Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.9.2.18.8.1 Singapore - DBO'ens baggrund, formål og historik

Historikskema

Indhold

Indgåel-sesdato

Lovforslags nr. og dato

Lov nr. og dato

BKI nr. og dato

Ikraft-trædelse

Bemærkninger

DBO

Historisk

03.02.1989

L 266 af 05.04.2000

Lov nr. 457 af 31.05.2000

BKI nr. 105 af 11.11.1986

03.02.1986

Historisk

DBO

03.07.2000

L 24 af 04.10.2000

Lov nr. 1026 af 22.11.2000

BKI nr. 1 af 05.01.2001

22.12.2000

Virkning 01.01.2001

Protokol

25.08.2009

L 15 af 07.10.2009

Lov nr. 1131 af 04.12.2009

BKI nr. 66 af 21.12.2010

08.01.2011

Virkning 08.01.2011

Art. 26

Bek. af aftale af 13. marts 2017 mellem Danmark og Singapore om udveksling af oplysninger om finansielle konti

13.03.2017

BKI nr. 24 af 05.12.2017

05.06.2017

Se afsnit C.F.8.1.2.3.3 Gennemgang af aftalen om automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti om den Multilaterale Aftale om automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti

 

Indhold

Status

Henvisninger

MLI

Indmeldt af Danmark

C.F.8.3.1

C.F.8.3.1.39

Singapore har endvidere tiltrådt OECD's og Europarådets konvention om administrativ bistand i skattesager med virkning fra den 1. maj 2016. Se afsnit C.F.8.1.2.3 OECD's og Europarådets bistandskonvention.

Bemærk

DBO'en indeholder ikke OECD's modeloverenskomst artikel

  • 22 om formue
  • 27 om bistand med opkrævning af skatter
  • 29 om territorial udvidelse.

Se også

  • Skat Udland 1998, 183 om Singapores skattesystem
  • www.iras.gov.sg/irashome/default.aspx om Singapores skattemyndighed.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.