Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

C.F.8.2.2.13.2.4 Skibs- og luftfart

Indhold

Dette afsnit handler om beskatning af fortjeneste ved skibs- og luftfart.

Afsnittet indeholder:

  • Modeloverenskomstens regel
  • Dansk særregel om SAS

Modeloverenskomstens regel

 Fortjeneste, som et foretagende i en kontraherende stat opnår ved afhændelse af:

  • skibe eller fly, der af foretagendet anvendes i international trafik, og
  • rørlig ejendom, der er knyttet til driften af sådanne skibe eller fly,

kan kun beskattes i den stat.

 Se modeloverenskomstens artikel 13, stk. 3.

Se også

  • C.F.8.1.1 om hvad det vil sige at have beskatningsretten til en indkomst
  • C.F.8.2.2.3.1.4 (artikel 3) om begreberne foretagende og erhvervsvirksomhed.

Dansk særregel om SAS

En række af Danmarks DBO'er indeholder en særregel. Den handler om retten til at beskatte overskud, som SAS opnår ved at sælge noget, der er omfattet af modeloverenskomstens artikel 13, stk. 3. Reglen står som et ekstra stykke i artikel 13 i DBO'erne. Danmark, Norge og Sverige har forbeholdt sig ret til at medtage en særbestemmelse om SAS i deres DBO'er. Se punkt 44 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 13.  

Reglen går ud på, at DBO'en kun gælder for den danske ejerandel af et internationalt konsortium, der driver international skibs- eller luftfartsvirksomhed.

De danske DBO'er gælder derfor kun for den danske ejerandel af SAS.

Eksempel

Bestemmelsen om SAS kan fx lyde:

"Hvis foretagender fra forskellige lande er gået sammen om at drive skibe eller fly i international trafik gennem et forretningskonsortium, finder bestemmelserne i stykke 3 kun anvendelse på den del af fortjenesten, som svarer til den andel i konsortiet, som ejes af et foretagende i en kontraherende stat."

I andre DBO'er er bestemmelsen formuleret på en anden måde, hvor det fremgår direkte af ordlyden, at kun SAS er omfattet af den.

Bemærk

Særreglen kan udformes, så den også omfatter udenlandske forretningskonsortier, der er opbygget ligesom SAS. Der er dog ingen eksempler på, at reglen har været brugt på andre fly- eller skibsvirksomheder.

Bemærk

DBO'er, der indeholder denne bestemmelse, indeholder en tilsvarende bestemmelse i artikel 8 om fortjeneste ved skibs- og luftfartsvirksomhed. Se afsnit C.F.8.2.2.8.5 Dansk særregel om SAS

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.