Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.8.2.2.1.1 Indholdet af artikel 1

Indhold

Dette afsnit handler om de personer, der er omfattet af OECD's modeloverenskomst.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Begrebet hjemmehørende
  • Misbrug af DBO

Regel

Artikel 1 fastsætter, hvilke personer der er omfattet af og dermed beskyttet af overenskomsten.

Overenskomsten omfatter alle, der er hjemmehørende i én af staterne eller i begge stater på én gang.

Indkomst som erhverves direkte eller gennem enheder mv., der behandles skattemæssigt som helt eller delvis transparente af en af staterne skal anses for omfattet af artikel 1, forudsat at en af staterne beskatter indkomsten erhvervet af enheden mv. som indkomst erhvervet af en enhed mv. hjemmehørende i denne stat. 

Overenskomsten skal ikke have betydning for den enkelte stats beskatning af personer og enheder hjemmehørende i denne stat, bortset fra de fordele der følger af artikel 7, stk. 3, artikel 9, stk. 2 og artikel 19, 20, 23 (A)(B), 24, 25 og 28.

Se artikel 1, stk. 1, 2 og 3.

Bemærk

Både fysiske og juridiske personer er omfattet. Dertil kommer helt eller delvist transparente enheder jf, nærmere artikel 1.

Det afhænger af de enkelte bestemmelser i overenskomsten, om og i hvilket omfang en hjemmehørende person kan påberåbe sig overenskomstens bestemmelser. Se også kommentarerne til artikel 1 samt artikel 29 og kommentarerne til denne bestemmelse om begrænsninger i de fordele overenskomsten giver mulighed for.

Spørgsmålet om hvilken indkomstmodtager, der skal anses som den retmæssige ejer af en indkomst afgøres dog ikke på forhånd af artikel 1, og overenskomsten forpligter heller ikke i øvrigt den enkelte stat i relation til anvendelsen af national lovgivning. Se også punkt 13 - 15 i kommentaren til artikel 1.

Eksempel

Bestemmelsen om ikke-diskrimination i artikel 24 forudsætter, at den hjemmehørende person tillige er statsborger i en aftalestat.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.1.2 Interessentskaber, kommanditselskaber og lignende personsammenslutninger om, hvornår overenskomsten kan påberåbes af interessentskaber, kommanditselskaber og lignende personsammenslutninger.

Begrebet hjemmehørende

En fysisk person er efter artikel 1 hjemmehørende i en stat, hvis personen som følge af særlige tilknytningsmomenter er fuldt skattepligtig til den pågældende stat. For juridiske personer lægges der vægt på ledelsens sæde. I tilfælde af dobbeltdomicil for juridiske personer skal dette løses gennem forhandling mellem staternes kompetente myndigheder.

Se afsnit C.F.8.2.2.4 Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted om modeloverenskomsten artikel 4.

Misbrug af DBO

Stater er ikke forpligtet til at indrømme fordele efter en DBO i tilfælde af arrangementer, der indebærer misbrug af DBO' ens bestemmelser. Udgangspunktet er, at der ikke skal indrømmes fordele i henhold til en DBO i tilfælde, hvor et hovedformål med at deltage i visse transaktioner eller arrangementer er at sikre en gunstigere skattemæssig stilling, og under disse omstændigheder opnå en gunstigere skattemæssig behandling i strid med formålet og hensigten med de relevante bestemmelser. Se punkt 57 - 65 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 1.

Se også afsnit C.F.8.2.2.29 Artikel 29: Entitlement to benefits om modeloverenskomsten artikel 29.

Eksempel

I DBO'en mellem Danmark og USA er der i artikel 22 aftalt regler "Limitations of Benefits" om begrænsninger i de fordele, der kan opnås ifølge DBO'en.

LL (ligningsloven) § 3, stk. 3.

Se LL (ligningsloven) § 3, stk. 3, der har udmøntet en generel misbrugsklausul, der hviler på OECD's kommentarer. Se afsnit C.I.4.2.

Se også

  • C.F.1.1 om danske regler om fuld skattepligt
  • C.D.1.1 om danske regler om fuld skattepligt for juridiske personer.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.