Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.G.1.1.2.2 Hvilke ordninger er undtaget fra beskatning

Indhold

Dette afsnit beskriver de ordninger, som er omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) kapitel 1, men som er undtaget fra beskatning efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 1, stk. 1, nr. 1.

Berørte ordninger

Følgende ordninger omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) kapitel 1, er undtaget fra beskatning efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 1, stk. 1, nr. 1:

  1. ordninger i Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 2,
  2. ordninger i Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD), herunder i Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler,
  3. ordninger, som udbetales af det offentlige som følge af tidligere ansættelse i kommunernes tjeneste omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 2 (kommunale tjenestemænd),
  4. livrenter uden ret til bonus, der er tegnet før den 1. maj 1982,
  5. ordninger godkendt efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 D,
  6. ordninger i pensionskasser omfattet af PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 1, stk. 2, nr. 9, og
  7. ordninger i Pensionskassen af 1925 for private eksamensskoler m.v., Pensionsfonden af 1951 for danske skoler i Sydslesvig, Efterlønskassen for lærere i friskolen og efterskolen og Pensionskassen af 1950 for forskellige private kirkelige institutioner.

Afkast af ordninger nævnt i a, b, f og g:
Afkastet af de ordninger, der er nævnt i a, b, f og g er skattepligtige på institutniveau efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven) § 1, stk. 2. Se afsnit C.G.1.2 Skattepligtige pensionsinstitutter (PAL § 1, stk. 2), Skattepligtige pensionsinstitutter.

Afkast af ordninger nævnt i c, d og e:
Afkastet af de ordninger, der er nævnt i c, d og e beskattes ikke.

Ad c
Det drejer sig om formueafkast, der kan henføres til forsikrings- og pensionsaftaler med kommuner for deres tjenestemandspensionsforpligtelser. Det er tale om en videreførelse af skattefritagelsen af § 15, stk. 3 i lov om beskatning af visse pensionskapitaler (lovbekendtgørelse nr. 1075 af 15. november 2006). Dette fremgår af bemærkningerne til L. 10 af 28. november 2007.

Ad d
Livrenter uden ret til bonus tegnet før den 1. maj 1982 er undtaget fra pensionsafkastbeskatning. Der er tale om en videreførelse af skattefritagelsen for disse pensionsordninger i lov ombeskatning af visse pensionskapitaler og realrenteafgiftsloven. Livrenter tegnet efter dette tidspunkt er skattepligtige efter PAL (pensionsafkastbeskatningsloven).

Forsikringer vedrørende livrenter uden ret til bonus kunne tegnes indtil 30. april 1982, hvor Finanstilsynet stoppede brugen af det såkaldte U74 grundlag, som var forsikringsselskabernes fælles grundlag for at tegne denne type forsikringer.

For disse forsikringer blev retten til bonus erstattet af en høj grundlagsrente, der var baseret på markedsrenten. Forsikringsselskaberne forpligtede sig til at betale en årlig forsikringsydelse af en bestemt størrelse. Denne ydelse blev fastsat ved kontraktens indgåelse og beregnet ud fra en grundlagsrente, jf. U74, som i højrenteperioden var på omkring 16-18 pct. Grundlagsrenten kunne dog være højere eller lavere.

Forsikringen kunne være straksbegyndende, eller udbetalingen kunne være opsat i maksimalt 10 år.

Ifølge den dagældende koncession kunne forsikringsselskabet og forsikringstageren på det tidspunkt, hvor udbetalingen skulle påbegyndes, aftale en udskydelse af udbetalingen i op til ét år ad gangen. Også for denne opsættelsesperiode kunne der aftales en høj grundlagsrente.

Tegningen af disse forsikringer ophørte som ovenfor nævnt ved udgangen af april 1982. Selv om udbetalingen er opsat de 10 år - og der er aftalt udskydelse af udbetalingstidspunktets påbegyndelse - må det antages, at hovedparten af disse forsikringer nu er under udbetaling.

Ad e
Vandrende arbejdstagere, som har fået deres udenlandske pensionsordning godkendt efter PBL (pensionsbeskatningsloven) § 15 D, er undtaget fra pensionsafkastbeskatning. Ved vandrende arbejdstager forstås en person, der kommer fra et andet land og bosætter sig i Danmark med henblik på at arbejde eller drive selvstændig erhvervsvirksomhed. Godkendelsen har en varighed af 60 måneder. Efter de 60 måneder er ordningen umiddelbart omfattet af PBL (pensionsbeskatningsloven) § 53A og afkastet bliver beskattet efter personskatteloven som kapitalindkomst. Se PSL (personskatteloven) § 4.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.