Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.9.2.6.4.2.3 Lov nr. 253 af 30. marts 2011

Denne lov handler om ændring af lov nr. 85 af 20. februar 2008 om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien.

Tjenestemandspension

Loven indfører en overgangsregel vedrørende nedsættelse af dansk beskatning af dansk tjenestemandspension, som kun kunne beskattes i Danmark efter den tidligere gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst, og hvoraf udbetaling senest blev påbegyndt den 31. januar 2008 til personer, som var hjemmehørende i Frankrig den 28. november 2007. Se § 1, stk. 1 (ny § 7, stk. 1).

Det samme gælder for en person, som var hjemmehørende i Frankrig den 28. november 2007 og senest den 31. januar 2008 var begyndt at modtage anden pension end tjenestemandspension og først senere begynder at modtage tjenestemandspension. I så fald kan vedkommende også få nedsat den danske skat af tjenestemandspensionen med det beløb, som vedkommende skal betale i fransk skat af denne pension. Se § 1, stk. 1 (ny § 7, stk. 3).

Bemærk

Reglen gælder for en person, så længe den pågældende forbliver hjemmehørende i Frankrig. Reglen gælder ikke efter indtræden af fuld skattepligt til Danmark, uanset eventuel bevarelse af fuld skattepligt til Frankrig. Den danske skat af tjenestemandspensionen kan efter anmodning nedsættes med et beløb svarende til den skat, der er betalt i Frankrig af den pågældende pension.

Ægtefæller

Hvis et ægtepar var hjemmehørende i Frankrig den 28. november 2007 og kun den ene ægtefælle modtog dansk tjenestemandspension den 31. januar 2008, nedsættes efter anmodning og samme principper den anden ægtefælles danske skat af tjenestemandspension, som vedkommende begynder at modtage efter den 31. januar 2008, og som kun kunne beskattes i Danmark efter den tidligere gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst. Se § 1, stk. 1 (ny § 7, stk. 2).

Nedslag for skatter

Den franske skat, der for tiden gives nedslag for, omfatter indkomstskatten (l'impôt sur le revenu), almindelige sociale bidrag (contributions sociales généralisées) og bidrag til dækning af social gæld (contributions pour le reimbursement de la dette sociale). Nedsættelsen vil også omfatte andre franske skatter af samme art, som senere måtte blive indført.

I tilfælde, hvor en person betaler fransk skat både af dansk tjenestemandspension og af anden indkomst, beregnes dansk dobbeltbeskatningsnedsættelse for tjenestemandspensionen som et beløb, svarende til en forholdsmæssig del af den faktisk betalte franske skat. Den forholdsmæssige del beregnes som den del af den betalte franske skat, der vedrører den danske tjenestemandspension efter forholdet mellem tjenestemandspensionen og hele den indkomst, som er beskattet i Frankrig. Se bemærkningerne til loven i L 122/2010.

Bemærk

Det er dog en forudsætning for nedslag i den danske skat af de her nævnte skatter, at de er beregnet og betalt af tjenestemandspensionen, da det fremgår af loven at der alene gives nedslag for det beløb som vedkommende skal betale i skat "af denne pension".

Luft- eller skibsfart i international trafik

Loven bestemmer desuden, at en person, som den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig eller Spanien og var ansat med base i København af et internationalt luftfarts- eller skibsfartskonsortium til arbejde ombord på fly eller skib i international trafik, fritages for dansk beskatning af lønnen for dette arbejde, hvis konsortiet har effektiv ledelse i en anden stat, Færøerne eller Grønland. Fritagelsen gælder, så længe den pågældende forbliver hjemmehørende i Frankrig.

Se § 1, stk. 1 (ny § 7 A).

Bemærk

I praksis omfatter bestemmelsen piloter og kabinepersonale, som er hjemmehørende i Frankrig eller Spanien og ansat af SAS med base i København til arbejde ombord på fly i international trafik.

SAS-konsortiet har virkelig ledelse i Stockholm.

Se bemærkningerne til loven i L 122/2010.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.