Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.9.2.11.6.2 Korea - Gennemgang af DBO'en

Indhold

Dette afsnit indeholder en gennemgang af DBO'ens artikler, artikel 1 - 28 og den tilhørende protokol, punkt 1 - 5.

Bemærk

Ved gennemgangen er det som udgangspunkt anført, om artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst fra 2017. Se DBO'en om den præcise ordlyd.

Se også OECD's modeloverenskomst afsnit C.F.8.2.2.1.32, som indeholder en nærmere gennemgang af de enkelte artikler i modeloverenskomsten.

Artikel 1: De af DBO'en omfattede skattepligtige

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. 

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 1, stk. 2 og artikel 1, stk. 3.

Se afsnit C.F.8.2.2.1 Artikel 1: Personer omfattet af overenskomsten om OECD's modeloverenskomst artikel 1.

Artikel 2: De af DBO'en omfattede skatter

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.2 Artikel 2: Skatter omfattet af modeloverenskomsten om OECD's modeloverenskomst artikel 2.

Bemærk

Koreansk skat omfatter den koreanske forsvarstillægsskat. Se protokollen, punkt 1.

Artikel 3: Almindelige definitioner

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

"Danmark" betyder Kongeriget Danmark og dækker også ethvert område, hvor Danmark efter sin lovgivning og efter folkeretten kan udøve højhedsrettigheder med hensyn til udforskning og udnyttelse af kontinentalsoklens naturforekomster.

Færøerne og Grønland er ikke omfattet af DBO'en.

Definitionen af "international trafik" afviger fra modeloverenskomsten. International trafik betyder i denne overenskomst enhver transport med skib eller luftfartøj, der drives af et foretagende i en kontraherende stat, bortset fra tilfælde, hvor skibet eller luftfartøjet udelukkende drives mellem pladser i den anden kontraherende stat.

Artiklen indeholder ikke en definition af "anerkendt pensionsinstitut".

Artiklen nævner ikke, at de kompetente myndigheder kan enes om en anden fortolkning.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.3 Artikel 3: Almindelige definitioner om OECD's modeloverenskomst artikel 3.

Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. 

Artikel 4, stk. 1 nævner ikke anerkendte pensionsinstitutter. Artikel 4, stk. 3 nævner ikke kravet om indgåelse af en aftale mellem de to landes kompetente myndigheder.

Se afsnit C.F.8.2.2.4 Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted om OECD's modeloverenskomst artikel 4.

Artikel 5: Fast driftssted

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Bygnings-, anlægs-, installations- eller monteringsarbejder samt personlige tjenesteydelser (tilsyn, teknisk bistand og lignende) i forbindelse hermed af en varighed på mere end 6 måneder udgør et fast driftssted. Se artikel 5, stk. 2, litra g og h.

I artiklens stk. 3, litra a)-d), er det ikke en forudsætning for ikke at statuere fast driftssted, at den aktivitet, der udøves, er af forberedende eller hjælpende karakter.

Artiklen har ikke en bestemmelse svarende til OECD’s modeloverenskomst, stk. 4.1., om aktiviteter  på forretningsstedet eller forretningsstederne, der udgør komplementære funktioner, som er en del af et sammenhængende forretningsområde, og som ikke er omfattet af stk. 4 i OECD's modeloverenskomst.

Af artikel 5, stk. 4, fremgår, at en uafhængig agent, som udfører virksomhed i den ene stat for et foretagende i den anden stat, skal anses for at være et fast driftssted i den førstnævnte stat, såfremt han i denne stat har og sædvanligvis udøver en fuldmagt til at indgå aftaler i foretagendets navn, medmindre hans virksomhed er begrænset til indkøb af varer eller indsamling af oplysninger for foretagendet..

Artiklens stk. 5 om uafhængige agenter indeholder ikke modeloverenskomstens bestemmelse om, at en personen ikke anses for at være en uafhængig agent, hvis personen udelukkende - eller næsten udelukkende - arbejder for et eller flere nært forbundne foretagender.

Artiklen har ikke en bestemmelse svarende til OECD's modeloverenskomst, stk. 8, som definerer, hvornår en person eller et foretagende er nært forbundet.

Bemærk

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 5, stk. 4, litra f, om opretholdelsen af et fast driftssted, udelukkende for at kombinere omstændigheder, der i øvrigt er nævnt i bestemmelsen.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.5 Artikel 5: Fast driftssted om OECD's modeloverenskomst artikel 5.

