloven) § 33 F, stk. 2, jf. dog 4. pkt., hvorefter direkte udbetalinger af formueafkast til pensionsberettigede som anført i § 7, stk. 2, nr. 1, jf. § 7, stk. 2, nr. 7, (PAL-skattepligtige ordninger) dog ikke anses for udgifter efter LL (ligningsloven) § 33 F, stk. 2.

Det er endvidere præciseret, at der desuden skal foretages en forholdsmæssig nedsættelse af pensionsinstituttets lempelsesberettigede udenlandske indkomst med hensættelser og udbetalinger af indkomstårets formueafkast til ordninger, der er fritaget for pensionsafkastskat, fordi pensionsopspareren ikke opfylder betingelserne for at være skattepligtig efter pensionsafkastbeskatningsloven, jf. PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 1, stk. 1. Denne gruppe omfatter pensionsopsparere, der ikke er fuldt skattepligtige til Danmark, eller som er fuldt skattepligtige til Danmark, men er hjemmehørende i en fremmed stat eller på Færøerne efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Herudover skal der ske en forholdsmæssig nedsættelse af pensionsinstituttets lempelsesberettigede udenlandske indkomst med beløb, der hensættes til pensionsafkastskattepligtige ordninger, og som relaterer sig til den del af opsparingen, der er skattefri, fordi den er foretaget før den 1. januar 1983, jf. PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 10, stk. 2.

Præciseringerne svarer til gældende praksis.

De efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 8 beskattede ufordelte midler (regnskabsmæssige hensættelser) i et dansk livsforsikringsselskab beskattes ikke i udlandet, hvorfor der ikke forekommer traditionel juridisk dobbeltbeskatning. Der er således som udgangspunkt ikke grundlag for lempelse for udenlandsk skat, når der ikke sker en dobbeltbeskatning af livsforsikringsselskabets ufordelte midler. Der er dog reelt tale om en indirekte beskatning af formueafkast, hvorfor der alligevel gives mulighed for lempelse for udenlandsk skat i skatten efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 8, jf. PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 20, stk. 4. Den lempelsesberettigede udenlandske indkomst (typisk udenlandske aktieudbytter) indgår dog ikke formelt i det danske beskatningsgrundlag efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 8. Dette medfører nødvendigvis visse afvigelser i forhold til den normale lempelsesberegning

Nedenstående eksempel viser lempelsesberegningen i henhold til ovennævnte principper.  

  

Eksempel

Et livsforsikringsselskab i henhold til PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 1, stk. 2, nr. 10 har i indkomståret haft et samlet formue-/investeringsafkast på 1 mia. kr. (opgjort efter de normale principper i PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) §§ 13-16, idet der ses bort fra at selskabet normalt skulle opgøre beskatningsgrundlaget efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 8). Heraf er de 60 mio. kr. udenlandske aktieudbytter, hvoraf der er indeholdt 9 mio. kr. i udenlandsk kildeskat. Samtlige udenlandske aktieudbytter er uden undtagelse beskattet med 15 pct. i kildelandet og alle dobbeltbeskatningsoverenskomster forudsættes at have en DBO-sats til kildelandet på 15 pct., hvorfor lempelsesberegningen i nærværende eksempel for overskuelighedens skyld er foretaget samlet.

Af det samlede investeringsafkast har selskabet hensat 50 mio. kr. individuelt til ikke-pensionsafkastskattepligtige ordninger (ordninger som beskrevet i PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 7, stk. 2, nr. 2-10 og ordninger der er fritaget efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 23a) og til pensionsafkastskattepligtige ordninger, hvor beløbet relaterer sig til den del af opsparingen, der er foretaget før den 1. januar 1983, jf. PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) 10, stk. 2. 

Af det samlede investeringsafkast har selskabet hensat 20 mio. kr. kollektivt til ufordelte midler knyttet til ikke-pensionsafkastskattepligtige ordninger, jf. PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 8, stk. 6.

Der er således 70 mio. kr. ud af 1.000 mio. kr., som skal betragtes som udgifter i relation til LL (ligningsloven) § 33 F, stk. 2.

Dette giver en effektiv PAL-skattesats på: 1- (70/1.000) * 15, 3 Pct. = 14,23 pct.   

Lempelsen er derfor maksimeret til 14,23 pct. af 60 mio. kr. = 8.538.000 kr.  

Bemærk

Beskatning efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) har til formål at beskatte det afkast, der skal tilfalde de forsikrede, mens formålet med beskatningen efter SEL (selskabsskatteloven) er at beskatte de midler, som tilfalder selskabets ejerkreds.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Skatterådet
 SKM2017.114.SR

Skatterådet bekræftede, at beregningen af  lempelse for udenlandske skatter efter pensionsafkastbeskatningslovens § 20 i skatten opgjort af det pensionsafkastpligtige beskatningsgrundlag efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 8 (der opgøres for det afkast, der relaterer sig til de ufordelte reserver) ikke skulle ske med fradrag for hensættelser til de enkelte pensionsopsparere, når den lempelsesberettigede udenlandske indkomst opgøres.

Skatterådet fandt dog, at beløb, der hensættes individuelt til ikke-pensionsafkastskattepligtige ordninger, og beløb, der hensættes individuelt til pensionsafkastskattepligtige ordninger og relaterer sig til den del af opsparingen, der er foretaget før den 1. januar 1983, skulle fradrages efter principperne i ligningslovens § 33 F, stk. 2, når den lempelsesberettigede udenlandske indkomst opgøres, i overensstemmelse med den før 2010 gældende praksis.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.