Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.9.2.14.8.3 Norden - Bistandskonvention og trækaftale

Indhold

Dette afsnit handler om den nordiske bistandsoverenskomst og trækaftale.

Afsnittet indeholder:

 • Aftale mellem de nordiske lande om bistand i skattesager (nordisk bistandskonvention)
 • Aftale om opkrævning og overførsel af skat (trækaftale).

Den 7. december 1989 indgik Danmark overenskomst med de nordiske lande om bistand i skattesager. Aftalen indeholder bl.a. regler om gensidig bistand med inddrivelse af skatter samt udveksling af oplysninger. Se BKI nr. 42 af 30.04.1992.

Mellem de nordiske lande er der indgået to supplerende aftaler (bistandsaftale og trækaftale) i forhold til BKI nr. 42 af 30.04.1992 artikel 20. Overenskomsterne foreligger som bilag i CIR nr. 174 af 03.12.1997.

Se også

Aftale mellem de nordiske lande om bistand i skattesager (nordisk bistandskonvention)

Aftalen svarer til dele af modeloverenskomsten. Se afsnit C.F.8.2.2.26 Artikel 26: Udveksling af oplysninger (artikel 26) om udveksling af oplysninger og afsnit C.F.8.1.2.1 Grundlag for udveksling af oplysninger om grundlag for udveksling af oplysninger. Se også afsnit G.A.3.6.2.2.3.1 Den nordiske bistandsaftale om den nordiske bistandsaftale.

Aftale om opkrævning og overførsel af skat (trækaftale)

Trækaftalen er en aftale, der skal forhindre, at der trækkes skat i 2 nordiske lande af samme indkomst. Hvis det efterfølgende viser sig, at skatten skulle have været betalt i et andet land, er der desuden regler om overførsel af den allerede betalte forskudsskat til det land, der har beskatningsretten. Se CIR nr. 174 af 03.12.1997, bilag 2. Aftalen omfatter ikke Grønland.

I de tilfælde, hvor trækaftalen begrænser de danske skattemyndigheders mulighed for at opkræve forskudsskat, kan lønmodtageren foretage frivillige indbetalinger af skatterater. Hvis lønmodtageren har lønindkomst fra Danmark, kan lønmodtageren alternativt anmode sin danske arbejdsgiver om at anvende en højere trækprocent, så skatten bliver betalt i løbet af året. En sådan anmodning om en højere trækprocent skal fremsættes skriftligt og kan kun fremsættes én gang inden for samme kalenderår. Indeholdelsesprocenten kan kun begæres forhøjet med et helt tal. Se KSL (kildeskatteloven) § 48, stk. 9, jf. § 24 i BEK nr. 2104 af 23.11.2021.

Kompetent myndighed og administration af trækaftalen:

Skattestyrelsen, Udland
Nordisk Træk
Sorsigvej 35
6760 Ribe

Henvendelse pr. mail til Nordisktraek@sktst.dk

I.Indledende bestemmelser

Artikel 1: Skatter som omfattes af overenskomsten

Denne overenskomst finder anvendelse på indkomstskatter som er omfattet af aftalen mellem de nordiske lande for at undgå dobbeltbeskatning.

Artikel 2: Definitioner

Medmindre andet fremgår af sammenhængen, har følgende udtryk disse betydninger:

 • "pension" betyder udbetalinger efter bestemmelserne i artikel 18 i aftalen mellem de nordiske lande for at undgå dobbeltbeskatning,
 • "skat" betyder slutskat eller forskudsskat, som skal erlægges til modregning i slutskatten. Hvis der kun benyttes slutskat eller forskudsskat, benyttes disse udtryk, så kildeskat på arbejdsindkomst og pension sidestilles med disse udtryk,
 • "bopælsstaten" betyder det land, hvor en person er hjemmehørende,
 • "arbejdsstaten" betyder det land, hvor en person udfører arbejde, som er omfattet af denne overenskomst, og hvor personen ikke bor,
 • "den ansøgende stat" betyder det land, som anmoder et andet land om at overføre skat,
 • "den anmodede stat" betyder det land, som fra et andet land bliver anmodet om at overføre skat.