Artikel 6: Indkomst af fast ejendom

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.6 Artikel 6: Indkomst af fast ejendom om OECD's modeloverenskomst artikel 6.

Artikel 7: Fortjeneste ved forretningsvirksomhed

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder en bestemmelse om fradrag for omkostninger, som foretagendet har afholdt for det faste driftssted. Det gælder også for generalomkostninger til ledelse og administration. Se artikel 7, stk. 3.

Fortjeneste skal ikke henføres til et fast driftssted, hvis det faste driftssted kun har foretaget vareindkøb for foretagendet. Se artikel 7, stk. 4.

Bemærk

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 7, stk. 3, om sekundær justering.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.7 Artikel 7: Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed om OECD's modeloverenskomst artikel 7.

Artikel 8: Skibs- og luftfart

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.8 Artikel 8: Fortjeneste ved skibs- og luftfart om OECD's modeloverenskomst artikel 8.

Danmark kan kun beskatte den del af fortjenesten i SAS, som erhverves af den danske partner i SAS. Se protokollen, punkt 2.

Artikel 9: Indbyrdes afhængige foretagender

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 9, stk. 2, om sekundær justering.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.9 Artikel 9: Forbundne foretagender om OECD's modeloverenskomst artikel 9.

Artikel 10: Udbytter

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst, se nærmere om OECD's modeloverenskomst artikel 10 C.F.8.2.2.10 Artikel 10: Udbytte

Kildelandet kan beskatte udbytter med 15 pct., såfremt den retmæssige ejer af udbyttet er hjemmehørende i den anden kontraherende stat.

Det vil herefter afhænge af kildelandets interne regler, om beskatningsretten udnyttes. Se om Danmarks interne regler for beskatning af udbytte i selskabskonstruktioner samt om begrebet retmæssig ejer samt LL (ligningsloven) § 3 i afsnit C.D.8.10.5 Udbytteindtægter (begrænset skattepligt - selskaber)

Se også

Se afsnit A.B.4.1.4.2 Tilbagebetaling af udbytteskat om tilbagebetaling af dansk udbytteskat.

Artikel 11: Renter

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Renter kan beskattes i kildelandet med højst 15 pct. af bruttobeløbet. Se artikel 11, stk. 2. Danmark har ikke intern hjemmel til at beskatte begrænset skattepligtige fysiske personer af renter.

Renter, som betales til regeringen eller til en af dens lokale myndigheder, til nationalbanken eller til nogen organisation eller virksomhed, herunder et finansieringsinstitut, der i det hele ejes af regeringen eller nationalbanken eller af begge, er fritaget for skat. Se artikel 11, stk. 3.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.11 Artikel 11: Renter om OECD's modeloverenskomst artikel 11.

Artikel 12: Royalties

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst, se nærmere om OECD's modeloverenskomst artikel 12 i afsnit C.F.8.2.2.12 Artikel 12: Royalties.

Royalties kan beskattes i både bopælslandet og kildelandet. Kildelandet kan beskatte royalties med højst 10 pct. af bruttobeløbet, når der er tale om industriel investering, og højst 15 pct. af bruttobeløbet i alle andre tilfælde. Se artikel 12, stk. 1 og 2, og protokollen, punkt 3.

"Royalties" omfatter også bånd til fjernsyn eller radio, anvendelsen af eller retten til at benytte (leasing) industrielt, kommercielt eller videnskabeligt udstyr, herunder skibe og luftfartøjer udlejet på bareboat-charter kontrakt (udlejet uden besætning). Se artikel 12, stk. 3.

Royalties skal anses for at stamme fra det land, hvor den person, som betaler royalties, er hjemmehørende. Hvis royalties betales fra et fast driftssted i et land, anses de for at stamme derfra, se artikel 12, stk. 5. Det vil herefter afhænge af kildelandets interne regler, om beskatningsretten kan udnyttes. Se nærmere om Danmarks interne regler for beskatning af royalty i afsnit C.F.3.1.9 og om begrebet retmæssig ejer i afsnit C.F.8.2.2.10.1.3 Modtager af udbytte.

