Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.9.2.18.12.2.1 Lov nr. 85 af 20. februar 2008

Loven handler om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien.

Fritagelse af efterløn og pension

Ved opsigelse af overenskomsten med Spanien bliver en person, som den 28. november 2007 var hjemmehørende i Spanien, og som den 31. januar 2008 modtog efterløn eller pension, som efter overenskomsten kun kunne beskattes i dette land, fritaget for beskatning af de pågældende indtægter, så længe vedkommende forbliver hjemmehørende i Spanien.

Skattefritagelsen betyder, at der gives exemption uden progressionsforbehold, dvs. at pensionen ikke skal medregnes i den danske indkomstopgørelse og heller ikke indgå i skatteberegningen. 

Skattefritagelsen gælder også for andre pensioner, som vedkommende senere modtager, og som efter overenskomsten kun kunne beskattes i Spanien. Se § 3, stk. 1.

Hvis et ægtepar den 28. november 2007 var hjemmehørende i Spanien, og kun den ene ægtefælle modtog efterløn eller pension den 31. januar 2008, fritages den anden ægtefælle for beskatning af efterløn eller pension, som vedkommende senere modtager, og som efter ovennævnte overenskomst kun kunne beskattes i Spanien, så længe ægteparret forbliver hjemmehørende i Spanien. Se § 3, stk. 2.

Efterlevende ægtefælle

Det er Skatteministeriets opfattelse, at overgangsbestemmelsen også har virkning for en efterlevende ægtefælle, uanset at dennes ægtefælle er død inden den 31. januar 2008 og dermed ikke får pension udbetalt den 31. januar 2008. Det er en betingelse, at begge ægtefæller var hjemmehørende i Spanien den 28. november 2007 og at den afdøde ægtefælle var begyndt at modtage pension inden den 31. januar 2008.

Hvis ægtefællen er død inden den 28. november 2007, er den efterlevende ægtefælle derimod ikke omfattet af overgangsbestemmelsen, da parret i dette tilfælde ikke begge var hjemmehørende i Spanien den 28. november 2007. I en sådan situation anses den efterlevende ægtefælle for enlig på overgangstidspunktet den 28. november 2007.

Pension fra andet EU-land

Overgangsbestemmelserne har også virkning, hvis blot den ene af ægtefællerne modtog pension den 31. januar 2008 fra et EU-land. Det er en betingelse at begge ægtefæller var hjemmehørende i Spanien den 28. november 2007.

Ansøgning om pension før 1. februar 2008

Betingelsen for skattefrihed er også opfyldt, hvis en person den 28. november 2007 var hjemmehørende i Spanien og senest den 31. januar 2008 havde indleveret en ansøgning om udbetaling af pension eller efterløn, som kommer til udbetaling med tilbagevirkende kraft for en periode der ligger før 1. februar og derefter løbende.

Ansøgning om pension efter 31. januar 2008

Betingelsen for skattefrihed er derimod ikke opfyldt, hvis ansøgning om pension eller efterløn sker efter den 31. januar 2008, uanset om udbetaling sker med tilbagevirkende kraft for en periode der ligger før 1. februar 2008 og derefter løbende.

Betingelsen for skattefrihed er heller ikke opfyldt for en person, der vælger at udskyde ansøgning om pension eller efterløn, til efter den 31. januar 2008 uanset om personen måtte være berettiget til efterløn eller pension for en periode der ligger før 1. februar 2008.

Bemærk

►◄

►Personer omfattet af overgangsreglerne i § 3 i lov nr. 85 af 20. februar 2008, kan anvende disse regler, så længe personerne forbliver skattemæssigt hjemmehørende i Spanien ifølge den dagældende DBO. I overgangsreglerne anvendes således formuleringen “så længe vedkommende forbliver hjemmehørende i Spanien", mens indtræden af fuld dansk skattepligt ifølge KSL (kildeskatteloven) § 1 ikke nævnes.◄

►Dette er i overensstemmelse med, at hensigten med overgangsreglen er, at pensionister der allerede boede i Spanien ved fremsættelse af lovforslaget om bemyndigelse til opsigelse af DBO'en skal bevare skattefritagelsen vedrørende pensioner, så længe de forbliver boende i samme land. I bemærkningerne vedrørende § 3 er dette formuleret således: Skattefritagelsen gælder, så længe pensionisten forbliver hjemmehørende i det land, hvor den pågældende var hjemmehørende ved fremsættelsen af lovforslaget.
Genindtræden af fuld dansk skattepligt ifølge KSL (kildeskatteloven) § 1 kan ikke i sig selv føre til, at overgangsreglerne i § 3 i lov nr. 85 af 20. februar 2008 ikke længere har virkning. Den hidtidige praksis om, at overgangsreglerne i § 3 i lov nr. 85 af 20. februar 2008 ikke længere har virkning for personer, hvis fulde skattepligt til Danmark genindtræder, uanset at disse evt. opretholder bopæl i Spanien i forbindelse med, at den fulde skattepligt til Danmark genindtræder, kan dermed ikke opretholdes. Se SKM2022.136.SKTST. Styresignalet giver mulighed for genoptagelse fra og med indkomståret 2016.◄

►For så vidt angår personer, der inden opsigelsen af DBO'en havde dobbeltdomicil og blev anset for hjemmehørende i Spanien efter den dagældende DBO har overgangsbestemmelsen ikke længere virkning, hvis disse personer efter opsigelsen af DBO'en indretter sig på en sådan måde, at de ville være blevet anset for hjemmehørende i Danmark efter den dagældende DBO◄.

►◄

Se også

SKM2008.530.SKAT om de skattemæssige virkninger af opsigelsen af DBO'erne med Frankrig og Spanien.

Se også

Se også SKM2010.707.SKAT om nedslag for spanske skatter på fast ejendom efter EVSL (ejendomsværdiskatteloven) § 12.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.