Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.G.3.3.4.4 Fremførsel til senere indkomstår (PAL § 20, stk. 3)

Indhold

Dette afsnit handler om fremførsel til senere indkomstår.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Eksempel.

Regel

Er skatten efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) mindre end fradraget for udenlandske skat, efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 20, stk. 1, eller en tilsvarende bestemmelse i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, kan den skattepligtige fremføre skat betalt til fremmed stat, Grønland eller Færøerne, som ikke kan fradrages i årets skat, sammen med eventuel negativ skat efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven). Det fremførelsesberettigede beløb opgøres efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 20, stk. 1, eller en tilsvarende bestemmelse i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, og er det mindste beløb af:

  • Skatten betalt til fremmed stat, Grønland eller Færøerne og
  • PAL-skatten af det positive udenlandske lempelsesberettigede beskatningsgrundlag.

Det vil sige, at den del af den udenlandske skat, der kan lempes for efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 20, stk. 1, eller en tilsvarende bestemmelse i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, kan fremføres, hvis beskatningsgrundlaget efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) er for lille til, at der kan foretages fuld eller delvis lempelse heri.

Betingelse for fremførelse

Det skal dokumenteres, at der i udlandet ikke er givet lempelse for udenlandsk skat af samme indkomst på selskabsniveau eller til den pågældende pensionsberettigede. Se PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 20, stk. 3, sidste pkt.

Eksempel

År 1

Beskatningsgrundlag

(15 pct.)

Indkomstart

Beløb

Indtægter fra kilder i Danmark:

 Gevinster, obligationer

2.000

 Renter, obligationer

 3.000

Udbytte, aktier

2.000

Indtægter fra kilder i udlandet:

Tab, aktier

- 17.000

Beskatningsgrundlag før PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 10

- 10.000

Overgangsfradrag efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 10, opgjort til 2/10 af grundlaget

2.000

Beskatningsgrundlag efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 10

-8.000

15 pct. skat

- 1.200

År 2

Beskatningsgrundlag(15 pct.) 

Indkomstart

Beløb 

Indkomst beskattet i udlandet

Indkomst fra kilder i Danmark:

Tab, obligationer

- 27.000

Rente, obligationer

2.000

Indkomst fra kilder i udlandet:

Rente, obligationer

3.000

0

Gevinst, afståelse af fast ejendom

10.000

10.000 

Gevinst, aktier

8.000

0

Beskatningsgrundlag før PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 10

- 4.000

10.000

Overgangsfradrag efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 10, opgjort til 1/10 af grundlaget

400

-1.000

Beskatningsgrundlag efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 10

-3.600

9.000

15-pct. skat

- 540

1.350

Gevinsten i år 2 ved afståelse af den udenlandske faste ejendom, 10.000, er omfattet af dobbeltbeskatningslempelsen efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 20, stk. 1.

Der er ikke i udlandet sket beskatning af den udenlandske renteindtægt, 3.000, eller aktiegevinsten på 8.000. derfor er disse indtægter ikke er omfattet af lempelsen efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 20, stk. 1.

Da beskatningsgrundlaget i Danmark er negativt, kan der ikke gives lempelse for den i udlandet betalte skat i PAL-skatten. Den skattepligtige kan ifølge PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 20, stk. 3, fremføre den negative skat til følgende indkomstår.

Det fremførelsesberettigede beløb opgøres som det mindste beløb af

  • 1.000 (10 pct. af 10.000 - skatten betalt til andet land end Danmark, Grønland eller Færøerne) og
  • 1.350 (15 pct. af 9.000 - den danske skat af det positive udenlandske lempelsesberettigede nettobeskatningsgrundlag gjort op efter danske regler).

Der kan således fremføres 1.000 til efterfølgende indkomstår.

Herudover er der negativ skat fra år 1 og 2 til fremførsel til efterfølgende indkomstår, henholdsvis 1.200 og 540, jævnfør PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 17, stk. 1.

Der kan således i alt fremføres 1.000 1.200 540, som er 2.740 til efterfølgende indkomstår.

Se afsnit C.G.3.3.4.6, for specielle regler for fremførsel til senere indkomstår for sambeskattede ordninger i pengeinstitutter.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.