Se afsnit C.F.8.2.2.12.3 Beskatningsretten til royalties om tilbagebetaling af dansk royaltyskat.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.12 Artikel 12: Royalties om OECD's modeloverenskomst artikel 12.

Artikel 13: Fortjeneste ved afhændelse af formuegenstande

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 13, stk. 4, om kildelandsbeskatning af fortjeneste ved salg af aktier i ejendomsaktieselskaber. Denne fortjeneste er derfor omfattet af artikel 13, stk. 4 (opsamlingsbestemmelse).

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.13 Artikel 13: Kapitalgevinster om OECD's modeloverenskomst artikel 13.

Artikel 14: Personligt arbejde i tjenesteforhold, samt frit erhverv

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen omfatter også vederlag for frit erhverv. Se artikel 14, stk. 1.

183-dages-reglen anvendes i forhold til kalenderåret. Se artikel 14, stk. 2, litra a.

Vederlag for personligt arbejde, der udføres ombord på et skib eller et luftfartøj, der anvendes i international trafik af et foretagende hjemmehørende i en kontraherende stat, kan kun beskattes i denne stat.

Lønindkomst, som en person, der er hjemmehørende i Danmark, har tjent ved arbejde ombord på et af SAS' luftfartøjer i international trafik, kan kun beskattes i Danmark. Se protokollen, punkt 4.

Se også

Se også

Artikel 15: Bestyrelseshonorar

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.16 Artikel 16: Bestyrelseshonorar om OECD's modeloverenskomst artikel 16.

Artikel 16: Kunstnere og sportsfolk

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Kildelandet kan ikke beskatte vederlag til optrædende kunstnere og sportsfolk efter artikel 16, når besøget i kildelandet i væsentligt omfang er støttet af offentlige midler fra bopælslandet. Se artikel 16, stk. 3.

Bemærk

Artikel 16 anvendes ikke på optrædende kunstnere og sportsfolk, der er offentligt ansat. De er enten omfattet af artikel 18, stk. 1, eller artikel 14 eller 15, hvis der er tale om offentlig erhvervsvirksomhed. Se artikel 18, stk. 2.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.17 Artikel 17: Entertainere og sportsudøvere om OECD's modeloverenskomst artikel 17..

Artikel 17: Pensioner og udbetalinger i henhold til socialforsikringslovgivningen

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Private pensioner, der stammer fra et tidligere ansættelsesforhold, kan beskattes i kildelandet. Se artikel 17, stk. 1.

Sociale ydelser, fx folkepension, kan kun beskattes i kildelandet. Se artikel 17, stk. 2.

Bemærk

Private pensioner, der ikke stammer fra et tidligere ansættelsesforhold, er ikke omfattet af artikel 17. Da DBO'en ikke indeholder en artikel om anden indkomst svarende til OECD's modeloverenskomst artikel 21, kan hvert land beskatte indkomsten efter interne regler.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.18 Artikel 18: Pensioner om OECD's modeloverenskomst artikel 18.

Artikel 18: Offentlige hverv

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen anvendes også på vederlag og pensioner, der udbetales fra visse statsejede foretagender, fx Danmarks Nationalbank. For så vidt angår Korea, gælder den for vederlag eller pensioner, som udbetales af The Bank of Korea, Korea Exchange Bank, Korea Trade Promotion Corporation og andre statslige foretagender. Se artikel 18, stk. 3.

Bemærk

Vederlag til optrædende kunstnere og sportsfolk, der er offentligt ansat, er omfattet af artikel 18 og ikke af artikel 16.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.19 Artikel 19: Offentligt hverv om OECD's modeloverenskomst artikel 19.

Artikel 19: Professorer og lærere

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Bestemmelsen findes ikke i OECD's modeloverenskomst.

Professorregel

Vederlag for undervisning eller forskning under midlertidigt ophold beskattes ikke i opholdslandet, hvis:

 • personen er hjemmehørende i det andet land på det tidspunkt, hvor han indleder besøg i opholdslandet
 • opholdet ikke overstiger 2 år fra ankomsten til opholdslandet
 • opholdet hovedsageligt sker med det formål at undervise eller forske
 • opholdet sker efter indbydelse fra staten eller et universitet eller anden statsanerkendt undervisningsanstalt
 • personen fortsat beskattes som hjemmehørende i bopælslandet

Se protokollen, punkt 5.