At forskudsskat er betalt, betyder at skatten er betalt eller indeholdt i en arbejdstagers løn eller pensionsudbetaling, også selvom skatten ikke er indbetalt til skattemyndighederne i det land, der er anmodet om at overføre skat.

Andre udtryk, der forekommer både i denne overenskomst og DBO'en, skal have den betydning, som udtrykket har efter denne aftale.

Ethvert udtryk som ikke er omtalt i denne artikel, skal tillægges den betydning, som det har på dette tidspunkt i det lands interne skattelovgivning som anvender overenskomsten.

II Opkrævning af skat af arbejdsindkomst

Artikel 3: Forskudstræk i bopælslandet

Hvis det antages af bopælslandet (Danmark), at arbejdet i ét af de andre nordiske lande ikke kommer til at vare i en eller flere perioder, der tilsammen vil overstige 183 dage inden for en 12 måneders periode, og det står klart, at vederlaget betales af eller for en arbejdsgiver, der er hjemmehørende i Danmark, skal der betales forskudsskat til Danmark. Se artikel 3, stk. 1,

Skattemyndigheden i arbejdslandet, fx Norge, skal i sådanne tilfælde undlade at kræve forskudsskat. Det er dog en forudsætning, at det ved skriftlig meddelelse fra de danske myndigheder godtgøres, at indeholdelse af forskudsskat sker her. Dette sker ved udstedelse af blanket NT 1 (02.015), der attesteres af Skattestyrelsen.

Anser bopælslandet at det vederlag som udbetales, skal belaste et fast driftssted i arbejdslandet, skal bopælslandet ikke indeholde forskudsskat. Se artikel 3, stk. 2.

I tilfælde, hvor det efterfølgende viser sig, at arbejdet i Norge kommer til at vare mere end 183 dage eller belaste et fast driftssted i Norge, overgår beskatningsretten til Norge, som herefter skal have forskudsskatten indbetalt.

Skattemyndighederne i arbejdslandet (Norge) underretter skattemyndighederne i bopælslandet (Danmark) om, at forskudsskatten trækkes i arbejdslandet (Norge). Dette sker ved hjælp af blanket NT 3 (02.017) eller lignende dokumentation, fx kopi af norsk skattekort. Når meddelelsen er modtaget, skal skattemyndigheden i bopælslandet (Danmark) efter anmodning fra arbejdstager udstede en blanket NT 2 (02.016), hvorefter de danske skattemyndigheder bekræfter, at der ikke skal trækkes forskudsskat i Danmark. Se artikel 3, stk. 3.

Artikel 4: Forskudsskat i arbejdslandet (kildelandet)

Skal vederlaget beskattes i arbejdsstaten efter DBO'en, kan forskudsskat opkræves i denne stat.

Der skal ske underretning som i artikel 3. Når bopælslandet har modtaget underretning fra arbejdsstaten, skal bopælslandet ikke længere opkræve forskudsskat.

Artikel 5: Arbejdsudleje

Finder skattemyndighederne i arbejdslandet, at der foreligger udleje af arbejdskraft, kan forskudsskat opkræves der.

Det beror på en samlet bedømmelse om arbejdstager er arbejdsudlejet. Udgangspunktet, når arbejdstager stilles til rådighed af en anden person, for at udføre arbejde i en andens virksomhed i arbejdslandet, er at arbejdstageren er arbejdsudlejet. Det er en betingelse, at denne virksomhed er hjemmehørende eller har fast driftssted i arbejdslandet og at udlejeren ikke er ansvarlig for og ikke bærer risikoen for arbejdsresultatet. Se artikel 5, stk. 1.

