Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.G.3.3.4.1 Lempelse for dobbeltbeskatning

Indhold

Dette afsnit beskriver hvilke regler der gælder for lempelse i PAL-skat, hvis der er betalt skat i udlandet af afkast, som er omfattet af PAL (pensionsafkastbeskatningsloven).

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Dobbeltbeskatning
  • Lempelse
  • Særligt for puljeordninger i pengeinstitutter
  • Indkomster fra forskellige lande
  • Flere indkomster fra samme land.

Regel

Skat betalt til andet land end Danmark og skat betalt til Færøerne eller Grønland, kan fradrages i PAL-skat. Lempelsen beregnes efter LL (ligningsloven) § 33, stk. 1 og stk. 2. Se PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 20, stk. 1.

Har Danmark indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst (DBO) med et andet land, Færøerne eller Grønland, kan den skattepligtige vælge lempelse efter DBO i stedet for PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 20.

Der gives lempelse efter DBO'en mellem Danmark og kildelandet.

Det er en betingelse for skattepligt efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 1, stk. 1, at personen er fuldt skattepligtig efter KSL (kildeskatteloven) § 1 og ikke er hjemmehørende i et andet land. Det vil sige, at det er DBO'en mellem Danmark og kildelandet, der skal anvendes.

Det er således ikke DBO'en mellem det land, hvor et eventuelt godkendt udenlandsk penge- og pensionsinstituttet er hjemmehørende og kildelandet, der skal anvendes.

Eksempel

En pensionskunde har oprettet en pensionsordning i en puljeordning med særskilt depot i et tysk pengeinstitut. Gennem puljeordningen er der investeret i aktiver i Belgien. Lempelsesberegningen skal ske efter metoden for ophævelse af dobbeltbeskatning efter DBO'en mellem Danmark og Belgien.

Se afsnit C.G.3.3.4.2 Lempelsesmetoder om lempelsesmetoder.

Dobbeltbeskatning

Ifølge globalindkomstprincippet, som er gældende i Danmark, medregnes al indkomst i beskatningsgrundlaget uanset om indkomsten stammer fra en indkomstkilde i Danmark eller en indkomstkilde i udlandet. Dette gælder dog kun, hvis indkomsten i øvrigt er PAL-skattepligtig.

Investeres pensionsmidlerne i udenlandske aktiver, kan der forekomme dobbeltbeskatning af pensionsafkastet, hvis afkastet også beskattes i udlandet.

Dobbeltbeskatning foreligger, når samme indkomst beskattes to gange hos den samme skattepligtige i samme periode.

Eksempel

En person, der har anbragt sin pension i særskilt depot, der investerer i udenlandske aktier. Aktieudbyttet vil blive beskattet i Danmark med 15,3 pct. efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven). I det omfang personen også har betalt udenlandsk udbytteskat, vil personen enten kunne få lempelse efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 20 eller efter en evt. DBO indgået mellem Danmark og kildelandet.

Lempelse

PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 20 lemper for juridisk dobbeltbeskatning, det vil sige hvor samme indkomst beskattes to gange hos den samme skattepligtige, modsat økonomisk dobbeltbeskatning, hvor samme indkomst beskattes to gange hos to forskellige skattepligtige.

Bestemmelsen medfører, at skattepligtige efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 1, stk. 1, med særskilt depot i et pengeinstitut i Danmark eller i et udenlandsk pengeinstitut, kan få lempelse for skat pålagt udenlandske aktiver, som er knyttet til depotet. Dette gælder uanset om skatten er pålagt i et tredjeland eller i det land, hvor depotet er oprettet.

For skattepligtige pensionsinstitutter medfører bestemmelsen, at det er pensionsinstituttet, der får hele lempelsen for den udenlandske kildeskat på pensionsinstituttets aktiver i pensionsafkastskatten af egenkapitalafkastet.

Skattepligtige efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 1, stk. 2, nr. 3-6, 9 og 14

De skattepligtige efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 1, stk. 2, nr. 3-6, 9 og 14, kan få lempelse for udenlandsk skat i PAL-skat, der beregnes på baggrund af beskatningsgrundlaget efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 6.

Skattepligtige efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 1, stk. 2, nr. 1, 2, 7 og 8

De skattepligtige efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 1, stk. 2, nr. 1, 2, 7 og 8, kan få lempelse for udenlandsk skat i PAL-skat, der beregnes på baggrund af beskatningsgrundlaget efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 7.

