Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.9.2.18.12.2 SNG - Gennemgang af DBO'en

Indhold

Dette afsnit indeholder en gennemgang af DBO'ens artikler, artikel 1 - 23.

Bemærk

Ved gennemgangen er det som udgangspunkt anført, om artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst fra 2017. Se DBO'en om den præcise ordlyd.

Se også OECD's modeloverenskomst afsnit C.F.8.2.2.1.32, som indeholder en nærmere gennemgang af de enkelte artikler i modeloverenskomsten.

Artikel 1: De af DBO'en omfattede personer

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen handler både om DBO'ens anvendelsesområde og spørgsmålet om, hvornår en person er hjemmehørende i DBO'ens forstand.

For at være hjemmehørende efter DBO'en stilles der ikke krav om, at personen bliver beskattet af sin globalindkomst. Se artikel 4, stk. 1.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 1, stk. 2 og artikel 1, stk. 3.

Se også

Se også

Artikel 2: De af DBO'en omfattede skatter

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.2 Artikel 2: Skatter omfattet af modeloverenskomsten om OECD's modeloverenskomst artikel 2.

Artikel 3: Nogle almindelige definitioner

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

"Danmark" betyder Kongeriget Danmark.

DBO'en omfatter ikke Færøerne og Grønland.

Definitionen af "international trafik" afviger fra modeloverenskomsten.

"International trafik" omfatter transport med ethvert transportmiddel. Definitionen omfatter ikke transport, som udelukkende sker mellem to steder i det ene land, selv om transporten sker med et transportmiddel, som ellers anvendes i international trafik. Se artikel 3, stk. 1, litra b.

Artiklen indeholder ikke en definition af "anerkendt pensionsinstitut".

Artiklen nævner ikke, at de kompetente myndigheder kan enes om en anden fortolkning. 

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.3 Artikel 3: Almindelige definitioner om OECD's modeloverenskomst artikel 3.

Artikel 4: DBO'ens gyldighedsområde

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Bestemmelsen findes ikke i OECD's modeloverenskomst.

DBO'en gælder også for indkomst af virksomhed i forbindelse med udforskning og udnyttelse af naturforekomster på kontinentalsoklen, der efter folkeretten hører under et lands højhedsret.

Se også

Se også DBO'en om indholdet af bestemmelsen.

Artikel 5: Indkomst af fast repræsentation

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

"Fast repræsentation" anvendes i stedet for fast driftssted.

Bygnings-, anlægs- eller monteringsarbejde betragtes som virksomhed udført gennem fast repræsentation, hvis dets varighed overstiger 24 måneder. Der er i overenskomsten mulighed for dispensation. Se artikel 5. stk. 4.

I artiklens stk. 5, litra a)-e), er det ikke en forudsætning for ikke at statuere fast repræsentation, at den aktivitet, der udøves, er af forberedende eller hjælpende karakter.

En virksomhed anses ikke som udøvet gennem en fast repræsentation, hvis udstillingsgenstande sælges efter en udstillingsafslutning. Se artikel 5, stk. 5, litra d.

Der er ikke fast repræsentation ved udøvelse af reklamevirksomhed, marketing eller ved udførelse af projekteringsarbejde, konstruktions- og projekteringsarbejde og videnskabelige forskningsarbejder. Herunder fælles udførelse af engineering, og forsøg med modeller af varer, maskiner og udstyr, udførelse af teknisk betjening af maskiner og udstyr, hvis denne virksomhed er af forberedende eller hjælpende karakter i forhold til personens hovedvirksomhed. En virksomhed anses ikke som udøvet gennem en fast repræsentation, hvis udstillingsgenstande sælges efter en udstillingsafslutning. Se artikel 5. stk. 5, litra f. 

Artiklen har ikke en bestemmelse svarende til OECD’s modeloverenskomst, stk. 4.1., om aktiviteter  på forretningsstedet eller forretningsstederne, der udgør komplementære funktioner, som er en del af et sammenhængende forretningsområde, og som ikke er omfattet af stk. 4 i OECD's modeloverenskomst. 