Ved bedømmelsen skal der især lægges vægt på

 • om den overordnede ledelse af arbejdet påhviler hvervgiveren,
 • om arbejdet udføres på en arbejdsplads, som hvervgiveren disponerer over, og som han bærer ansvaret for,
 • om vederlaget til udlejeren beregnes efter den tid, arbejdstageren har brugt, eller om der er anden sammenhæng mellem vederlaget og den løn arbejdstageren får,
 • om hovedparten af arbejdsredskaber og materiel stilles til rådighed af hvervgiveren og
 • om udlejeren ikke ensidigt fastsætter antallet af arbejdstagere og deres kvalifikationer.

Se artikel 5, stk. 2.

Der skal ske underretning som i artikel 3. Når bopælslandet har modtaget underretning fra arbejdslandet, skal bopælslandet ikke længere opkræve forskudsskat. Se artikel 5, stk. 3.

Se også

Se også afsnit

 • C.F.3.1.4.1 om arbejdsudleje - nye regler 
 • KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1, nr. 3.

Artikel 6: Gensidig aftale ved uenighed om opkrævning af forskudsskat

Er de to lande uenige om hvem der skal opkræve forskudsskatten, skal spørgsmålet afgøres ved gensidig aftale mellem de kompetente myndigheder i de kontraherende lande. Se artikel 6, stk. 1.

Når landene ikke til enighed, må der indtil spørgsmålet er afgjort, ikke opkræves skat i

 • arbejdslandet, hvis spørgsmålet skal afgøres efter artikel 3,
 • bopælslandet, hvis spørgsmålet skal afgøres efter artikel 4 eller 5.

Se artikel 6, stk. 2.

Artikel 7: Grænsegængere

Hvis der i DBO'en eller i særskilte overenskomster er bestemmelser om grænsegængere, skal bestemmelserne i artikel 3-6 ikke anvendes på sådan indkomst. Se artikel 7, stk. 1.

III Overførsel af skat

Artikel 8: Generelt om overførsel af skat

Er der betalt forskudsskat af arbejdsindkomst, pension eller indkomst ved erhvervsvirksomhed, kan den betalte skat, efter anmodning fra den kompetente myndighed i bopælslandet, overføres til dette land for der at blive godskrevet den skattepligtige som skat på indkomsten.

Artikel 9: Anmodning om overførsel af skat eller pension af forskudsskat

Er forskudsskat af arbejdsindkomst eller pension betalt i et andet land end det, som efter DBO'en har beskatningsretten, skal skatten overføres til det land der har beskatningsretten, når landet har anmodet om det. Anmodningen skal være kommet frem til den kompetente myndighed i Danmark (Skattestyrelsen, Nordisktraek@sktst.dk) og på Færøerne senest 1. februar, i Norge senest 1. april og i Finland, Island og Sverige senest 31. maj i det år, der følger indkomståret. Se artikel 9, stk. 1 og 2.

Det beløb der overføres skal ikke være større end den forskudsskat, der skulle være blevet betalt til det land der har beskatningsretten efter lovgivningen i det land. Beløbet skal heller ikke være større end beløb, der er betalt til forskudsskat i det anmodede land. Er indkomsten skattefri i det anmodede land, hindre det ikke overførsel af forskudsskat, som efter de foreliggende oplysninger på opkrævningstidspunktet burde være betalt i dette land. Se artikel 9, stk. 3.

Praksis ved overførsel af skat til et andet nordisk land (minimum 2.500 kr.)

I de tilfælde, hvor den skattepligtige indberetter via tastselv, og anmoder om lempelse ved skatteberegningen, fordi et arbejde for en dansk arbejdsgiver er udført i et af de øvrige nordiske lande, skal den danske skattemyndighed, før eventuel overskydende skat udbetales, fremsende en forespørgsel til det pågældende land, hvor den skattepligtige har udført arbejde, om det andet land har et skattekrav på den skattepligtige. Dette gøres ved hjælp af blanket NT 5.

