Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

Hvad forstås ved en kapitalgevinst?

C.F.8.2.2.13.1 Kapitalgevinster i modeloverenskomstens forstand

Indhold

Dette afsnit handler om hvilke kapitalgevinster, der er omfattet af artikel 13 i modeloverenskomsten.

Afsnittet indeholder:

 • Kapitalgevinster omfattet af modeloverenskomsten
 • Kapitalgevinster ikke omfattet af modeloverenskomsten
 • Beskatning af kapitalgevinster i de enkelte lande
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. 

Kapitalgevinster omfattet af modeloverenskomsten

Der er ingen definition af begrebet kapitalgevinster i modeloverenskomsten. Udtrykket skal forstås meget bredt. Se specielt punkt 5 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 13.

Det betyder, at modeloverenskomstens artikel 13 anvendes på enhver form for gevinster på enhver form for kapital.

Kapital kan i den forbindelse fx være:

 • Fast ejendom
 • Løsøre (dvs. noget der kan flyttes, som fx maskiner, inventar, biler, både og dyr)
 • Rettigheder (fx brugsrettigheder, ophavsrettigheder, goodwill og licenser)
 • Penge, værdipapirer og lignende. Danmark har taget forbehold om, at man i sine DBO'er vil henføre visse aktieafståelser til artikel 10 (udbytte) i stedet for artikel 13. Se punkt 41 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 13

Listen er ikke udtømmende.

Gevinst opstår normalt, når et aktiv bliver afstået. Afståelse kan fx være:

 • Salg - helt eller delvis
 • Ekspropriation
 • Bytte (fx mageskifte af fast ejendom)
 • Indfrielse
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Gave

Listen er ikke udtømmende.

Bemærk

Nogle lande beskatter i nogle sammenhænge urealiserede kapitalgevinster. Danmark beskatter fx visse urealiserede kursgevinster ved fraflytning. Beskatning af urealiserede kapitalgevinster er også omfattet af modeloverenskomstens artikel 13. Se punkt 7 og 8 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 13.

Eksempel - genvundne afskrivninger

Dansk beskatning af genvundne afskrivninger sidestilles i denne sammenhæng med dansk beskatning af en kapitalgevinst. En skatteyder solgte en ejendom i Grønland og skulle betale skat af fortjenesten deraf i Grønland. Skatteyderen betalte også skat i Danmark, dog kun af genvundne afskrivninger. Skattemyndighederne indrømmede kun credit for den del af den grønlandske skat, der kunne henføres til de genvundne afskrivninger. Landsretten fandt, at den skat, der var betalt i Grønland, kunne fratrækkes fuldt ud i den danske skat af de genvundne afskrivninger. Se TfS 1987, 269 ØLD.

Kapitalgevinster ikke omfattet af modeloverenskomsten

Modeloverenskomstens artikel 13 er ikke tænkt anvendt på:

 • Lotterigevinster
 • Indfrielsesgevinster på præmieobligationer og lignende

Se punkt 19 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 13.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.10 Artikel 10: Udbytte (artikel 10) om udbytter.

Beskatning af kapitalgevinster i de enkelte lande

De enkelte landes regler, og ikke modeloverenskomsten, afgør

 • om kapitalgevinster er skattepligtige i det enkelte land
 • hvilke kapitalgevinster der skal beskattes
 • og hvordan det foregår

Se punkt 3 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 13.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

TfS 1987, 269 ØLD

Dansk beskatning af genvundne afskrivninger behandles på samme måde som dansk beskatning af en kapitalgevinst. En skatteyder solgte en ejendom i Grønland og skulle betale skat af fortjenesten i Grønland. Skatteyderen betalte også skat i Danmark, dog kun af genvundne afskrivninger. Skattemyndighederne indrømmede kun credit for den del af den grønlandske skat, der kunne henføres til de genvundne afskrivninger. Landsretten fandt, at den skat, der var betalt i Grønland, kunne fratrækkes fuldt ud i den danske skat af de genvundne afskrivninger.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.