Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

Hvordan beskattes man ved fraflytning fra Danmark? Skal der indgives en selvangivelse ved flytning fra Danmark? Hvornår skal der indsendes et oplysningsskema i forbindelse med fraflytning?

C.F.1.7 Afsluttende ansættelse ved skattepligts ophør

Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for afsluttende ansættelse ved skattepligts ophør.

Afsnittet indeholder:

  • Afsluttende ansættelse ved ophør af skattepligt
  • Frist for indsendelse af oplysningsskema ved skattepligts ophør
  • Oplysningsskemaets indhold.

Afsluttende ansættelse ved skattepligts ophør

Der skal indgives et oplysningsskema for det indkomstår, der løber fra udgangen af det seneste indkomstår og indtil ophøret af skattepligten. Se BEK nr. 1044 af 8. november 2012, § 11, stk. 1.

Det gælder, når:

  • Skattepligten ophører efter KSL (kildeskatteloven) § 1 af anden grund end ved død. Se BEK nr. 1044 af 8. november 2012, § 11, stk. 1.
  • Begrænset skattepligt ophører efter KSL (kildeskatteloven) § 2, stk. 1, nr. 4 eller 5, medmindre den pågældende samtidig bliver fuldt skattepligtig efter KSL (kildeskatteloven) § 1. Se BEK nr. 1044 af 8. november 2012, § 11, stk. 3.
  • En person bliver hjemmehørende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland efter bestemmelsen i en dobbeltbeskatningsoverenskomst. BEK nr. 1044 af 8. november 2012, § 11, stk. 4.

Frist for indsendelse af oplysningsskema

Oplysningsskemaet skal indgives senest den 1. maj i året efter det år, hvor skattepligten ophører, hvis personen er omfattet af reglerne om fysiske personer, der kun modtager en årsopgørelse efter SKL (skattekontrolloven) § 4, stk. 1, 2. pkt.

For øvrige personer er fristen den 1. juli i året efter det år, hvor skattepligten ophører. Se BEK nr. 1044 af 8. november 2012, § 11, stk. 1, 1. pkt.

Når det gælder de frister for indsendelse af oplysningsskemaer, der udløb i 2021, var disse frister ekstraordinært udsat til den 1. september 2021.

Oplysningsskemaets indhold

Oplysningsskemaet skal omfatte de skattepligtige indkomster fra udgangen af det seneste indkomstår og indtil ophøret af skattepligten. Se BEK nr. 1044 af 8. november 2012, § 11, stk. 1, 2. pkt.

Hvis en person vælger, at der ikke skal ske helårsomregning efter PSL (personskatteloven) § 14, stk. 1, skal oplysningsskemaet udover nævnte skattepligtige indkomster også omfatte skattepligtige indkomster for perioden fra ophør af skattepligten indtil udløbet af det pågældende indkomstår, som om den pågældende fortsat var skattepligtig efter KSL (kildeskatteloven) § 1. Se PSL (personskatteloven) § 14, stk. 2, og BEK nr. 1044 af 8. november 2012, § 11, stk. 2.

Se også

Se også afsnit

  • C.F.1.6 om indkomstopgørelse ved ophør af skattepligt
  • C.F.1.6.2.1 om ændring af et valg i oplysningsskemaet
  • A.A.14.2 om omgørelse efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 30.

 

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2023, kan du beregne skatten for indkomståret 2023. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2022, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2022.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2023. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2022.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.