Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.8.2.2.26.1.5 Tavshedspligt

Modeloverenskomstens artikel 26, stk. 2, indeholder regler om tavshedspligt og om, hvornår oplysninger, som er modtaget fra et andet land, må videregives. Se pkt. 11-13 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 26.

Oplysninger, som er modtaget fra et andet land, er underlagt samme tavshedspligt som den, der gælder for oplysninger, som skatteforvaltningen selv har fået fra kilder i Danmark. De må kun videregives til myndigheder, der beskæftiger sig med

  • ligning
  • opkrævning
  • tvangsfuldbyrdelse
  • retsforfølgning
  • afgørelse af klager

med hensyn til de skatter, der er omfattet af DBO'en. Det betyder, at oplysningerne må videregives til et skatteankenævn, Landsskatteretten eller Skatteankestyrelsen, når en klagesag er under behandling. Domstolene må også få oplysningerne.

Desuden må myndigheder, der beskæftiger sig med tilsyn med ovenstående, også få oplysningerne. I Danmark er det Rigsrevisionen.

Endelig må oplysningerne bruges til andre formål og videregives til andre danske myndigheder, hvis oplysningerne kan bruges til dette formål i begge lande, og den kompetente myndighed i det land, oplysningerne stammer fra, giver udtrykkelig tilladelse til det.

Bemærk

Tavshedspligtsbestemmelsen er ikke udformet ens i alle DBO'er.

  • Nogle DBO'er har ikke tilføjelsen om tilsynsmyndigheder med.
  • Kun de nyeste DBO'er har bestemmelsen om brug og videregivelse til andre formål med. Denne bestemmelse blev først en obligatorisk del af modeloverenskomsten i 2012. 

Landsskatteretten anså retten til aktindsigt i korrespondance mellem Danmark og Luxembourg for at være begrænset iht. FVL § 15 a, stk. 1, og DBO'en artikel 26, stk. 2, på grund af en folkeretlig forpligtelse om begrænsning af aktindsigt. Se SKM2021.253.LSR.

Se også

  • A.A.6.1.4.2 om særlig tavshedspligt i international ret
  • C.F.8.2.2.2 (artikel 2) om skatter omfattet af DBO'en
  • C.F.8.2.2.26.1.2 om den danske kompetente myndighed.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.