Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

Hvad forstås ved renter?

C.F.8.2.2.11.1.1 Renter

Indhold

Dette afsnit handler om modeloverenskomstens rentebegreb.

Afsnittet indeholder:

 • Renter omfattet af artikel 11
 • Indbyrdes forbundne parter

Renter omfattet af artikel 11

Modeloverenskomsten beskriver renter som indkomst af gældsfordringer af enhver art. Se modeloverenskomstens artikel 11, stk. 3. Det er uden betydning: 

 • om gældsfordringen er sikret ved pant i fast ejendom eller ej, og
 • om gældsfordringen indeholder en ret til at tage del i skyldnerens fortjeneste. 

Modeloverenskomstens artikel 11, stk. 3, og kommentaren til modeloverenskomstens artikel 11 nævner udtrykkelig indkomst af:

 • bankindeståender og lignende kontante indeståender
 • pantebreve
 • statsgældsbeviser
 • obligationer
 • forskrivninger (dansk oversættelse af debentures)
 • agiobeløb, der knytter sig til statsgældsbeviser, obligationer og forskrivninger
 • udbyttegivende gældsbreve (dansk oversættelse af participating bonds)
 • konvertible obligationer, så længe de ikke er konverteret til aktier.

De to sidste er også omtalt nedenfor. Undtagelsesvist kan afkastet være udbytte i stedet for rente.

Bemærk

Opregningen i modeloverenskomstens artikel 11, stk. 3, er udtømmende. Der er ingen henvisning til de definitioner af begrebet renter, der bruges i de enkelte landes lovgivning.

Eksempler på betalinger, der ikke er renter

Modeloverenskomstens artikel 11, stk. 3, og kommentaren til modeloverenskomstens artikel 11 indeholder nogle eksempler på betalinger, som ikke er renter. Det er:

 • Straftillæg ved for sen betaling. Se modeloverenskomstens artikel 11, stk. 3, 2. punkt. I Danmark er det fx morarenter.
 • Afkast af udbyttegivende gældsbreve og konvertible obligationer, hvis lånet reelt tager del i risikoen ved driften af låntagerens virksomhed (dvs. ansvarlig lånekapital). Dette afkast er i stedet udbytte omfattet af modeloverenskomstens artikel 10. Se punkt 19 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 11.
 • Fortjeneste eller tab ved at fordringshaveren sælger eller på anden måde afstår en gældsfordring. Fortjeneste (fx kursgevinst) kan i stedet, afhængig af hvem fordringshaveren er, og hvad det er for en fordring, være omfattet af modeloverenskomstens artikel 7 (fortjeneste ved erhvervsvirksomhed), modeloverenskomstens artikel 13 (kapitalgevinster) eller modeloverenskomstens artikel 21 (anden indkomst).  

Se også

 • C.F.8.2.2.7 (artikel 7) om fortjeneste ved erhvervsvirksomhed
 • C.F.8.2.2.10.1.1 (artikel 10) om definitionen af udbytte
 • C.F.8.2.2.13 (artikel 13) om kapitalgevinster
 • C.F.8.2.2.21 (artikel 21) om andre indkomster

Indbyrdes forbundne partner

Når fordringshaver og skyldner er indbyrdes forbundne, kan der være aftalt en rente, som er højere end den, som to uafhængige parter ville have aftalt.

Det er kun den del af betalingen, der svarer til, hvad to uafhængige parter ville have aftalt, som er omfattet af modeloverenskomstens artikel 11. Se modeloverenskomstens artikel 11, stk. 6.

Bemærk

Denne regel er et udslag af det "armslængdeprincip", som bruges i transfer pricing sager, når to forbundne foretagender handler indbyrdes. Se afsnit C.F.8.2.2.9.1 Transfer pricing i overenskomstens forstand (artikel 9) om transfer pricing.

Det er dog ikke kun foretagender, der kan være forbundet med hinanden. Reglen omfatter bl.a. også gældsfordringer i familieforhold, fx mellem ægtefæller indbyrdes eller mellem forældre og børn. Justeringen foregår på samme måder som i transfer pricing sager. Se punkt 34 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 11. 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.