Af artiklens stk. 6 fremgår, at hvis en afhængig agent udøver kommerciel virksomhed i den anden stat, skal fast repræsentation anses at foreligge, når denne agent har en fuldmagt til at indgå aftaler, og almindeligvis benytter denne fuldmagt i denne anden stat.

Fast repræsentation skal ikke anses at foreligge, når sådan agent kun udøver de former for virksomhed, der er nævnt i stk. 5 i denne artikel.

Artiklens stk. 7 om uafhængige agenter indeholder ikke modeloverenskomstens bestemmelse om, at en personen ikke anses for at være en uafhængig agent, hvis personen udelukkende - eller næsten udelukkende - arbejder for et eller flere nært forbundne foretagender.

Artiklen har ikke en bestemmelse svarende til OECD's modeloverenskomst, stk. 8, som definerer, hvornår en person eller et foretagende er nært forbundet..

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.5 Artikel 5: Fast driftssted om OECD's modeloverenskomst artikel 5.

Artikel 6: Indkomst af international transportvirksomhed

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Bestemmelsen omfatter generelt indkomst ved international transportvirksomhed. Indkomsten kan kun beskattes af bopælslandet. Se artikel 8, stk. 1.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.8 Artikel 8: Fortjeneste ved skibs- og luftfart om OECD's modeloverenskomst artikel 8 om skibs- og luftfart.

Artikel 7: Indkomst af ophavsrettigheder og licenser

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst►, se afsnit C.F.8.2.2.12 om OECD's modeloverenskomst artikel 12◄.

Artiklen indeholder en detaljeret opremsning af, hvilke former for ophavsrettigheder og licenser den omfatter. Se artikel 7, stk. 2 og 3.

Artiklen omfatter også betaling, der modtages som vederlag for anvendelsen af eller retten til at anvende (leasing) industrielt, kommercielt eller videnskabeligt udstyr. Se artikel 7, stk. 3, litra a).

Endvidere omfatter artiklen betaling for ydelse af tekniske tjenester. Se artikel 7, stk. 3, litra b).

Se nærmere om Danmarks interne regler for beskatning af royalty i afsnit C.F.3.1.9 og om begrebet retmæssig ejer i afsnit C.F.8.2.2.10.1.3.

Se afsnit C.F.8.2.2.12.3 om tilbagebetaling af dansk royaltyskat.

Artikel 8: Udbytter

Artiklen afviger fra OECD’s modeloverenskomst, se nærmere om OECD’s modeloverenskomst artikel 10, C.F.8.2.2.10 Artikel 10: Udbytte.

Kildelandet kan beskatte udbytter med 15 pct., såfremt den retmæssige ejer af udbyttet er hjemmehørende i den anden kontraherende stat. Der er ikke noget krav om, at modtageren skal have en bestemt kapitalandel i det udbetalende selskab. Se artikel 8, stk. 1.

Det vil herefter afhænge af kildelandets interne regler, om beskatningsretten udnyttes. Se om Danmarks interne regler for beskatning af udbytte i selskabskonstruktioner samt om begrebet retmæssig ejer samt LL (ligningsloven) § 3 i afsnit C.D.8.10.5 Udbytteindtægter (begrænset skattepligt - selskaber). 

Bemærk

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 10, stk. 4, om erhvervsvirksomhed og artikel 10, stk. 5, om selskaber.

Se også

Se afsnit A.B.4.1.4.2 om tilbagebetaling af dansk udbytteskat. 

Artikel 9: Renter

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Renter kan kun beskattes i bopælslandet.

Bemærk

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel, 11, stk. 4, om erhvervsvirksomhed med fast driftssted, artikel 11, stk. 5, om renter fra fast sted og artikel 11, stk. 6, om særlig forbindelse mellem udbetaler og modtager.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.11 Artikel 11: Renter om OECD's modeloverenskomst artikel 11 om renter.

Artikel 10: Formuebeskatning

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Fast ejendom kan kun beskattes i det land, hvor ejendommen ligger. Se artikel 10, stk. 1.

