Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.G.3.3.4.3 Konto for skatter (PAL § 20, stk. 2)

Indhold

Afsnittet beskriver reglerne for, hvornår der skal føres en særskilt konto for skatter.

Afsnittet indeholder:

  • Baggrund
  • Regel
  • Opgørelse.

Baggrund

Opgørelse af gevinst og tab på obligationer, pantebreve, andre fordringer, investeringsbeviser, aktier, anparter, andelsbeviser og konvertible obligationer samt fast ejendom sker efter lagerprincippet. Se PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 15, stk. 3.

I et andet land end Danmark vil en eventuel beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktiver typisk ske efter realisationsprincippet.

Der kan derfor optræde en tidsmæssig forskydning mellem beskatningen i Danmark efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) og beskatning i udlandet. Beskatningen af værdistigning på aktivet vil typisk ske tidligere i Danmark end i et andet land end Danmark.

Har den fremmede stat intern hjemmel til at beskatte gevinst og tab ved afståelse af aktiver, vil beskatning som udgangspunkt ske i afståelsesåret. Er der ikke nogen værdistigning på aktivet i afståelsesåret, er der ingen dansk PAL-skat, hvori den udenlandske skat kan fradrages.

Efter en DBO vil gevinst og tab på fast ejendom typisk kunne beskattes i den stat, hvor den faste ejendom er beliggende.

I enkelte DBO´er med fremmede stater er det endvidere bestemt, at den pågældende stat har ret til at beskatte gevinst og tab på aktier i ejendomsaktieselskaber, der er hjemmehørende i den pågældende stat, selv om aktionærerne er hjemmehørende i Danmark.

Se også

Se også afsnit C.F.9.2., Danske dobbeltbeskatningsoverenskomster

Regel

Efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 20, stk. 2 skal PAL-skattepligtige føre en konto for skatter af gevinster og tab på hver enkelt aktiv, når begge disse betingelser er opfyldt:

  • Gevinst og tab er beskattet i andet land end Danmark, er beskattet på Færøerne eller i Grønland (efter intern hjemmel og en eventuel DBO), og 
  • Gevinst og tab i PAL-opgørelsen er medregnet efter lagerprincippet.

Saldoen på kontoen viser, hvor stort det "opsparede" fradrag vedrørende den danske PAL-skat er.

Der kan alene blive tale om at føre en konto for skatter vedrørende fast ejendom og aktier i ejendomsselskaber hjemmehørende i udlandet. Det følger af bemærkningerne til § 20, stk. 2 i lovforslag L 10 af 28. november 2007.

Opgørelse

Kontoen tillægges en forholdsmæssig del af den skattepligtiges PAL-skat. Beløbet svarer til den del af skatten, som vedrører gevinst på aktivet, der ikke er givet dobbeltbeskatningslempelse for efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 20, stk. 1.

Er der tab på aktivet opgjort efter lagerprincippet, beregnes der en negativ skat, som kan fradrages i saldoen.

Afstås det pågældende aktiv, hvorved der udløses skat i udlandet, foretages en almindelig lempelsesberegning for det pågældende år.

Overstiger den udenlandske skat den forholdsmæssige del af PAL-skatten, som kan henføres til gevinst på aktivet, kan det resterende beløb fradrages i den skattepligtiges øvrige PAL-skat. Dette gælder kun i det omfang det kan rummes inden for saldoen. Saldoen nedsættes herefter med det fradragne beløb.

Kan beløbet ikke rummes i den skattepligtiges PAL-skat, udbetales beløbet kontant.

Eksempel på konto for skatter

 

År 1

År 2

År 3

År 4 

Gevinst efter lagerprincippet

  100

100

-20

100

PAL-skat (15 pct.) 

15

15

-3

15

Saldo på konto for skat

15

 30

 27

 0

Gevinst i udlandet ved afståelse efter realisationsprincippet

 0

 0

 0

 280

30 pct. udenlandsk skat af realisationsgevinst

 0

 0

 0

 84

I eksemplet ejer den skattepligtige en aktier i et ejendomsselskab hjemmehørende i et andet land end Danmark, der i årene 1, 2 og 4, stiger med 100 i værdi, mens der i år 3 er et værdifald på 20.

Avancen opgjort efter realisationsprincippet ved afståelsen i år 4 på 280 beskattes i det andet land end Danmark med 30 pct.

I år 1 og 2 er PAL-skatten opgjort efter lagerprincippet på gevinst af aktier i ejendomsselskabet på 15 pr år. I det andet land end Danmark er der betalt 0 i udenlandske skat af gevinst på ejendommen. Kontoen for skatter udgør derfor 30 ultimo år 2.

I år 3 er der et tab. PAL-skatten opgjort efter lagerprincippet på tabet af aktier i ejendomsselskabet -3. I det andet land end Danmark er der betalt 0 i udenlandske skat af gevinst på ejendommen. Kontoen for skatter udgør derfor 27 ultimo år 3.

I år 4 er PAL-skatten opgjort efter lagerprincippet på gevinst af aktier i ejendomsselskabet på 15. Da der er betalt 84 i udenlandsk skat på aktivet i år 4, lempes PAL-skatten med 15. Der kan maksimalt lempes for den faktiske betalt PAL-skat på aktivet.

Af de resterende 69 i udenlandsk skat, kan 27 rummes i kontoen for skatter. Det vil sige, at den skattepligtige maksimalt kan få yderligere lempelse eller få udbetalt 27.

Differencen mellem de 69 og 27 kan hverken modregnes i anden PAL-skat eller udbetales. Dette skyldes at lempelsen ikke må overstige den forholdsmæssige del af den danske PAL-skat, som falder på den udenlandske indkomst på aktivet.

Hvis de 27 kan rummes i den øvrige PAL-skat i år 4, fradrages beløbet i den øvrige PAL-skat. Kan der fx kun modregnes 20, udbetales de resterende 7.

Af aktierne i ejendomsselskabet er der samlet betalt 0 i PAL-skat.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.