Skattepligtige efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 1, stk. 2, nr. 10-12

Selskabsskattepligtige livsforsikringsselskaber m.v., der også er skattepligtige efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 1, stk. 2, nr. 10-12, kan få lempelsen for udenlandsk skat i PAL-skat, der beregnes på baggrund af beskatningsgrundlaget efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 8, jævnfør dog PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 20, stk. 4. Se afsnit C.G.3.3.4.5 Selskabsskattepligtige livsforsikringsselskaber om lempelse for selskabsskattepligtige livsforsikringsselskaber.

Skattepligtige efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 1, stk. 1

Skattepligtige efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 1, stk. 1 har ikke adgang til lempelse for udenlandsk skat, jævnfør dog nedenstående om skattepligtige med særskilt depot i et pengeinstitut og puljeordninger i udenlandske pengeinstitutter.

Den enkelte pensionsberettigede i eksempelvis en pensionskasse er ikke juridisk ejer af de formueaktiver, der dobbeltbeskattes, hvorfor den enkelte pensionsberettigede ikke kan få lempelse for disse udenlandske kildeskatter i pensionsafkastskatten efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 4. Det er livsforsikringsselskaberne og pensionskasserne mv., der er de juridiske ejere af de formueaktiver, der dobbeltbeskattes, hvorfor det er livsforsikringsselskaberne og pensionskasserne, der kan foretage lempelsen for udenlandsk skat i PAL-skat efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) §§ 6, 7 og 8, jævnfør ovenstående.

Det forhold, at de skattepligtige efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 1, stk. 1 ikke har adgang til lempelse for udenlandsk skat medfører, at den udenlandske skat ikke skal fordeles mellem pensionsinstituttet og den pensionsberettigede. Pensionsinstituttet kan således henføre den fulde udenlandske skat til sit eget beskatningsgrundlag.

I tilfælde hvor pensionsinstituttet mv. er hjemmehørende i et andet EU/EØS-land, vil pensionsafkast overført fra pensionsinstituttet til den pensionsberettigedes depot, blive betragtet som "anden indkomst" ifølge dobbeltbeskatningsoverenskomsterne. Danmark vil herefter have beskatningsretten, idet de dobbeltbeskatningsoverenskomster Danmark har indgået med de øvrige EU/EØS-lande hjemler bopælsbeskatning af "anden indkomst".

I de tilfælde, hvor et andet EU/EØS-land måtte beskatte tilskrivning af pensionsafkast til en pensionsafkastskattepligtig person vil det således typisk ikke være aktuelt at lempe for dobbeltbeskatning af pensionsafkastet. Årsagen er, at den fremmede stat, Færøerne eller Grønland ikke har krav på at oppebære skat af indkomsten, hvor der er hjemlet bopælsbeskatning.

Særligt for puljeordninger i pengeinstitutter

Pensionsopsparere i danske og udenlandske puljeordninger i pengeinstitutter kan ikke få lempelse i PAL-skatten for udenlandske kildeskatter af aktiver i puljen, der ejes af pengeinstituttet.

Den særlige lempelsesbestemmelse for puljedeltagere i pengeinstitutter i § 19, stk. 5 i Lov om beskatning af visse pensionskapitaler mv., videreføres således ikke, da der er tale om lempelse for økonomisk dobbeltbeskatning. PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 3, stk. 3 medfører, at der i stedet gives fradrag i beskatningsgrundlaget. Se afsnit C.G.2.2 om beskatningsgrundlag for ordninger i penge- og kreditinstitutter, pensionskonti omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 42 og selvpensioneringskonti omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 51 A.

Pensionsafkastskattepligtige pensionsopsparer med puljeordninger oprettet i et udenlandsk pengeinstitut vil imidlertid kunne få lempelse for en eventuel kildeskat pålagt i pengeinstituttets hjemland af den rente, der tilskrives den skattepligtiges konto, da der i dette tilfælde er tale om lempelse for juridisk dobbeltbeskatning.

Indkomster fra forskellige lande

Hvis der er indkomst fra forskellige lande, skal lempelsesberegningerne foretages for hvert enkelt land for sig. Se afsnit C.F.4.3 Lempelsesberegning, Lempelsesberegning.

Det er alene de udenlandske skatter for de indkomstarter, som indgår i beregningsgrundlaget, der medregnes ved lempelsesberegningen.

Flere indkomster fra samme land

Hvis der er flere indkomster fra samme land, skal lempelsesberegningen ske samlet. Lempelsesberegningen skal dog ske særskilt for hver indkomst, hvis

  • der skal lempes efter forskellige metoder eller
  • der er anvendt creditlempelse og indkomsten i det pågældende land er blevet særskilt beskattet
  • indkomsterne fra samme land er blevet beskattet med en forskellig procentsats.

Se afsnit C.F.4.3 Lempelsesberegning, Lempelsesberegning.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.