Se også

Se også

Artikel 20: Studerende og praktikanter

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Skattefritagelse efter artikel 20, stk. 1 og 2, kan højst gives i 5 år fra den studerendes første ankomst til opholdslandet.

Studerende ved et universitet, et kollegium, en skole eller lignende og godkendte handelslærlinge, der umiddelbart før besøget i opholdslandet var hjemmehørende i det andet land, beskattes ikke i opholdslandet af:

 • enhver understøttelse fra udlandet til sit underhold, undervisning eller uddannelse
 • vederlag for arbejde i tjenesteforhold i opholdslandet, som ikke overstiger 20.000 kr. eller det tilsvarende beløb i koreansk valuta inden for et kalenderår, og som skal dække udgifter til underhold, undervisning eller uddannelse. Se artikel 20, stk. 1.

Beløbet på 20.000 kr. nedsættes ikke, selv om den studerende kun opholder sig i Danmark en del af et kalenderår.

Artiklen omfatter også studerende og forskere, der umiddelbart før besøget i opholdslandet var hjemmehørende i det andet land, og som modtager stipendier, understøttelser eller belønninger fra en videnskabelig, undervisningsmæssig, religiøs eller velgørende organisation eller som led i et offentligt, teknisk bistandsprogram. Se artikel 20, stk. 2.

For disse personer gælder skattefritagelsen:

 • stipendiet mv., uanset om det udbetales fra udlandet eller opholdslandet,
 • alle beløb modtaget fra udlandet til sit underhold, undervisning eller uddannelse,
 • vederlag for arbejde i tjenesteforhold i opholdslandet, som har tilknytning til studiet eller forskningen eller er en følge deraf, og som ikke overstiger 20.000 kr. eller det tilsvarende beløb i koreansk valuta inden for et kalenderår

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.20 Artikel 20: Studerende om OECD's modeloverenskomst artikel 20.

Artikel 21: Ophævelse af dobbeltbeskatning

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Begge lande giver almindelig creditlempelse på skat af indkomst, som efter overenskomsten kan beskattes i det andet land.

Danmark indrømmer matching credit for visse koreanske skatter, der er eftergivet eller nedsat ud fra et udviklingssynspunkt. Se artikel 21, stk. 4.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.23 Artikel 23 A og 23 B: Metoder til ophævelse af dobbeltbeskatning om OECD's modeloverenskomst artikel 23.

Artikel 22: Ikke-diskriminering

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 24, stk. 1, sidste pkt., om hjemmehørende i andre lande.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 24, stk. 2, om statsløse personer.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.24 Artikel 24: Ikke-diskriminering om OECD's modeloverenskomst artikel 24.

Artikel 23: Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen fastsætter ikke frister for indgivelse af anmodning om indledning af gensidige forhandlinger eller ansættelsesfrister.

Anmodning om indledning af den gensidige aftaleprocedure kan kun indgives til den kompetente myndighed i bopælslandet.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 25, stk. 5, om voldgift.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.25 Artikel 25: Gensidig aftaleprocedure (Mutual Agreement Procedure) om OECD's modeloverenskomst artikel 25.

Artikel 24: Udveksling af oplysninger

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 26, stk. 4, om anmodning om oplysninger og artikel 26, stk. 5, om at nægte at afgive oplysninger.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.26 Artikel 26: Udveksling af oplysninger om OECD's modeloverenskomst artikel 26.

Artikel 25: Diplomatiske og konsulære embedsmænd

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.28 Artikel 28: Medlemmer af diplomatiske repræsentationer og konsulære embeder om OECD's modeloverenskomst artikel 25.

Artikel 26: Territorial udvidelse

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.29 Artikel 29: Entitlement to benefits om OECD's modeloverenskomst artikel 2.2.29 om territorial udvidelse.

Artikel 27: Ikrafttræden

DBO'en trådte i kraft den 8. januar 1979 og har virkning for indkomster,

 • der ikke er omhandlet i artikel 18, og som erhverves fra den 1. januar 1979,
 • der er omhandlet i artikel 18, og som erhverves fra den 1. januar 1973.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.30 Artikel 30: Territorial udvidelse om OECD's modeloverenskomst artikel 30 om ikrafttræden.

Artikel 28: Opsigelse

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.31 Artikel 31: Ikrafttræden om OECD's modeloverenskomst artikel 31 om opsigelse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.