Rørlig formue kan som udgangspunkt kun beskattes i ejerens bopælsland. Se artikel 10, stk. 3.

Rørlig formue, der tilhører en fast repræsentation, kan kun beskattes i kildelandet. Se artikel 10, stk. 4.

Bemærk

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 22, stk. 2, om erhvervsformue, artikel 22, stk. 3, om skibe og luftfartøjer og artikel 22, stk. 4, om alle andre arter af formue.

Denne artikel har kun praktisk betydning for ejendomsværdiskat, som anses for en partiel formueskat, da Danmark ikke har generel formuebeskatning.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.22 Artikel 22: Formue om OECD's modeloverenskomst artikel 22 om formue.

Artikel 11: Indkomst af formue

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Indkomst ved mageskifte beskattes i det land, hvor ejendommen ligger.

Indkomst ved salg, bytte, udlejning eller andre former for benyttelse af rørlig formue, beskattes i det land, hvor den pågældende er hjemmehørende.

Artiklen indeholder ikke en bestemmelse svarende til OECD-modeloverenskomstens artikel 13, stk. 3, om beskatning af fortjeneste ved slag af skibe og luftfartøjer, der har været anvendt i international trafik.

Artiklen indeholder heller ikke en bestemmelse svarende til OECD-modeloverenskomstens artikel 13, stk. 4, om kildelandsbeskatning af fortjeneste ved salg af aktier i ejendomsaktieselskaber. 

Bemærk

Denne bestemmelse afviger væsentligt fra modeloverenskomsten. Se DBO'en artikel 11 om indholdet af bestemmelsen.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.13 Artikel 13: Kapitalgevinster om OECD's modeloverenskomst artikel 13.

Artikel 12: Fysiske personers indkomster, herunder professorer, studerende og sportsfolk

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

183-dages-reglens anvendes inden for kalenderåret. For tekniske eksperter til anvendes en regel om 365 dage inden for to kalenderår, der følger hinanden. Se artikel 12, stk. 1.

I tilfælde, hvor både 183-dages-betingelsen og 365-dages-betingelsen er opfyldt, har Skatteministeriet oplyst, at bestemmelsen forstås så arbejdslandet har beskatningsretten til løn, der erhverves af en teknisk ekspert for virksomhed i dette land, når opholdet i arbejdslandet overstiger 365 dage inden for to på hinanden følgende kalenderår. Se TfS 1988, 575.

Eksempel på teknisk ekspert

Omfattende tekniske kundskaber havde betydning i forbindelse med udnævnelsen til direktør, og denne indsigt måtte antages at være en nødvendig forudsætning for varetagelsen af de med stillingen forbundne administrative og koordinerende funktioner. Den omhandlede direktør blev derfor anset for teknisk ekspert i relation til DBO'en. Se TfS 1995, 243 LR.

Lønindtægt fra et bygnings-, anlægs- og monteringsarbejde kan beskattes i arbejdslandet, hvis der er statueret fast repræsentation. Se artikel 12, stk. 2, litra a.

Vederlag for undervisning, forskning, deltagelse i videnskabelige, tekniske eller faglige konferencer, eller gennemførelse af regeringssamarbejdsprogrammer er fritaget for beskatning i opholdslandet i op til et år. Opholdet skal ske efter indbydelse af et statsorgan, en statsinstitution, en læreanstalt eller et videnskabeligt forskningsinstitut. Se artikel 12, stk. 2, litra b.

Studerende, licentiatstuderende og praktikanter beskattes ikke af stipendier de modtager fra kilder uden for opholdslandet. Fritagelsen gælder for det tidsrum, der er nødvendigt til at opfylde formålet med opholdet, men kan ikke overstige 6 år. Se artikel 12, stk. 2, litra c

Journalister og korrespondenter for presse, radio eller fjernsyn er fritaget for beskatning i arbejdslandet. Se artikel 12, stk. 2, litra d.

Desuden er personale på transportmidler samt personale ved turistorganisationerne fritaget for beskatning i arbejdslandet. Se artikel 12, stk. 2, litra e og f.

