Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

Hvilket land har beskatningsretten til fortjeneste ved erhvervsvirksomhed?

C.F.8.2.2.7.1 Beskatningsretten til fortjeneste ved erhvervsvirksomhed

Indhold

Dette afsnit handler om hvilket land, der har beskatningsretten til fortjeneste ved erhvervsvirksomhed.

Afsnittet indeholder:

 • Hovedregel
 • Undtagelse
 • Beskatningen i kildelandet
 • Danmark som kildeland
 • Faste driftssteder i udlandet - territorialprincippet

Hovedregel

Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed kan kun beskattes i det land, hvor foretagendet drives, dvs. i det land, hvor foretagendet har sit skattemæssige hjemsted. Se modeloverenskomstens artikel 7, stk. 1, 1. led.

Se også

 • C.F.8.1.1 om hvad det vil sige at have beskatningsretten til en indkomst, samt begreberne kildeland og bopælsland
 • C.F.8.2.2.3.1.4 (artikel 3) om definition af begreberne foretagende og erhvervsvirksomhed
 • C.F.8.2.2.4 (artikel 4) om definitionen af skattemæssigt hjemsted.

Undtagelse

Hvis et foretagende har et fast driftssted i et andet land, kan en del af foretagendets fortjeneste beskattes i det land, hvor det faste driftssted findes (kildelandet). Det er kun den del af fortjenesten, der kan henføres til det faste driftssted, der kan beskattes i kildelandet. Se modeloverenskomstens artikel 7, stk. 1.

Særligt ved fast driftssted hvor Danmark ikke har en DBO med det andet land

Har et foretagende i et andet land et fast driftssted i Danmark, og har Danmark ikke en DBO med det andet land, skal indkomsten opgøres i overensstemmelse med SEL (selskabsskatteloven) § 2, stk. 7, 1. pkt., jf. artikel 7 i OECD's modeloverenskomst af 2017. Se afsnit C.D.1.2.2 om erhvervsvirksomhed med fast driftssted her i landet, afsnit C.D.2.3.1 om territorialprincippet, afsnit C.D.11.11.1 Indkomstopgørelsen i et fast driftssted om indkomstopgørelsen i et fast driftssted og afsnit C.F.3.2.3 Indkomstopgørelse om indkomstopgørelse for begrænset skattepligtige.

Bemærk

Et foretagende, der er hjemmehørende i et land, kan godt have et fast driftssted i et andet land og samtidig have nogle aktiviteter i dette land, der ikke har noget med det faste driftssted at gøre. Fortjeneste af sådanne aktiviteter, kan ikke beskattes i det land, hvor det faste driftssted ligger (kildelandet).

Visse DBO'er giver kildelandet ret til at beskatte al fortjeneste, som foretagendet indtjener i kildelandet, når blot der er et fast driftssted i kildelandet.

Disse DBO'er følger ikke OECD-modellen, men i stedet FN-modellen. Det princip, som FN-modellen bygger på, kaldes for princippet om "force of attraction": det faste driftssted "tiltrækker" beskatningsretten til de andre aktiviteter, som foretagendet har i kildelandet.

Se også

 • C.F.8.1.1 om hvad det vil sige at have beskatningsretten til en indkomst, samt begreberne kildeland og bopælsland
 • C.F.8.2.2.3.1.4 (artikel 3) om begreberne foretagende og erhvervsvirksomhed
 • C.F.8.2.2.4 (artikel 4) om skattemæssigt hjemsted
 • C.F.8.2.2.5 (artikel 5) om fast driftssted.

Beskatningen i kildelandet

Modeloverenskomstens artikel 7, stk. 1 fastlægger, at den del af et foretagendes indkomst, som kan henføres til et fast driftssted, kan beskattes i kildelandet.

Hvordan denne beskatning skal foregå, reguleres ikke af modeloverenskomsten. Kildelandets interne regler afgør, om indkomsten skal beskattes, og i så fald hvordan. Kildelandets regler afgør også, hvilke fradrag der gives i indkomsten.

Kildelandet skal under alle omstændigheder respektere ikke-diskriminationsbestemmelsen i modeloverenskomstens artikel 24, stk. 3.

Se også

 • C.F.8.2.2.24 (artikel 24) om ikke-diskriminationsbestemmelsen og faste driftssteder.

Danmark som kildeland

Hvis en udenlandsk virksomhed har et fast driftssted i Danmark, bliver den udenlandske virksomhed efter danske regler begrænset skattepligtig til Danmark. Se afsnit C.D.1.2.2 og afsnit C.F.3.1.5 Erhvervsvirksomhed om begrænset skattepligt af erhvervsvirksomhed.

Aktier knyttet til fast driftssted

Om aktier knyttet til fast driftssted, se afsnit C.D.1.2.2 om erhvervsvirksomhed med fast driftssted her i landet, se under: særligt om aktier.

Faste driftssteder i udlandet - territorialprincippet

Danske selskaber mv. skal som udgangspunkt ikke medregne indtægter og udgifter, som vedrører et fast driftssted i udlandet, jf. SEL (selskabsskatteloven) § 8, stk. 2. Se afsnit C.D.1.2.2 om de danske interne regler om fast driftssted og afsnit C.D.11.11 Armslængdeprincippet i relation til faste driftssteder om armslængdeprincippet i relation til faste driftssteder.

I en sag blev betalinger af forskellige løbende ydelser fra et dansk selskab til en person, der var hjemmehørende i Spanien, kvalificeret som erhvervsindkomst, men da den pågældende ikke havde etableret fast driftssted i DK, havde Spanien beskatningsretten efter modeloverenskomstens artikel 7. Se SKM2005.16.LR.

Se også

 • C.D.1.2.2 om beskatning af udenlandske virksomheders faste driftssteder i DK
 • C.F.8.2.2.24 (artikel 24) om danske credit-regler
 • C.F.3.1.5 om begrænset skattepligt for personer af erhvervsvirksomhed.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.