Hvis det andet nordiske land har et skattekrav på den skattepligtige og ønsker forskudsskatten overført, skal landet anmode Skattestyrelsen om overførsel af skat. Det sker ved blanket NT 4.

Skattestyrelsen, Nordisk Træk, fremsender herefter den modtagne NT 4 blanket til told- og skatteforvaltningen, og anmoder om at årsopgørelsen ændres for det pågældende år og overføre overskydende skat til Skattestyrelsen, Nordisk Træk.

Skattestyrelsen, Nordisk Træk, foretager afregning til de udenlandske myndigheder og eventuel restbeløb renteberegnes og returneres til den skattepligtiges told- og skatteforvaltning til udbetaling til den skattepligtige efter eventuel modregning i danske krav.

Hvis det viser sig, at Danmark har beskatningsretten til en indkomst, som en skattepligtig har tjent ved arbejde i et af de andre nordiske lande, fremsendes anmodning om overførsel af skat på blanket NT 4 til Skattestyrelsen, Nordisk Træk. Herefter foranlediger Skattestyrelsen skatten overført til Danmark.

Når skatten er modtaget, udfærdiger Skattestyrelsen, Nordisk Træk, en fiktiv oplysningsseddel (s74), hvor den modtagne skat anføres som indeholdt A-skat. Oplysningssedlen fremsendes herefter til den told- og skatteforvaltning, der har bedt om oplysningssedlen til manuel indberetning til slutsystemet. Herefter udskrives der en ændret årsopgørelse.

Artikel 10: Anmodning af overførsel af skat inden 3 år efter indkomstårets udløb

Fremsættes der anmodning om overførsel af skat inden 3 år efter indkomstårets udløb, skal skat, der er betalt i det anmodede land, overføres til det land, som efter DBO'en har fortrinsret til at beskatte indkomsten. Anmodningen skal fremsættes efter de tidspunkter, der er nævnt i artikel 9, men inden 3 år efter indkomstårets udløb. Blanket NT 4 (02.018). Se artikel 10, stk. 1.

Det anmodede land kan begrænse overførslen til det beløb, som den betalte skat overstiger skattekravet i indkomståret med, efter indkomsten er fritaget for beskatning eller efter credit er indrømmet for den endelige skat af indkomsten i det land, der har anmodet om overførslen. Se artikel 10, stk. 2.

Artikel 11: Anmodning af overførsel af skat senere end 3 år efter indkomstårets udløb

Fremsættes der anmodning om overførsel af skat senere end 3 år efter indkomstårets udløb, kan overførsel ske efter artikel 10. Beløbet, der overføres, kan dog begrænses yderligere af det anmodede land til andre krav, der ikke vedrører indkomståret. Blanket NT 4 (02.018). Se artikel 11.

Artikel 12: Tilbagebetaling

Er der betalt forskudsskat i flere lande, skal det land, der efter artikel 6, ikke skal opkræve skatten, tilbagebetale skatten. Blanket NT 5 (02.019). Se artikel 12, stk. 1.

Opstår der spørgsmål om tilbagebetaling af skat og har et land anmodet om tilbagebetaling på blanket NT 4 (02.018), skal tilbagebetalingen afvente at landet har fremsat anmodning om overførsel af skatten indenfor det tidsrum, der er angivet i artikel 9, stk. 2. Hvis den skattepligtige selv anmoder om tilbagebetaling af skatten, skal stk. 3 anvendes. Se artikel 12, stk. 2.

Skal der ske tilbagebetaling af for meget betalt skat af indkomst, der er erhvervet i et andet land, og dette land ikke har fremsat krav om overførsel, skal dette land underrettes om det på blanket NT 5 (02.019), inden tilbagebetalingen finder sted. Ønsker det andet land skatten overført, skal der sendes et krav på blanket NT 4 (02.018), inden 30 dage efter underretningen. Se artikel 12, stk. 3.

Artikel 13: Rente

Der skal ikke betales rente af det overførte beløb. Se artikel 13.

