Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.8.3.1.2 Artikel 2: Fortolkning af udtryk

Dette afsnit handler om fortolkning af udtryk i den multilaterale konvention (MLI'en).

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Omfattet skatteaftale
  • Part
  • Kontraherende jurisdiktion
  • Underskriver
  • Generel fortolkningsregel

Regel

Artikel 2 definerer forskellige udtryk, som anvendes i konventionen, og som ved anvendelse af konventionen har den angivne betydning.

Omfattet skatteaftale

Udtrykket "omfattet skatteaftale" betyder en aftale om undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomstskatter. Aftalen skal være i kraft mellem to eller flere parter i konventionen, og hver part skal have foretaget en notifikation til depositaren, hvori aftalen er anført som en aftale som ønskes omfattet af konventionen. Begge/alle parter i en aftale skal således melde den pågældende aftale ind, før den bliver en "omfattet skatteaftale", hvor konventionens bestemmelser gælder.

Generalsekretæren for OECD er depositar for konventionen og eventuelle tillægsprotokoller. Se nærmere MLI'ens artikel 39 og afsnit C.F.8.3.1.39 Artikel 39: Depositaren herom.

Der findes landene imellem mange dobbeltbeskatningsoverenskomster, som omfatter såvel indkomstskatter som formueskatter. Det gælder også for Danmarks vedkommende. Sådanne overenskomster er omfattet af definitionen af udtrykket "omfattet skatteaftale" på lige fod med overenskomster, der alene omfatter indkomstskatter. Overenskomster, der alene gælder for skibs- og luftfart, er derimod ikke omfattet.

Part

Udtrykket "part" betyder en stat eller en jurisdiktion (som ikke er en selvstændig stat), for hvilken konventionen er i kraft.

Kontraherende jurisdiktion

Udtrykket "kontraherende jurisdiktion" betyder en part i en omfattet skatteaftale.

Underskriver

Udtrykket "underskriver" betyder en stat eller jurisdiktion, som har undertegnet konventionen, men hvor konventionen endnu ikke er i kraft.

Generel fortolkningsregel

Ved en parts anvendelse af konventionen skal ethvert udtryk, som ikke er defineret deri, til enhver tid tillægges den betydning, som det har på dette tidspunkt efter den relevante omfattede skatteaftale, medmindre andet følger af sammenhængen.

Bemærk

Artiklen ændrer ikke i sig selv de gældende dobbeltbeskatningsoverenskomster.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.