Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.8.2.2.9.2 Korresponderende regulering

Indhold

Dette afsnit handler om korresponderende regulering.

Afsnittet indeholder:

  • Regulering
  • Metode til regulering
  • Sekundære reguleringer.

Se også

Se også afsnit C.D.11.15.2 Hvordan ophæves transfer pricing-dobbeltbeskatning om ophævelse af transfer pricing dobbeltbeskatning.

Regulering

Reglerne om transfer pricing kan medføre dobbeltbeskatning. Reguleres et foretagendes fortjeneste op i stat A, vil det blive skattepligtig af en fortjeneste, som foretagendet allerede er blevet beskattet af i stat B. Stat B skal foretage passende reguleringer for at ophæve dobbeltbeskatningen. Se modeloverenskomstens artikel 9, stk. 2.

Bemærk

Stat B skal ikke automatisk foretage reguleringen. Der skal kun ske regulering, hvis stat B mener, at den regulerede fortjeneste korrekt afspejler, hvad fortjenesten ville have været, hvis forretningerne havde fundet sted mellem uafhængige parter. Er staterne ikke enige om størrelsen og arten af den passende regulering, bør den gensidige aftaleprocedure i modeloverenskomstens artikel 25 sættes i værk. Se punkt 11 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 9.

Metode til regulering

OECD-medlemslandene benytter forskellige metoder til at regulere for dobbeltbeskatning. Nogle stater foretrækker at genoptage ansættelsen og nedsætte fortjenesten med det dobbeltbeskattede beløb hos det forbundne foretagende. Andre stater foretrækker at benytte lempelse efter modeloverenskomstens artikel 23. Se kommentaren pkt. 7 og afsnit C.F.8.2.2.23 om lempelse.

Sekundære reguleringer

Sekundære reguleringer er en betegnelse for regulering af de værdier, der er overført fra foretagendet i stat A til foretagendet i stat B via transfer pricing. Modeloverenskomsten behandler ikke disse sekundære reguleringer. Modeloverenskomstens artikel 9, stk. 2 hindrer ikke staterne i at foretage sekundære reguleringer, når de er tilladt efter national lovgivning. Se punkt 8 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 9.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.