Artikel 14: Underretning og anmodninger

Underretning efter artikel 3-6 skal indeholde oplysning om

 • arbejdstagers navn og fødselsdato samt adresse og beskatningssted i begge lande,
 • arbejdsgiverens navn og adresse i begge lande, og
 • det tidsrum som forskudsskatten er betalt for.

Er oplysningerne ikke tilstrækkelige til at danne grundlag for en beslutning om, at forskudsskattetræk ikke skal foretages, skal der straks underrettes om det til det pågældende land. Se artikel 14, stk. 1.

Underretninger efter artikel 12, skal indeholde oplysninger om

 • den skattepligtiges navn og fødselsdato/identifikationsnummer og adresse i begge lande,
 • den indkomst og indkomstperiode, som tilbagebetalingen vedrører,
 • arbejdsgiverens/udbetalerens navn og adresse (i tilfælde af arbejdsindkomst eller pension), og
 • den skattepligtiges civilstand.

Se artikel 14, stk. 2.

Anmodning om overførsel af skat efter artiklerne 9-11 skal indeholde oplysninger om:

 • arbejdstagers navn og fødselsdato samt adresse og beskatningssted i begge lande,
 • den indkomst og indkomstperiode, som skatten vedrører, og
 • det beløb, der skal overføres.

Se artikel 14, stk. 3.

Meddelelserne skal så vidt muligt også indeholde arbejdstagerens personnummer i begge lande, samt arbejdsgiverens identifikationsnummer i begge lande og meddelelserne eller anmodningerne sendes gennem de kompetente myndigheder i landene. Se artikel 14, stk. 4 og 5.

Blanketter til brug for skattefritagelser:

 • NT 1 (02.015)
  Erklæring om indeholdelse af forskudskat i Danmark ved arbejde for dansk arbejdsgiver i et andet nordisk land - attesteres af Skattestyrelsen.
 • NT 2 (02.016)
  Erklæring om fritagelse for skattetræk i løn erhvervet fra dansk arbejdsgiver for arbejde udført i et andet nordisk land - attesteres af Skattestyrelsen.
 • NT 3 (02.017)
  Meddelelse om at træk af a-skat sker i arbejdsstaten - attesteres af Skattestyrelsen.

Blanketter til brug for tilbud eller krav om overføring af skat i forbindelse med TRÆKAFTALEN:

 • NT 4 (02.018)
  Krav om overføring af skat i henhold til Nordisk overenskomst om opkrævning og overførsel af skat (trækaftalen) - udfyldes af Skattestyrelsen og sendes til Skattestyrelsen, Nordisktraek@sktst.dk.
 • NT 5 (02.019)
  Tilbud om overføring af skat i henhold til Nordisk overenskomst om opkrævning og overførsel af skat (trækaftalen) - udfyldes af Skattestyrelsen og sendes til Skattestyrelsen, Nordisktraek@sktst.dk.
 • NT 4 S (02.022)
  Krav om overføring af selskabsskat i henhold til Nordisk overenskomst og overførsel af skat (trækaftalen) - udfyldes af Skattestyrelsen og sendes til Skattestyrelsen, Nordisktraek@sktst.dk.
 • NT 5 S (02.023)
  Tilbud om overføring af skat i henhold til Nordisk overenskomst om opkrævning og overførsel af skat (trækaftalen) - udfyldes af Skattestyrelsen og sendes til Skattestyrelsen, Nordisktraek@sktst.dk.

Artikel 15: Overenskomstens anvendelse

De kompetente myndigheder i de kontraherende lande kan aftale nærmere om anvendelsen af bestemmelserne i overenskomsten. Se artikel 15.

Artikel 16: Ikrafttræden

Overenskomsten træder i kraft den 1. januar 1998 og finder anvendelse på sager, som efter ikrafttrædelsen er indgået til den kompetente myndighed i det anmodede land. Se artikel 16.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.