Indkomst ved turnévirksomhed og sportsstævner samt beløb for erstatning for skader på fysisk person er også fritaget for beskatning i kildelandet. Se artikel 12, stk. 2, litra g.

Se også

Se også

Artikel 13: Statsansatte

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Løn for varetagelse af offentligt hverv, der udføres af en statsborger i det land, der udbetaler lønnen, kan kun beskattes i dette land.

Personer, der arbejder i organisationer eller foretagender, der udøver kommerciel virksomhed, fx i danske kommercielle organisationer eller i sovjetiske udenrigshandelssammenslutninger anses ikke for at udøve offentlige hverv.

Bemærk

Offentlige pensioner er omfattet af artikel 14.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.19 Artikel 19: Offentligt hverv om OECD's modeloverenskomst artikel 19.

Artikel 14: Pensioner

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Statspensioner, private pensioner og sociale pensioner kan kun beskattes i kildelandet.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.18 Artikel 18: Pensioner om OECD's modeloverenskomst artikel 18.

Artikel 15: Andre indkomster

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.21 Artikel 21: Andre indkomster om OECD's modeloverenskomst artikel 21 om andre indkomster.

Artikel 16: Skattemæssige begunstigelser

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Bestemmelsen omfatter også andre institutioner og organisationer, der i de pågældende lande i skattemæssig sammenhæng kan sidestilles med

  • diplomatiske og konsulære repræsentationer
  • chefer for og medlemmer af diplomatisk personale samt medarbejdere ved disse repræsentationer, institutioner og organisationer, samt deres familiemedlemmer.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.28 Artikel 28: Medlemmer af diplomatiske repræsentationer og konsulære embeder om OECD's modeloverenskomst artikel 28.

Artikel 17: Undgåelse af skattemæssig diskriminering

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens

  • artikel 24, stk. 2 om statsløse personer
  • artikel 24, stk. 4, om renter og royalties
  • artikel 24, stk. 5, om forbundne foretagender
  • artikel 24, stk. 6, om hvilke skatter bestemmelsen finder anvendelse på.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.24 Artikel 24: Ikke-diskriminering om OECD's modeloverenskomst artikel 24.

Artikel 18: DBO'ens anvendelse

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Denne bestemmelse findes ikke i modeloverenskomsten.

Artiklen indeholder en mestbegunstigelsesregel.

Se også

Se også DBO'ens artikel 18 om indholdet af bestemmelsen.

Artikel 19: Udveksling af oplysninger

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomsten artikel 26, stk. 2, om behandling af oplysninger.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 26, stk. 4, om anmodning om oplysninger og artikel 26, stk. 5 om at nægte at afgive oplysninger.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.26 Artikel 26: Udveksling af oplysninger om OECD's modeloverenskomst artikel 26.

Artikel 20: Afgørelse af tvivlsspørgsmål

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Fristen for indgivelse af anmodning om indgåelse af gensidige aftaler er 2 år.

Anmodning om indledning af den gensidige aftaleprocedure kan kun indgives til den kompetente myndighed i bopælslandet.

Overenskomsten indeholder ingen metoder til ophævelse af dobbeltbeskatning. Denne mangel på metodebestemmelse betyder, at lempelse efter til DBO'en skal følge de nationale lempelsesregler, som findes i lovgivningen i de to lande.

Danmark giver creditlempelse efter LL (ligningsloven) § 33.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.25 Artikel 25: Gensidig aftaleprocedure (Mutual Agreement Procedure) om OECD's modeloverenskomst artikel 25.

Artikel 21: Territorial udvidelse

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.29 Artikel 29: Entitlement to benefits om OECD's modeloverenskomst artikel 29 om territorial udvidelse.

Artikel 22: DBO'ens ikrafttræden

DBO'en trådte i kraft den 3. juni 2002 og har virkning fra 1. januar 2003.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.30 Artikel 30: Territorial udvidelse om OECD's modeloverenskomst artikel 30 om ikrafttræden.

Artikel 23: DBO'ens ophør

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.31 Artikel 31: Ikrafttræden om OECD's modeloverenskomst artikel 31 om opsigelse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.