Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

Hvem kan godkendes under forskerskatteordningen?

C.F.6.3.1 Hvem kan godkendes som forsker?

Indhold

Dette afsnit handler om, hvilke personer, der er omfattet af de særlige regler for godkendte forskere.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Godkendelsesmyndighed
 • Godkendelse af kvalifikationer som forsker
 • Godkendelse af arbejdets karakter af forskningsarbejde
 • Frist for godkendelse som forsker.

Regel

Reglerne for godkendelse af en medarbejders kvalifikationer som forsker er fastsat af Ministeren for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser i BEK nr. 216 af 01/03/2013, jf. KSL (kildeskatteloven) § 48 E, stk. 8.

Godkendelsesmyndighed

Kompetencen til at godkende forskerkvalifikationer ligger enten hos ledelsen af en offentlig forskningsinstitution eller hos Danmarks Frie Forskningsfond.

Ansættelse på universiteter mv.

Institutionens ledelse træffer efter ansøgning afgørelse om godkendelse af medarbejderens kvalifikationer som forsker, og om medarbejderen skal udføre forskningsarbejde, når ansættelsen sker på følgende institutioner:

 1. Universiteter
 2. Sektorforskningsinstitutioner
 3. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
 4. Arkitektskolen Aarhus
 5. Designskolen Kolding
 6. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur Design og Konservering
 7. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
 8. Institutioner omfattet af lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer m.v.

Ansættelse på andre institutioner eller i en privat virksomhed

Når ansættelsen sker på andre institutioner, end dem der er nævnt ovenfor, eller når ansættelsen sker i en privat virksomhed, skal ansøgningen behandles af Danmarks Frie Forskningsfond.

Vejledning og ansøgningsskema findes på Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside.

Godkendelse af kvalifikationer som forsker

For at Danmarks Frie Forskningsfond kan godkende medarbejderens forskerkvalifikationer, skal ansøgeren dokumentere, at medarbejderen har videnskabelige kvalifikationer svarende til ph.d.-niveau. Der skal derfor vedlægges ph.d.-bevis udstedt til medarbejderen eller anden dokumentation for de videnskabelige kvalifikationer.

Godkendelse af arbejdets karakter af forskningsarbejde

Begrebet "forskningsarbejde" er defineret af OECD og bliver lagt til grund, når det skal afgøres, om en medarbejder opfylder betingelserne i KSL (kildeskatteloven) § 48 E, stk. 4, for at være omfattet af de særlige regler for godkendte forskere. Arbejdet skal være omfattet af OECD's retningslinjer for forsknings- og udviklingsarbejde (Frascatimanualen). Udviklingsarbejde giver ikke ret til at bruge de særlige regler for godkendte forskere.

Til brug for Danmarks Frie Forskningsfonds afgørelse af, om arbejdet kan anses for forskningsarbejde, skal ansøgningen om godkendelse som forsker indeholde en beskrivelse af stillingen.

Det skal fremgå af ansættelseskontrakten, at der er tale om en egentlig forskerstilling. Stillinger, som ikke indeholder sædvanlige forskningsforpligtelser, giver ikke ret til at anvende de særlige regler for godkendte forskere.

Det betyder, at forskningsforpligtelsen skal have et omfang, der er sædvanligt for en forskerstilling på et universitet eller ved en forskningsinstitution. Se bemærkningerne til Lovforslag nr. 162/2007.

Frist for godkendelse som forsker

Godkendelse som forsker skal foreligge ved ansættelsens begyndelse. Se KSL (kildeskatteloven) § 48 E, stk. 4.

Det accepteres dog, at medarbejderen tiltræder stillingen, inden godkendelsen foreligger, hvis der indgives ansøgning om godkendelse som forsker til Danmarks Frie Forskningsfond senest en måned efter ansættelsesforholdets påbegyndelse.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.